Curs 2016-17

18/07/2017 | USE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Formació del PDI

Dintre del Pla de formació del professorat coordinat per la Unitat de Formació i Innovació Educativa de l'USE, en el curs 2016/17, s'han organitzat 39 cursos amb una assistència de 455 PDI diferents Pel que fa a la formació del professorat novell, s'han format 67 PDI sota la tutorització altres 57 PDI amb experiència docent. A més a més s'ha aprovat el primer programa de formació en docència universitària per al Becaris i Becàries FPU. Al curs 2016/2017 per primera vegada a l'UJI, s'ha ofert un curs específic per formar en docència al professorat associat de nova incorporació amb l'assistència de fins a 44 PDI (van assistir més del 80% per professorat associat, laboral que mai havia treballat a l'UJI).

Innovació i Millora

Per quint any, s’ha incrementat el nombre de Grups i Seminaris Permanents d’Innovació Educativa en actiu (un 9% respecte al curs anterior), amb 116 equips que han aglutinat a 761 PDI (més del 50% de la plantilla docent de l’UJI). A més, s’ha potenciat el seu paper en la formació del PDI, amb les ajudes per a projectes i per a cursos i congressos que han possibilitat la seua col·laboració en 18 activitats formatives. Pel que fa a la formació del PDI de l’USE al servei de la innovació docent i la millora educativa, s’ha format a 555 PDI, i s’han organitzat diverses jornades d’intercanvi i debat en innovació educativa destacant: III Jornada d’Experiències d’Innovació Educativa, amb 109 inscrits entre novells, tutors i futurs novells; Dispositius Mòbils en l'Educació Universitària (DIMEU) sobre l’ús de la tableta i el telèfon mòbil a l’aula; Jornades d'educació a distància en entorns virtuals de l'UJI per millorar la docència de màsters on-line, o Special Needs in a Multimodal World: Research and Practice in Higher Education sobre experiències d’innovació vinculades amb l’atenció a la diversitat. Per últim, cal destacar que des de REDIFOPUCV, la xarxa de serveis sobre formació i innovació del professorat constituïda per totes les universitats públiques valencianes, aquest curs 2016/17 s’ha acordat un projecte d’investigació conjunt per a determinar el grau de transferència de la innovació educativa a l’aprenentatge i determinar els seus obstacles i facilitadors.

Informació acadèmica

L'USE-InfoCampus juntament amb personal del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants per tal de facilitar l'accés al nou estudiantat de grau, màster i doctorat a la informació relacionada amb els seus estudis continua treballant en l'actualització i millora del portal web amb una recopilació d'allò que deu conèixer un estudiantat de nou accés en qualsevol d'aquests estudis. El nom del portal es nouestudiantat.uji.es Paral·lelament també s'ha treballat en l'actualització i millora del portal per l'estudiantat UJI de grau, màster i doctorat, la finalitat d'aquest portal és la mateixa. El nom del portal es estudiantat.uji.es L'USE a més d'atendre tot tipus de consultes d'informació al llarg del curs i per tal de facilitar a l'estudiantat de nou ingrés la formalització de la seua matrícula, continua realitzant sessions informatives amb el nom de "Matricula't amb èxit", amb dues xarrades al Paranimf de l'UJI, i una xarrada a la seu de la Vall d'Uixò i una altra a la seu de Vinaròs. Des d'InfoCampus es gestiona l'actualització de les webs monogràfiques d'estudis de grau, màster, i doctorat i forma part del Grup de millora de la web de la universitat.

Estudiants amb Necessitats Educatives Especials (ENEE)

Durant aquest curs, des de la Unitat de Suport Educatiu, hem treballat amb 1942 persones (594 estudiantes i 1348 persones entre PAS i PDI). Per altra banda s’ha donat suport al seu professorat i PAS vinculat i als grups de referència-aula. En alguns casos es treballa amb els familiars de l’estudiantat, i se’ls ofereix informació i assessorament. En quant a la relació de serveis que s’ofereixen a l’estudiantat són: Consulta psicopedagògica, programa de rendiment acadèmic, Informació sobre beques i ajudes a l’estudi, suport en gestions acadèmiques, seguiment acadèmic i mediació amb el professorat, gestió d’exàmens, gestió de voluntaris, acompanyament en desplaçaments pel campus, acompanyament acadèmic (pràctiques, exàmens, ...), préstec d’ajudes tècniques, espais de descans, Espai d’Estudi Adaptat, adaptació del lloc d’estudi, suport ENEE participant en programes de mobilitat universitària i suport en assignatura de pràcticum. El treball amb dades sensibles de l’estudiant, dades confidencials (mèdiques i acadèmiques), ha requerit la creació d’una base de dades /gestió de la informació dels estudiants que garanteix la privacitat de les dades. Permet, tan mateix, la comunicació protegida tant amb professorat com amb l’estudiantat. Durant aquest curs s’han generat 12865 notificacions/comunicacions protegides. Respecte al suport al professorat, facilitem pautes de treball al professorat segons problemàtica de l’estudiantat, recomanacions respecte a les adaptacions curricular més adequades, etc.

Orientació preuniversitària

Dins de l’orientació preuniversitària s’ha de destacar: - La realització de la II Jornada de Portes Obertes: en família a l’UJI, el dia 7 d’abril, amb una participació que ha superat les xifres d’assistència de l’any anterior i on les famílies procedien d’un total de 9 províncies espanyoles. - S’ha creat el programa ACTUA a l’UJI que integra la Jornada d’Acollida amb la presentació del programa d’Acció Tutorial (PATU) a tots els graus de l’UJI. - S’ha continuat amb el Grup d’Innovació Educativa (GIE) en Orientació per a la transició Secundària-Universitat (Orienta2) format per orientadors de centres educatius, tècnics USE i professorat universitari. - S'ha editat la tercera edició del catàleg d'accions per a secundària i primària amb l'objectiu d'apropar les propostes acadèmiques, esportives i culturals als centres i al seu estudiantat. - Es realitza per segon any a l’UJI els Campus Científics d’Estiu 2017, que substitueixen a les Colònies Científiques a l’UJI, amb un alt grau de satisfacció dels 120 usuaris que han passat per la nostra Universitat. Valoració quantitativa pendent, per estar en la segona setmana dels Campus en el moment de realitzar aquesta memòria. - S'ha incrementat el número d'estudiantat que participa en les Olimpíades Acadèmiques. Durant el present curs 16/17 han participat un total de 600 estudiants i estudiantes en les diferents fases locals celebrades a l'UJI. A més de les diferents edicions de les olimpíades que ja es tenen a l’UJI, aquest curs, s’ha incorporat la I Olimpíada de Publicitat.

Orientació universitària

Dins de l’orientació universitària s’ha de destacar: - S’ha consolidat i augmentat la participació en el programa Estudia i Investiga a l’UJI. Augmenta també la participació dels estudiants amb bons expedients, en el programa Estudia i Investiga a l'UJI, amb un alt grau de satisfacció del professorat de 4,7 sobre 5, i de l'estudiantat participant de 4,6 sobre 5. - Aquest curs s’ha realitzat la segona convocatòria del premi a les millors pràctiques Estudia i Investiga a l’UJI, en col·laboració amb la Fundació Banc Sabadell, on s’han atorgat dos premis als millors treballs de cada centre docent: Facultat de Ciències Humanes i Socials (dos premis), Facultat de Ciències de la Salut (dos premis), Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (1 premi), i Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (tres premis). - S’ha realitzat la II Jornada Estudia i Investiga a l’UJI, amb l’objectiu de donar a conèixer tant als participants en el programa, com els treballs que es realitzen als diferents grups de recerca, i poder establir contactes i possibles col·laboracions en cursos successius. S’han incrementat lleugerament el nombre de treballs presentats respecte el curs anterior, amb un total de 23 pòsters d’estudiants i estudiantes, en companyia dels grups de recerca en els que desenvolupen les activitats diàries. - Al programa PATU continuen participant el 100% dels graus que s’ofereixen a l’UJI.

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu