UJI

Agenda de reunions de govern

Última modificació: 01/10/2020 | Font: SG

L'agenda inclou les dades de les reunions dels òrgans de govern universitaris (Consell de Govern, Consell Social i Claustre) i d'altres comissions de treball que es realitzen periòdicament (Comissió d'Investigació, d'Afers Informàtics, etc.) amb el propòsit de facilitar la gestió i planificació dels membres de la comunitat universitària i d'acord amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. 

Informació proporcionada per: Secretaria General