21/01/2022 | Universitat per a Majors
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La formació Permanent Sénior "Universitat per a Majors"

La Universitat, com a institució al servei de la societat, fomenta el desenvolupament del coneixement i col·labora de manera determinant en el progrés social i cultural de les persones i dels pobles.

Mentre en èpoques anteriors els estudis universitaris eren pràcticament inaccessibles per a les persones majors, en l'actualitat la societat necessita i demanda que la Universitat estigui oberta a totes les persones, sense discriminació alguna, que desitgin ampliar estudis i posseeixin els requisits legalment establerts.

La Universitat Jaume I, des de la seva creació en 1991, ha pretès ser sensible a la realitat del nostre temps i respondre en tant que sigui possible a les necessitats de tots els ciutadans, oferint molt ràpid com a títols propis els estudis per a persones majors. En l'àmbit del Programa de Formació Permanent “la Universitat *per a *Majors” des de 1998 ofereix a les persones majors de 55 anys la possibilitat accedir al títol “Graduat Universitari Sènior en Ciències Humanes i Socials” i cursar posteriorment algun dels Postgraus Sènior establerts. Mitjançant aquesta oferta acadèmica no es pretén directament la preparació per a l'exercici professional, sinó que es desitja contribuir a la millora de les capacitats humanes dels estudiants majors, tant des del punt de vista de la formació personal com de la seva participació en el desenvolupament social.

En la nostra societat, dinàmica i subjecta a canvis importants, la formació i l'aprenentatge permanent (Lifelong learning) són necessaris per no caure en la marginació intel·lectual i poder comprendre el que esdevé en l'actualitat, al mateix temps que es converteixen en excel·lent estímul per mantenir-se actiu i poder participar de manera responsable en el context social i cultural que ens ha tocat viure.

Cap a una universitat per a totes les edats

La major esperança de vida constitueix un dels fenòmens més importants de la nostra societat del benestar. Les societats desenvolupades han assolit el gran repte que els ciutadans d'aquestes visquen més anys i amb millors condicions de vida. Si a principis de 1900 l'esperança de vida se situava en els 33 anys, per als homes, i 35, per a les dones; en l'actualitat, aquestes xifres s'han duplicat, i són d'uns 74 anys, per als homes, i de 81 per a les dones. Mentre en 1990, o siga, fa 11 anys, els països desenvolupats com Espanya tenien tantes persones majors de 55 anys com xiquets menors de 15 anys; actualment, el nombre de les persones majors ha crescut fins al punt de convertir-se pràcticament en un terç de la població total. Aquest fenomen social s'ha convertit, sens dubte, en una de les conquestes més importants de la nostra societat i revela el gran progrés de la humanitat.

A la Conferència Internacional sobre l'Educació, celebrada a Hamburg el juliol de 1997, es va proclamar obertament que la formació i desenvolupament intel·lectual de les persones majors constituirà una de les claus per resoldre positivament els problemes que se li presentaran a la societat del segle XXI.

En la nostra societat existeix gran quantitat de persones majors que, a causa de circumstàncies sociopolítiques, no van poder, o no van voler, en la seua joventut, cursar estudis universitaris. No obstant això, per a moltes d'aquestes persones, la universitat encara representa la gran referència dels sabers més valuosos i respectables, i els resulta molt atractiva la possibilitat de poder accedir encara a ser "universitaris".

En la joventut i en l'edat adulta, l'educació gira entorn de la professió, la competitivitat, el treball i la rendibilitat econòmica. Però entre els majors la realitat més important és el temps lliure i l'objectiu de l'educació en aquesta etapa de la vida és ajudar a omplir d'activitats gratificants aqueix temps lliure. L'educació dels majors ha d'estar orientada a una major preparació per al desenrotllament personal, la participació social i el gaudi de l'oci.

La participació i la inserció plena dels majors en la vida social, així com la millora de les relacions intergeneracionals dins i fora de la Universitat, constitueixen la finalitat principal del nostre programa educatiu Universitat per a Majors.

La Universitat per a Majors de la Jaume I

La Universitat Jaume I ha pres consciència d'aquest fet social i d'acord amb els seus Estatuts, especialment en el Preàmbul i el Títol preliminar, ha volgut acostar-se també al món de les persones majors i oferir estudis específics i integrats que responguen a les seues demandes i necessitats.

La Universitat per a Majors es va iniciar en 1998. En successives reunions amb el grup de persones que volien cursar estudis superiors es va elaborar el pla d'estudis, d'acord amb les seues demandes i interessos. Per garantir la qualitat docent es va decidir que la docència s'assignara als professors especialistes de la Universitat Jaume I.

Una primera promoció d'estudiants ha cursat, durant tres anys, els estudis específics i prolonguen la seua formació universitària per mitjà de la participació en cursos de formació permanent, que se'ls ofereixen d'acord amb les seues peticions prèvies. També han tingut la possibilitat d'integrar-se en estudis reglats i en projectes d'investigació que des dels nostres departaments es programen.

La responsabilitat de coordinar aquests estudis la té el director acadèmic, nomenat directament pel rector. El director acadèmic presideix el Consell Assessor de la Universitat per a Majors, que està format per sis professors representants de les facultats i l'Escola Superior de la Universitat. Totes les decisions importants del programa són objecte de reflexió en les reunions periòdiques del Consell Assessor en el què el rector de la Universitat ha delegat els temes de l'educació dels majors.

En general, la nostra Universitat Sènior ha respost prou bé als desitjos del col·lectiu de persones majors durant els vuit anys d'existència i podem afirmar que està ja consolidada. L'activitat acadèmica ha sigut objecte d'avaluació per part dels estudiants i professors, així com dels serveis de qualitat educativa, i ha generat, com a resultat, un alt grau de satisfacció. En cada curs ha augmentat el nombre de preinscripcions i matrícules d'estudiants.

 

Informació proporcionada per: Universitat per a Majors