26/10/2021 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'article 71 dels Estatuts de la Universitat Jaume I establix que són competències del Rectorat:

a) Dirigir la Universitat i representar-la institucionalment, judicialment i administrativament en tota mena de negocis i actes jurídics.

b) Convocar, presidir i dirigir les deliberacions del Claustre Universitari, del Consell de Govern i del Consell de Direcció, així com aportar propostes als òrgans de govern.

c) Defensar la personalitat i els principis de la Universitat Jaume I continguts en el títol preliminar d’aquests Estatuts.

d) Aprovar l’exercici de les accions que considere pertinents per a la defensa dels interessos legítims de la Universitat Jaume I, incloent-hi, si escau, la declaració prèvia de lesivitat.

e) Presidir els actes universitaris a què assistisca.

f) Encarregar la defensa i representació en juí i fora d’aquest al servei jurídic de la Universitat o a altres externs.

g) Aprovar l’exercici dels drets de la Universitat Jaume I com a sòcia, partícip o patrona en les entitats en què aquesta té participació. Aquests drets inclouen les modificacions de la seua participació en aquestes entitats sempre que la Universitat no hi tinga, o que d’aquestes actuacions no se’n derive, una participació majoritària directa o indirecta i que no siguen d’extraordinari valor.

h) Expedir els títols que impartisca la Universitat segons el procediment corresponent en cada cas.

i) Subscriure o denunciar els convenis de col·laboració amb altres universitats, persones físiques o entitats públiques o privades que realitze la Universitat Jaume I.

j) Resoldre els recursos que siguen de la seua competència. k) Designar i nomenar les persones que s’han d’encarregar dels vicerectorats i de la Secretaria General de la Universitat.

l) Proposar la persona que ocupe la Gerència i nomenar-la d’acord amb el Consell Social. m) Nomenar els càrrecs acadèmics de la Universitat a proposta dels òrgans competents.

n) Nomenar i contractar el personal docent i investigador, i el personal d’administració i serveis de la Universitat.

o) Concedir els permisos, excedències i semestres sabàtics en els termes dels articles 113 i 114 d’aquests Estatuts.

p) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d’acord amb els pressupostos de la Universitat.

q) Aprovar els expedients d’ampliació o generació de crèdits específicament vinculats a ingressos.

r) Aprovar la incorporació de romanents de crèdit de caràcter preceptiu i les baixes per anul·lació quan es tracte de fons finalistes.

s) Aprovar les transferències de crèdits finançats amb recursos de caràcter finalista.

t) Contractar, d’acord amb la legislació vigent, amb entitats financeres públiques o privades, operacions de tresoreria a curt termini, que hagen de cancel·lar-se en el mateix exercici econòmic en què es contracten.

u) Exercir les altres funcions que es deriven del càrrec o que li atribuïsca la legislació vigent o aquests Estatuts, i també les altres que li encomane el Consell Social, el Claustre Universitari o el Consell de Govern, així com aquelles que no estiguen expressament atribuïdes a altres òrgans de la Universitat Jaume I, col·legiats o individuals.

2. El Rectorat pot delegar aquestes competències en uns altres òrgans o membres de la Universitat, excepte la de convocatòria dels òrgans a què fa referència l’apartat b, i les dels apartats e, f, g i h, sempre que aquestes delegacions no siguen contràries a l’ordenament jurídic.

Informació proporcionada per: Secretaria General