UJI

Competències del Consell de l'Estudiantat

22/11/2017 | SG

L'article 55 dels Estatuts de la Universitat Jaume I estableix que son competències del Consell de l'Estudiantat:

a) Administrar el pressupost que s'hi assigne i gestionar els mitjans de què dispose.

b) Coordinar la defensa dels interessos de l'estudiantat.

c) Elaborar la proposta de Reglament que establisca el seu règim de funcionament intern.

d) Emetre tots els informes i les propostes que considere necessaris per al compliment de les seues finalitats, sense perjuí de les consultes que els òrgans de govern de la Universitat puguen demanar.

e) Informar sobre les activitats acadèmiques de caràcter general i sobre tots els temes que afecten l'estudiantat.

f) Participar en el disseny de les activitats d'extensió universitària i col·laborar en les tasques de gestió dels servicis universitaris que afecten l'estudiantat, d'acord amb les condicions que determine el Consell de Govern.

g) Participar en l'elaboració de les normes que regulen la permanència i el compliment de les obligacions acadèmiques de l'estudiantat.

h) Vetlar per l'adequada actuació dels òrgans de govern pel que fa als drets i als deures de l'estudiantat establits en estos Estatuts.

Informació proporcionada per: Secretaria General