Acreditació d'anglès CertAcles

12/06/2024 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Des de juny de 2013, el Servei de Llengües i Terminologia (SLT) de la Universitat Jaume I és centre acreditat per l’Associació de Centres de Llengües en l'Educació Superior (ACLES) per realitzar proves d’acreditació d’anglès dels nivells B1 i B2. Per tant, totes les persones que superen aquestes proves obtindran un certificat amb el segell CertAcles, que garanteix rigor i qualitat de l’avaluació de les competències lingüístiques.

Aquests certificats són acceptats per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport segons el Decret 61/2013 de 17 maig com a acreditatius de la capacitació lingüística i comunicativa en llengües estrangeres. Així mateix, aquests certificats són reconeguts oficialment per les universitats espanyoles segons l'acord del 8 de setembre de 2011 de la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles (CRUE). A més, ACLES forma part de the European Confederation of Language Centres in Higher Education (CercleS) i per això les certificacions amb el segell CertAcles es reconeixen també en un gran nombre d'universitats d'altres països.

Les proves CertAcles d'anglès es convoquen al maig/ juny i al novembre/desembre de cada any.

 

Proves de CertAcles | Propera convocatòria: maig/juny 2024

 

Calendari 
_____________________________________________________________________

  • Termini de matriculació: del 25 de març al 2 de maig de 2024.
  • Publicació de la llista provisional de persones admeses: 6 de maig de 2024.
  • Termini per formular rectificacions a la llista provisional: del 6 al 10 de maig de 2024.
  • Publicació de la llista definitiva de persones admeses i hora exacta de la prova oral: 17 de maig de 2024. 

 

Nivells

_____________________________________________________________________

 

  • Anglès B1, B2 i C1

 

Dates i lloc

_____________________________________________________________________


Proves orals B1, B2 i C1: entre el 28 i el 30 de maig de 2024, a partir de les 9.30 h.

Lloc proves orals: Seminaris junt a la Sala de Graus, planta segona, edifici central, Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.

L’hora exacta de la prova oral es publicarà junt amb la llista definitiva.

 

Prova escrita B1 i C1: 25 de maig de 2024, a les 9.30 h.

Prova escrita B2: 1 de juny de 2024, a les 9.30 h.

Lloc proves escrites: Aules HA0103AA, HA0105AA i HA0108AA, Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS).

 

Inscripció
_____________________________________________________________________

inscripció.uji.es

 

Més informació (publicació de notes, preus, etc.)
_____________________________________________________________________
 

Convocatòria CertAcles

Llista provisional de persones admeses a les proves d’acreditació CertAcles d’anglès, maig/ juny de 2024

Llista definitiva de persones admeses a les proves d’acreditació d’anglès CertAcles de nivells B1, B2 i C1 de maig/juny de 2024

Lloc de la prova oral (aules FCJE)

Lloc de la prova escrita (aules FCHS)

 

Resultats de les proves d'acreditació CertAcles d'anglès dels nivells B1, B2 i C1

Consulteu ací el resultat de les proves

Revisió i reclamacions

Les sol·licituds de revisió o reclamació han d’adreçar-se al Servei de Llengües i Terminologia en un termini màxim de 3 dies des de la publicació dels resultats en web, mitjançant el Registre General de la Universitat Jaume I. S’haurà d’indicar el motiu de la reclamació. 

La reclamació posarà en marxa un procés de revisió de les parts suspeses per part de la comissió avaluadora. La persona sol.licitant podrà accedir a la visualització de la seua prova junt amb les claus de resposta. En el cas de les habilitats productives, es rebrà un informe justificatiu junt amb les rúbriques d'avaluació de la prova oral i/o escrita emplenades pel personal avaluador. En cap cas es lliurarà la gravació de la prova oral. Aquest procediment es realitzarà, íntegrament, de manera electrònica.

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia