26/10/2021 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'article 43 dels Estatuts de la Universitat Jaume I estableix que el Consell de Govern està format per cinquanta-tres membres, distribuïts de la manera següent::

a) Com a membres nats, els tres següents: la persona que ocupa el Rectorat, que el presideix, i les persones que ocupen la Gerència i la Secretaria General, la qual es farà càrrec també de la Secretaria del Consell.

b) Tres persones elegides o designades pel Consell Social de la Universitat Jaume I.

c) Fins a dotze persones designades pel Rectorat, entre les quals s’inclouen les que ocupen els vicerectorats.

d) Vint persones elegides pel Claustre entre els seus membres, en la proporció següent: deu del personal docent i investigador, de les quals almenys dos han de ser professorat no doctor o sense vinculació permanent a la Universitat; quatre del personal d’administració i serveis, i sis de l’estudiantat.

e) Fins a sis persones designades o elegides per i entre les que ocupen els deganats de les facultats i les direccions de les escoles superiors.

f) Onze persones elegides d’acord amb el que disposa el Reglament del Consell de Govern per i entre directores i directors de departament i entre directores i directors d’institut universitari d’investigació. Cal que hi haja, almenys, dos representants dels departaments per cadascun dels àmbits: el cientificotècnic, el juridicoeconòmic, l’humanisticosocial i el de ciències de la salut.

Membres del Consell de Govern

 

 

Informació proporcionada per: Secretaria General