Document d'activitats del doctorand

05/04/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

   Què és el Document d'Activitats dels Doctorands (DAD)?

El Document d'activitats del doctorand és el registre individualitzat de control de les activitats formatives. Anualment, el doctorand o doctoranda introduirà la informació relativa a les activitats realitzades. Posteriorment, el tutor o tutora emetrà un informe del DAD. El tutor o tutora valorarà l’adequació de les activitats formatives desenvolupades amb les del programa, així com el grau de compliment per a l’anualitat que s’avalua.  A més, s'emetrà una valoració qualitativa i quantitativa del grau de dedicació i els resultats obtinguts en l'anualitat segons l'escala: Excel·lent (A) entre 3.00 i 4.00 punts, Bé (B) entre 2.00 i 2.99 punts, Regular (C) entre 1.00 i 1.99 punts i Deficient (D) entre 0.00 i 0.99 punts.  

 

Quan s'ha de presentar el DAD?

El DAD s'elaborarà i serà informat pel tutor o tutora en el termini fixat en el calendari acadèmic aprovat pel Comité de Direcció de l'Escola de Doctorat. Doctorands i doctorandes, així com tutors i tutores de tesi, rebran un missatge electrònic indicant l'obertura del termini per la introducció del DAD. Aquest document s'ha de presentar anualment i fins al moment de dipòsit de la tesi doctoral.

 

Taules Resum còmput hores Activitats Formatives dels Programes de Doctorat

 

Quin és el procediment establert a l'UJI per completar el DAD?

El tràmit s'efectua exclusivament per mitjans telemàtics per mig de l'eina informàtica IGLU de la Universitat Jaume I.

 

Accés per doctorands i doctorandes                    
Accés per supervisors i supervisores                  

 

Informació proporcionada per: InfoCampus