UJI
  • UJI
  • Preinscripció i Matrícula

Preinscripció i Matrícula

Última modificació: 19/05/2020 | Font: Universitat per a majors

Matrícula

Les persones que vulguen iniciar els estudis de “Grau Universitari Senior en Ciències Humanas i Socials” en la Universitat Jaume I han de formalitzar la preinscripción durant els mesos de maig i juny, a través de preinscripcio.uji.es o en el Registre de la Universitat.

La formalització de la matrícula, és requisit indispensable per poder cursar els estudis en la Universitat per a Majors.

Termini: durant el mes de setembre el dia i l’hora establerts de forma individual i per torns; podrà consultar-se el torn a la Secretaria de la Universitat per a Majors DB0045SD (Pavelló Poliesportiu).

Lloc: Aula DB0042AI (Pavelló Poliesportiu).

La documentació a aportar:

  • 2 fotografies en color (almenys una d’elles original).
  • 1 fotocopia del DNI.

L’import de la matricula dependrà de la quantitat d’assignatures i activitats permanents que trieu. L’import total de la matricula es podrà domiciliar o fer efectiu mitjançant el rebut que podeu imprimir des de l’assistent de matricula.

Si domicilieu, deureu d’introduir el vostre compte corrent al realitzar la matrícula (20 dígits). En el cas de no domiciliar, és important no realitzar cap ingrés ni transferencia per a pagar la matricula; cal efectuar el pagament mitjançant el rebut general per l’assistent en qualsevol sucursal de Bancaixa, la qual ja ens comunicarà el vostre pagament.

Grau Universitari Sènior en Ciències Humanas i Socials: Els estudiants que es matriculen en el Grau Universitari Sènior en Ciències Humanas i Socials han de cursar les assignatures establertes de forma obligatòria en el pla d'estudis. El cost de matrícula serà de 147 euros per els cursos primer i segon i de 168 euros per a tercer curs. 

Postgrau Universitari Sènior: Els alumnes que es matriculen en el Postgrau Universitari Sènior, han d’elegir com a mínim un dels Quatre itineraris que s’ofereixen. El cost de matricula de cadascun dels itineraris serà de 120 euros per itinerari.

Les Aptituds Tecnològiques, Lingüístique i d’Anàlisi, tenen un cost de: 66 euros anuals. El mínim d’estudiants matriculats, en el Campus de Castelló haurà de ser de 20 alumnes.

Els estudiants hauran de pagar una taxa per serveis administratius de 10 euros.

Si arribada la data de venciment del rebut, aquest no s'ha fet efectiu, la Universitat iniciarà l'expedient administratiu de declaració de morositat, la qual cosa comportarà, si és procedent, l'anul·lació de la matrícula.

L’anulació de la matricula per part de l’estudiantat haurà de sol·licitar-se per escrit en el Registre de la Universitat. Una vegada començat el curs acadèmic, no procedirà ni la modificació ni la devolució de taxes.

Informació proporcionada per: Universitat per a majors