07/06/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

   Què és el pla d'investigació (PI)?

El pla d’investigació (PI) és el document que inclou la informació més rellevant del projecte de tesi doctoral. Segons la legislació vigent, el doctorand o doctoranda ha d’elaborar el PI abans de la finalització del primer any en el programa. Per a anualitats posteriors, el PI s'ha de detallar i, si escau, es pot modificar. Per a elaborar el PI cal tindre en consideració les següents recomanacions:

  • Primera anualitat: s'inclourà el títol del projecte, un breu resumen, l’estat actual del coneixement del tema amb indicació de la bibliografia més rellevant, els objectius de la tesi i l'avanç sobre el coneixement actual del tema que representa la investigació proposada. Per tal d’avaluar la viabilitat del projecte, el PI també ha d'indicar la metodologia a emprar, les diferents etapes del pla de treball previst així com la planificació temporal per al període d'execució de la tesi (3 anys per a estudiantat a temps complet i 5 anys per a estudiantat a temps parcial), 
  • Segona anualitat i posteriors: s'indicaran les modificacions al pla previst en la primera anualitat, si han sorgit dificultats en la seua realització i, en cas afirmatiu, les solucions adoptades, les etapes del pla d'investigació ja finalitzades i els resultats obtinguts i el grau de compliment de la planificació temporal prevista inicialment.  

Anualment, el director o directora de la tesi emetrà un informe del PI. La direcció de tesi valorarà l’originalitat de la proposta, la rellevància dins del camp d’estudi, l’adequació de la metodologia emprada i que la investigació puga desenvolupar-se en el temps previst per a la defensa de la tesi. A més, s'emetrà una valoració qualitativa i quantitativa del grau de dedicació i els resultats obtinguts en l'anualitat segons l'escala: Excel·lent (A) entre 3.00 i 4.00 punts, Bé (B) entre 2.00 i 2.99 punts, Regular (C) entre 1.00 i 1.99 punts i Deficient (D) entre 0.00 i 0.99 punts. 

 

Quan s'ha de presentar el PI?

El PI s'elaborarà pels doctorands i doctorandes i serà informat per la direcció de tesi en el termini fixat en el calendari acadèmic aprovat pel Comité de Direcció de l'Escola de Doctorat. Doctorands i doctorandes, així com directors i directores de tesi, rebran un missatge electrònic indicant l'obertura del termini per la introducció del PI. Aquest document s'ha de presentar anualment i fins al moment de dipòsit de la tesi doctoral.

 

Quin és el procediment establert a l'UJI per completar el PI?

El tràmit s'efectua exclusivament per mitjans telemàtics per mig de l'eina informàtica IGLU de la Universitat Jaume I.

 

Accés per doctorands i doctorandes                    
Accés per supervisors i supervisores                  

 

Aprovació del PI per la Comissió Deontològica

 

En el cas que estiga prevista l’experimentació amb animals o humans cal estar en possessió de l’informe favorable de la Comissió Deontològica per a desenvolupar la investigació proposada. El doctorand o doctoranda disposarà d'un termini de 3 mesos per a presentar còpia d'aquest informe. La no presentació d'aquest informe en el termini previst comporta la denegació automàtica del pla d'investigació proposat i, a tots els efectes, l'avaluació desfavorable de la primera anualitat. Si el director o directora de la tesi ja compta amb l'aprovació oficial de la Comissió de Deontologia per als experiments que es realitzen al PI, l'estudiant pot pujar aquest permís.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus