Document d'activitats del doctorand

05/04/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

   Què és el Document d'Activitats dels Doctorands (DAD)?

El Document d'activitats del doctorand és el registre individualitzat de control de les activitats formatives. Anualment, el doctorand o doctoranda introduirà la informació relativa a les activitats realitzades. Posteriorment, el tutor o tutora emetrà un informe del DAD. El tutor o tutora valorarà l’adequació de les activitats formatives desenvolupades amb les del programa, així com el grau de compliment per a l’anualitat que s’avalua.  A més, s'emetrà una valoració qualitativa i quantitativa del grau de dedicació i els resultats obtinguts en l'anualitat segons l'escala: Excel·lent (A) entre 3.00 i 4.00 punts, Bé (B) entre 2.00 i 2.99 punts, Regular (C) entre 1.00 i 1.99 punts i Deficient (D) entre 0.00 i 0.99 punts.  

 

Quan s'ha de presentar el DAD?

El DAD s'elaborarà i serà informat pel tutor o tutora en el termini fixat en el calendari acadèmic aprovat pel Comité de Direcció de l'Escola de Doctorat. Doctorands i doctorandes, així com tutors i tutores de tesi, rebran un missatge electrònic indicant l'obertura del termini per la introducció del DAD. Aquest document s'ha de presentar anualment i fins al moment de dipòsit de la tesi doctoral.

 

Taules Resum còmput hores Activitats Formatives dels Programes de Doctorat

 

Quin és el procediment establert a l'UJI per completar el DAD?

El tràmit s'efectua exclusivament per mitjans telemàtics per mig de l'eina informàtica IGLU de la Universitat Jaume I.

 

Accés per doctorands i doctorandes                    
Accés per supervisors i supervisores                  

 

Informació proporcionada per: InfoCampus