Competències del Consell de Govern

26/10/2021 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'article 45 dels Estatuts de la Universitat Jaume I establix que són competències del Consell de Govern:

1. En relació amb el funcionament i l’estructura de la Universitat:

a) Proposar la creació, la modificació i la supressió de facultats, d’escoles superiors, i d’escoles de doctorat, i la creació, la modificació, la supressió, l’adscripció i la desadscripció d’instituts universitaris d’investigació, així com l’adscripció i la desadscripció de centres de titularitat pública o privada que impartisquen estudis conduents a l’expedició de títols oficials amb validesa a tot el territori nacional.

b) Aprovar la creació, la modificació o la supressió de departaments, de centres o estructures que organitzen ensenyances no presencials i dels centres no bàsics integrats en la Universitat.

c) Acordar la creació, la modificació i la supressió de la resta de centres universitaris per als quals no s’haja atribuït una competència expressa.

d) Iniciar el procediment de creació i supressió de centres a l’estranger que impartisquen ensenyances conduents a l’expedició de títols universitaris oficials i amb validesa a tot el territori nacional en la modalitat presencial, i acordar-ne la modificació.

e) Aprovar les bases especials del règim de concerts entre les universitats i les institucions, i els establiments sanitaris en què s’han d’impartir ensenyances universitàries.

f) Aprovar sistemes generals d’avaluació dels centres, departaments, instituts i serveis de la Universitat i del seu personal.

g) Aprovar, a proposta del Rectorat, els reglaments d’organització, funcionament i serveis que la legislació vigent exigisca per a l’exercici de les funcions pròpies de la Universitat Jaume I, exceptuant-ne aquells que expressament estiguen atorgats a un altre òrgan.

h) Aprovar, a proposta del Rectorat, la creació d’altres càrrecs acadèmics no previstos expressament en aquests Estatuts quan les circumstàncies així ho aconsellen.

i) Proposar al Consell Social, per a la seua aprovació, la creació d’empreses de base tecnològica que promoga i en què participe la Universitat o alguna de les entitats previstes en l’article 84 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, creades a partir de patents o de resultats de projectes d’investigació realitzats en universitats. En l’acord s’ha de certificar la naturalesa de base tecnològica de l’empresa i les contraprestacions adequades a favor de la Universitat Jaume I.

j) Proposar al Consell Social la creació i també la participació de la Universitat en entitats, empreses, fundacions i altres persones jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins propis de la Universitat Jaume I, d’acord amb l’article 84 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i la resta de legislació general aplicable. k) Regular les condicions per al reconeixement de les associacions que exerceixen les seues activitats a la Universitat.

l) Aprovar els plans d’investigació, desenvolupament i innovació de la Universitat.

m) Convocar les eleccions per a membres electes d’òrgans col·legiats i òrgans unipersonals.

n) Elegir i proposar el nomenament al Rectorat dels seus representants en el Consell Social.

o) Regular el procediment d’elecció dels seus representants en els òrgans de la Universitat i en altres institucions, patronats, etc.

p) Aprovar el nomenament de doctores i doctors honoris causa, i l’assignació de tractaments honorífics i la Medalla de la Universitat Jaume I.

2. Pel que fa als estudis universitaris:

a) Aprovar la programació general de l’ensenyança a la Universitat.

b) Aprovar els plans d’estudi i la seua possible modificació i supressió, sempre després d’escoltar el Consell Social.

c) Aprovar la posada en marxa de títols oficials autoritzats per la Conselleria i amb validesa a tot el territori nacional.

d) Aprovar els programes de doctorat.

e) Aprovar l’establiment d’ensenyaments conduents a l’obtenció títols propis, així com d’estudis de formació al llarg de tota la vida.

f) Aprovar l’assignació d’ensenyances a facultats, escoles superiors, departaments i instituts universitaris d’investigació, i informar sobre l’autorització d’ensenyances a centres adscrits.

g) Proposar els preus públics d’estudis propis i els referents a la resta d’activitats autoritzades a les universitats o pròpies d’aquestes, i elevar-los al Consell Social per a la seua aprovació.

h) Aprovar les normes específiques d’accés i matriculació de l’estudiantat en el marc de la regulació estatal. i) Aprovar els procediments per a l’admissió d’estudiantat. j) Aprovar els criteris de reconeixement i d’adaptació d’estudis. k) Aprovar les mesures d’organització de la política de beques, ajudes i crèdits a l’estudiantat, així com adoptar mesures de foment de la mobilitat de l’estudiantat en l’Espai Europeu d’Educació Superior.

3. Respecte al personal al servei de la Universitat:

a) Establir el règim i l’aplicació dels sistemes de selecció, promoció i desplegament de les activitats a la Universitat del personal docent i investigador, i del personal d’administració i serveis, els procediments per a la designació dels membres integrants dels òrgans de selecció i els criteris generals d’accés i provisió de places.

b) Aprovar la relació de llocs de treball del personal de la Universitat Jaume I i modificar-la, i aprovar la proposta de relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis.

c) Crear escales del personal d’administració i serveis no considerades en aquests Estatuts i establir el seu règim retributiu, així com els criteris de regulació del seu perfeccionament i promoció professional.

d) Aprovar els criteris per tal que el personal d’administració i serveis puga exercir les seues funcions en universitats distintes a la d’origen i garantir el dret de mobilitat sota el principi de reciprocitat. e) Adoptar les mesures de foment de la mobilitat del professorat en l’Espai Europeu d’Educació Superior.

f) Aprovar la contractació de professorat emèrit i, si escau, l’atorgament de la vènia docent del professorat dels centres adscrits.

4. Pel que fa a les activitats de caràcter econòmic:

a) Aprovar el projecte de pressupostos, la seua liquidació i rendició de comptes, i el projecte de programació pluriennal de la Universitat.

b) Aprovar les normes i els procediments per al desenvolupament i l’execució pressupostària en el marc dels establerts per la comunitat autònoma.

c) Aprovar les transferències de despeses dels capítols de despeses corrents a qualsevol altre capítol de despeses.

d) Aprovar les transferències de despeses dins dels capítols corresponents a operacions corrents.

e) Aprovar les transferències de despeses dins dels capítols de capital.

f) Aprovar els expedients d’incorporació de romanents de crèdit i les baixes per anul·lació, en ambdós casos, quan no siguen competència de la rectora o rector.

g) Acordar l’afectació al domini públic dels béns universitaris i la seua desafectació, així com l’adquisició i el procediment d’alienació de béns patrimonials, conforme a l’article 150.2.

h) Establir els procediments d’autorització dels treballs previstos en l’article 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, els de formalització dels contractes i els criteris per a fixar la destinació dels béns i recursos que amb aquests s’obtinguen, així com el sistema de reconeixement de grups d’investigació.

i) Proposar al Consell Social l’assignació individual i singular de retribucions addicionals al professorat per activitats docents, investigadores i de gestió.

j) Conèixer amb caràcter previ els comptes anuals de les entitats en què la Universitat té una participació majoritària en el seu capital o fons patrimonial, i proposar al Consell Social que els aprove.

5. Qualsevol altra funció que li siga atribuïda per aquests Estatuts i la resta de normes aplicables. 

Informació proporcionada per: Secretaria General