Medicina

29/04/2024 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El nou grau en Medicina de l’UJI pretén formar futurs metges i metgesses per a servir a la societat de la qual provenen. Açò en si mateix pot semblar alguna cosa òbvia però la diferència es troba en els matisos. Els nous professionals adquiriran una formació profunda en les bases biològiques i socials de la medicina amb una especial èmfasi en la genètica, la immunologia i la biologia molecular. Ens agradaria que desenvoluparen al llarg de tota la carrera un raonament clínic competent i no es limitaren a acumular coneixements inconnexos entre si. La introducció primerenca de l'estudiantat en l’entorn de les pràctiques assistencials amb un aprenentatge basat en problemes ha de permetre aconseguir aquest objectiu. I volem remarcar especialment el compromís social i ètic de la professió mèdica com a objectiu irrenunciable dels nous graduats i graduades, així com una consideració humanista de la professió.

En el títol de grau en Medicina s’aposta per la integració curricular, tant horitzontal com vertical. La integració posseeix clars avantatges com ara reduir la fragmentació, eliminar repeticions innecessàries, donar una visió més global i afavorir el contacte entre professorat i departaments. En el model integrat les assignatures s'imparteixen per diverses àrees de coneixement, que es coordinen i comparteixen un mateix programa i una mateixa avaluació. Les matèries solen respondre als diferents òrgans i aparells de l’organisme humà, que es veuen tant en la seua estructura i funció normal com en la seua patologia, entesa globalment. Permet una integració denominada horitzontal, entre continguts del mateix any, i vertical al llarg dels diferents cursos que conformen el pla d'estudis.

Necessitem metges i metgesses que tracten persones i no grans tècnics que reparen anomalies. A l’UJI aspirem al fet que els futurs professionals de la medicina puguen comprendre millor els seus pacients i que tinguen una actitud més procliu a entendre les situacions generades per la pèrdua de la salut i la manera en què aquesta influeix en les persones.


 

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, vies d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Perfil d’ingrés

El perfil d’ingrés propi de la titulació és el d’una persona que tinga interès per les ciències de la salut i, en particular amb la medicina. L’aspirant ha de tenir una especial sensibilitat envers la importància i atenció que mereixen la salut humana, així com un acusat sentit ètic i humà aplicat al coneixement, avaluació, i promoció de l’estat de salut de l’individu i la comunitat des de l’atenció directa a la investigació. Altres característiques fonamentals de la persona interessada en aquests estudis són: vocació, capacitat de treball, i aptitud per a treballar en equip.

A més, és recomanable iniciar els estudis amb els coneixements i competències del nivell A2 de llengua anglesa, segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

 

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:
 

Oferta de places...

 • En el grau en Medicina s’ofereixen 85 places.
   

La nota de tall o d’accés...

 • És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.
 • Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.
 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Medicina s’han oferit 85 places i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 12,447, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 85) tenia aquesta qualificació.
 

Notes de tall

 

Preinscripció

 • S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

 

Llistes d’espera

 • Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

 

Matrícula
 

 • Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 • A l’UJI es formalitza la matrícula de forma no presencial per Internet.

Més informació

 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.
 4. A l’estudiantat de nou ingrés per preinscripció amb 30 o més crèdits reconeguts no se li aplica permanència, sinó que es considera com el primer any de rendiment


Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


Més informació

 

 

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, professorat, competències del títol, responsables acadèmics, etc.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Organització dels estudis

Resum de crèdits 

Primer curs

Biologia (FBB)

Bioquímica (FBB)

Genètica Humana (OB)

Recursos Informàtics i Documentació (FB)

Anglès per a Mèdics (FB)*

Anatomia General, Embriologia i Histologia General (FBB)

Fisiologia General (FBB)

Aparell Locomotor (OB)

Aparell Digestiu i Nutrició (OB)

Segon curs

Bioestadística (FBB)

Psicologia Mèdica (FBB)

Bioètica i Professionalisme (FB)

Sistema Nerviós i Òrgans dels Sentits (OB)**

Aparell Cardiorespiratori (OB)**

Aparell Genitourinari i Renal (OB)

Endocrinologia i Sistema Immune (OB)

Pràctiques en Centre de Salut. Integració Bàsica/Clínica (OB)

Antropologia i Evolució. Història de la Medicina (FB)**

Tercer curs

Farmacologia General (OB)**

Microbiologia i Parasitologia General (OB)

Anatomia Patològica (OB)

Introducció a la Cirurgia (OB)

Estudi per la Imatge (OB)

Epidemiologia i Salut Pública (OB)**

Patologia General (OB)

Medicina Familiar i Comunitària (OB)

Optativa 1 (OP)

Cuart curs

Malalties Cardiocirculatòries i Nefrourològiques (OB)**

Malalties Respiratòries i Otorrinolaringologia (OB)

Malalties Infeccioses (OB)

Malalties Hematològiques i Oncològiques (OB)

Toxicologia i Medicina Legal (OB)**

Pràctiques de Clínica Medicoquirúrgica I (OB)

Medicina Obstètrica i Ginecològica (OB)

Optativa 2 (OP)

Cinquè curs

Malalties de l’Aparell Digestiu i Endocrinològiques (OB)**

Malalties Neurològiques i Oftalmològiques (OB)

Malalties de l’Aparell Locomotor, del Sistema Immune i de la Pell (OB)**

Medicina d’Urgències, Emergències i Malaltia Crítica (OB)

Psiquiatria (OB)

Pediatria i Neonatologia (OB)

Pràctiques de Clínica Medicoquirúrgica II (OB)

Optativa 3 (OP)

Sisè curs

Pràctiques Integrades de Clínica Mèdica i Medicoquirúrgica (PE)2

Pràctiques Integrades de Clínica Obstètrica i Ginecològica (PE)2

Pràctiques Integrades d’Atenció Primària (PE)2

Pràctiques Integrades de Pediatria Hospitalària i Atenció Primària (PE)2

Pràctiques en Unitats de Salut Mental i Psiquiatría (PE)2

Treball de Final de Grau (TFG)1

Optatives

Investigació de Resultats en Salut i Farmacoeconomia

Fonaments Físics de les Tecnologies Mèdiques Actuals

Divulgació Pública per a Professionals de la Salut

Anestesiologia i Terapèutica del Dolor

Perspectiva Multidisciplinar de les Malalties Atòpiques

Medicina Regenerativa i Teràpia Gènica

Medicina Esportiva

Neuropsicologia

Hàbits de Salut

Cures Pal·liatives

Medicina Física i Rehabilitació

Sociologia de la Salut

Pràctiques Psicològiques Basades en l’Evidència

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en www.sia.uji.es.

1Per a cursar l'assignatura Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 90% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

2Per a cursar les assignatures de Pràctiques Externes (PE) cal haver superat el 90% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB)  i tenir aprovats els mòduls I i II.

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Grau en Medicina, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.


Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

HC - Competències en habilitats clíniques.

HC01 - Anamnesi del pacient i/o dels seus familiars. Ser capaç de: - Fer una anamnesi completa, centrada i estructurada en el pacient, tenint en compte tots els grups d'edat, el sexe, els factors multiculturals i els ètnics. - Utilitzar una bona tècnica de comunicació. - Arreplegar les dades psicosocials significatives. - Valorar les expectatives del pacient, pares i tutors. - Conduir l'entrevista per a poder extraure les dades clíniques rellevants. - Valorar i saber interpretar els aspectes relacionats amb la comunicació no verbal (postura, mirada, gestualitat).
HC02 - Exploració física. Ser capaç de realitzar una exploració física general i per sistemes, apropiada a l'edat del pacient, al sexe, a l'estat mental i físic, d'una manera completa i sistemàtica.
HC03 - Valoració de l'estat general. Ser capaç de: - Prendre i valorar les constants vitals (freqüència cardíaca, freqüència respiratòria, tensió arterial i temperatura). - Valorar el nivell de consciència. - Valorar la presència de simptomatologia vegetativa. Valorar l'estat nutricional.
HC04 - Pell i mucoses. Ser capaç de reconèixer: - Una pal·lidesa. - Una icterícia. - Una cianosis. - Una deshidratació. - Les lesions cutànies elementals.
HC05 - Cap i coll. Ser capaç de: - Detectar asimetries. - Explorar i valorar si hi ha adenopaties. - Explorar la tiroide. - Detectar una ingurgitació jugular. - Valorar les fontanel·les.
HC06 - Aparell respiratori. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de l'aparell respiratori. Ser capaç de: - Inspeccionar el tórax i valorar l'estructura de la caixa toràcica, la mecànica respiratòria i l'ús de la musculatura accessòria. - Palpar el tórax i les vibracions vocals. - Percutir el tórax. - Auscultar i reconèixer el murmuri vesicular. - Auscultar i reconèixer uns roncus. - Auscultar i reconèixer uns crepitantes. - Auscultar i reconèixer l'estridor inspiratori. - Auscultar i reconèixer un frec pleural. - Auscultar i reconèixer un bufit de tub. - Valorar la circulació col·lateral. - Explorar i valorar adenopaties axil·lars. - Detectar la presència d'acropàquia.
HC07 - Aparell cardiocirculatori. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies cardiocirculatòries. Ser capaç de: - Palpar la punta cardíaca. - Reconèixer frèmits. - Localitzar els focus d'auscultació cardíaca. - Auscultar els sorolls cardíacs normals. - Reconèixer un bufit sistòlic i diastòlic. - Reconèixer un frec pericàrdic. - Prendre el pols arterial central i perifèric. - Valorar la perfusió perifèrica. - Valorar els edemes. - Reconèixer una trombosi venosa. - Reconèixer una oclusió arterial. - Reconèixer un xoc cardiovascular i una aturada cardíaca. - Detectar i valorar una arítmia.
HC08 - Sistema digestiu i abdomen. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de l'aparell digestiu. Ser capaç de: - Inspeccionar l'abdomen i detectar eventracions, tumoracions, alteracions del moviment i circulació col·lateral. - Palpar i reconèixer masses i visceromegalies i saber fer la palpació bimanual. - Auscultar el peristaltisme intestinal. - Reconèixer una defensa i/o contractura abdominal. - Explorar el signe de Blumberg i identificar els punts de McBurney i Murphy. - Percutir l'abdomen. - Fer i valorar la percussió de puny lumbar. - Reconèixer un abdomen agut. - Reconèixer una ascitis. - Reconèixer un globus vesical. - Reconèixer hèrnies abdominals. - Fer un tacte rectal. - Explorar i valorar adenopaties supraclaviculars i inguinals.
HC09 - Sistema reproductor. Ser capaç de: - Visualitzar la vagina i el coll uterí. - Fer un tacte vaginal. - Fer una exploració abdominal de la gestant. - Fer una exploració mamària i adenopaties axil·lars. - Fer una exploració prostàtica. - Fer una exploració de penis i testicles.
HC10 - Sistema nerviós. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies del sistema nerviós central i perifèric. Ser capaç de: - Explorar l'orientació i funcions superiors. - Valorar el llenguatge. - Explorar el camp visual. - Explorar els parells cranials. - Explorar un nistagme. - Explorar la força i el to musculars. - Identificar la presència d'asterixis. - Valorar la marxa. - Identificar el signe de Romberg. - Explorar els reflexos osteo-tendinosos. - Explorar els reflexos del bebè. - Explorar la sensibilitat tàctil, dolorosa i vibratòria. - Valorar alteracions del moviment. - Reconèixer signes meningis. - Explorar a un malalt en coma. - Explorar el cerebel. - Valorar el desenvolupament psicomotor del xiquet.
HC11 - Aparell locomotor. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de l'aparell locomotor. Ser capaç de: - Reconèixer i avaluar el desaliniament de les extremitats. - Fer una anàlisi funcional del recorregut articular. - Reconèixer el dolor a la mobilització, els signes inflamatoris i les deformitats en les articulacions perifèriques. - Fer una avaluació de les parts blanes. - Avaluar la postura. - Explorar la mobilitat i el vessament articular. - Explorar els malucs del bebè. - Explorar la maniobra de Lasègue. - Explorar la mobilitat de la columna vertebral. - Reconèixer i avaluar una cifosi i una escoliosi. - Reconèixer fractures i luxacions. - Reconèixer lesions tendinoses. - Reconèixer una lesió de nervi perifèric.
HC12 - Otorinolaringologia. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies d'oïda, nas i gola. Ser capaç de: - Fer una exploració otoscòpica. - Fer una exploració acumètrica. - Saber explorar els sinus paranasals. - Explorar la cavitat bucal i l'orofaringe.
HC13 - Oftalmologia. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies oftalmològiques. Ser capaç de: - Saber inspeccionar els globus oculars. - Fer una exploració bàsica de l'agudesa visual. - Explorar la pupil·la, les parpelles i les conjuntives. - Explorar el fons de l'ull.
HC14 - Psiquiatria. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies psiquiàtriques. Ser capaç de detectar i identificar: - Deliri (estat confusional) - Símptomes d'ansietat. - Símptomes depressius. - Símptomes psicòtics. - Consum de tòxics. - Deterioració cognoscitiu. Capacitat de fer una exploració psicométrica bàsica i neuropsicològica.
HC15 - Interpretar els resultats de l'anamnesi, de l'examen físic i de les exploracions complementàries. Ser capaç de: - Ordenar i interpretar les dades obtingudes en l'anamnesi. - Reconèixer la normalitat o l'anormalitat de les troballes de l'exploració física i les proves complementàries, ordenar-les i interpretar-les. - Definir els símptomes i signes guia. Saber valorar les modificacions dels paràmetres clínics en les diferents edats.
HC16 - Fer una orientació diagnòstica. Ser capaç de: - Analitzar tota la informació disponible. - Definir sindròmicament al pacient i prioritzar les opcions diagnòstiques.
HC17 - Establiment d'un pla d'actuació. Capacitat d'establir un pla d'actuació considerant les necessitats del pacient i de l'entorn familiar i social, que implique tots els membres de l'equip de salut.
HC18 - Registre de les troballes. Ser capaç de: - Redactar una història clínica que siga llegible, concisa i actualitzada. - Elaborar un informe clínic, instruccions i altres registres, de forma comprensible a pacients, familiars i altres professionals.
HC19 - Patologies de la pell. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de la pell.
HC20 - Patologies del sistema immune. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies del sistema immune.
HC21 - Aparell nefrourològic. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies nefrourològiques.
HC22 - Patologia infecciosa. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i sistemes.
HC23 - Patologies del sistema endocrí. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies del sistema endocrí.
HC24 - Patologia tumoral. Conèixer la malaltia tumoral, el seu diagnòstic i maneig.
HC25 - Patologia sanguínia i hematopoiètica. Saber reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de la sang.
HC26 - Obstetrícia i ginecologia. Saber reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies ginecològiques i obstètriques. Embaràs i part normal. Exploració i seguiment de l'embaràs. Puerperi. Malalties de transmissió sexual. Contracepció i fertilització.
HC27 - Intoxicacions. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals intoxicacions.
HC28 - Pediatria i neonatologia. Saber reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies del nounat, del xiquet i de l'adolescent. Conèixer les característiques morfofuncionals del nounat prematur, del nounat a terme, el xiquet i l'adolescent. Creixement. Desenvolupament cognitiu, emocional i psicosocial en la infància i adolescència. Diagnòstic i consell genètic.
HC29 - Atenció primària. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les patologies més prevalentes en l'àmbit d'atenció primària. Promoció de la salut en l'entorn familiar i comunitari. Reconèixer, diagnosticar i orientar la patologia prevalente en l'ancià.
HC30 - Nutrició. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les patologies de la nutrició.
HC31 - Urgències i emergències. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de la patologia de risc vital i urgent. Estar entrenat en situacions d'emergència.
HC32 - Psicologia clínica. Conèixer els fonaments biològics, psicològics i socials de la personalitat i la conducta.
HC33 - Violència de gènere. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de la violència de gènere.

PP - Competències en procediments pràctics.

PP01 - Sistema cardiovascular. Saber: - Prendre la pressió arterial. - Fer una oscilometria. - Fer i interpretar un electrocardiograma (ECG) normal i anormal.
PP02 - Sistema respiratori. Saber: - Interpretar els trets bàsics d'una espirometría. - Fer un Peak-Flow. - Mesurar la saturació d'oxigen. - Utilitzar l'oxigenoterapia. - Fer un repic (clapping) - Utilitzar inhaladors i aerosols.
PP03 - Otorinolaringologia. Saber: - Utilitzar l'espill frontal simple i l'espill de Clar. - Fer una otoscòpia. - Fer una laringoscopia. - Fer un taponament anterior d'una epistaxis. - Fer un pneumotaponament d'una epistaxis posterior. - Extraure cossos estranys de la laringe. - Extraure cossos estranys de la gola, les fosses nasals i les orelles.
PP04 - Oftalmologia. Saber: - Explorar un fons d'ull. - Fer una eversió de les parpelles. - Extraure cossos estranys superficials del globus ocular. - Utilitzar el llum d'esquerda. - Utilitzar fluoresceïna per a detectar lesions corneals. - Interpretar una campimetria.
PP05 - Laboratori. Saber: - Fer una punción venosa. - Interpretar els resultats. - Determinar glucèmies capil·lars. - Efectuar una tira bàsica d'orina. - Interpretar els resultats dels exàmens analítics bàsics de sang, orina i líquids pleurals, cefaloraquidi, ascític i articular. - Detectar sang oculta en l'excrement. - Fer un test d'embaràs.
PP06 - Radiologia. Saber: - Interpretar la radiologia simple (tórax, abdomen i esquelet) - Interpretar l'anatomia bàsica de la tomografia axial computada (TAC), ressonància magnètica (RM) i ecografia.
PP07 - Cirurgia general i primeres cures. Saber: - Aplicar mesures d'asèpsia en ferides simples. - Col·locar sutures en ferides simples. - Fer cures cutànies. - Fer un primer tractament de cremades, segons l'origen de l'agent agressor. - Realitzar tècniques de permeabilitat de la via aèria. - Fer la reanimació cardiopulmonar bàsica i avançada. - Conèixer la tècnica de la punción pleural, abdominal i lumbar. - Desbridar abscessos simples. - Fer un primer tractament d'una hemorràgia externa.
PP08 - Sistema musculoesquelético. Saber: - Fer una antropometria. - Fer una goniometria. - Fer un test muscular manual. - Fer una immobilització provisional amb guix d'extremitats. - Col·locar embenatges compressius i elàstics. - Col·locar un collaret cervical en un accidentat. - Explorar els malucs del lactant.
PP09 - Col·locació de vies i administració de medicació. Saber: - Col·locar una via intravenosa. - Col·locar una sonda nasogàstrica. - Col·locar una sonda vesical. - Administrar injectables intramusculars. - Administrar injectables subcutanis. - Administrar injectables intravenosos. - Administrar injectables intradèrmics.
PP10 - Psiquiatria. Saber fer una exploració psicomètrica bàsica i neuropsicològica.
PP11 - Conèixer els fonaments biològics, psicològics i socials de la personalitat i la conducta.

EP - Competències per a l'estudi del pacient.

EP01 - Principis generals de la recerca del pacient. Ser capaç de: - Establir una metòdica raonada i ordenada d'exploracions complementàries, segons el procés de base i el diagnòstic diferencial establit. - Valorar el risc i el benefici de cada exploració. - Conèixer el rendiment diagnòstic de les diferents exploracions. - Conèixer les indicacions i contraindicacions de les diferents proves. - Conèixer el cost de l'exploració. - Informar detalladament al pacient de les exploracions que es realitzaran. - Obtenir el consentiment.
EP02 - Proves de diagnòstic del laboratori. Proves funcionals. Dins dels àmbits d'Hematologia, Bioquímica, Immunologia, Genètica, Microbiologia i Anatomia Patològica fa falta: - Conèixer les indicacions i contraindicacions de les exploracions més comunes. - Conèixer els procediments requerits per a obtenir el material necessari per a la recerca. - Saber interpretar els resultats de les diferents proves.
EP03 - Diagnòstic per la imatge. Ser capaç de: - Conèixer les diverses tècniques que s'integren en el diagnòstic per la imatge. - Conèixer les indicacions, contraindicacions i riscos de les exploracions. - Seleccionar les proves i els procediments diagnòstics o terapèutics adequats en cada cas. - Donar prioritat a les diverses tècniques de diagnòstic en relació amb la sospita clínica. - Saber interpretar les diferents proves.
EP04 - Recerca clínica. Conèixer i saber realitzar sota supervisió: - Puncions vasculars. - Una punció pleural, abdominal i lumbar. - Una biòpsia cutània.
EP05 - Tècniques electrofisiològiques. Conèixer les indicacions principals de les tècniques electrofisiològiques (electrocardiograma, electroencefalogrames, electromiografia i unes altres).
EP06 - Neuroelectrofisiologia. Saber com realitzar i interpretar un electroencefalograma i una electromiografia.
EP07 - Anatomia patològica. Reconèixer amb mètodes macroscòpics, microscòpics i tècniques d'imatge la morfologia i estructura de teixit, òrgans i sistemes.
EP08 - Biologia molecular. Conèixer els marcadors bioquímics, citogenètics i de biologia molecular aplicats al diagnòstic clínic.
EP09 - Anàlisis clíniques. Saber com obtenir i processar una mostra biològica per al seu estudi mitjançant els diferents procediments diagnòstics.

TP - Competències per al tractament del pacient.

TP01 - Principis generals per al tractament del pacient. Ser capaç de: - Reconèixer els efectes globals de la malaltia en el pacient (físics, psíquics, econòmics i socials). Valorar la relació risc/beneficie dels procediments terapèutics. - Saber fer ús d'un tractament multidisciplinari. - Reconèixer la importància de la cerca bibliogràfica pels diversos mitjans. - Supervisar el compliment d'instruccions, tan en els aspectes de seguiment de pautes farmacològiques com de procediments exploratoris o de canvis en hàbits de salut.
TP02 - Fàrmacs. Conèixer: - Els principis de bona prescripció. - Els diversos grups farmacològics amb les seues indicacions, dosis, vies d'administració, interaccions, contraindicacions i efectes adversos. Prescripció i farmacovigilància. Farmacologia dels diferents aparells i sistemes.
TP03 - Hemoderivats. Ser capaç de: - Conèixer les indicacions de la transfusió de diversos hemoderivats, el procediment d'extracció, compatibilitat, riscos transfusionals i complicacions. Trasplantaments.
TP04 - Cirurgia. Conèixer: - Les indicacions de la cirurgia en malalties cròniques i agudes. - Els riscos tromboembòlics, els riscos en pacients descoagulats, prevenció i tractament d'infecció, riscos d'hemorràgia i isquemia i síndrome compartimental. - La utilització de l'instrumental quirúrgic bàsic.
TP05 - Anestèsia i control del dolor. Conèixer: - La valoració del preoperatori. - Les indicacions i riscos de l'anestèsia local, raquídea i general. Ser capaç de: - Valorar el tipus i grau de dolor utilitzant les diferents taules de mesura reconegudes. - Reconèixer les seues causes i les seues repercussions psicològiques i físiques, i diferenciar el dolor agut del dolor crònic. - Establir els esglaons del tractament del dolor segons l'OMS (Organització Mundial de la Salut).
TP06 - Psicològics. Ser capaç de: - Detectar estats emocionals associats a altres quadres clínics que comprometen la seua evolució. - Conèixer les diverses tècniques de psicoterapia.
TP07 - Rehabilitació i fisioteràpia. Conèixer: - El paper integral de la rehabilitació en la recuperació després de determinades malalties. - Les indicacions d'ortesis i pròtesis. - Les tècniques de teràpia manual, agents físics, electroterapia i mecanoterapia.
TP08 - Radioteràpia. Ser capaç de: - Conèixer les indicacions generals de la radioteràpia. - Valorar la resposta al tractament, així com les possibles reaccions i/o seqüeles secundàries a aquest tractament.
TP09 - Socials. Ser capaç de: - Valorar les dades del nivell educatiu, cultural i socioeconòmic del pacient per a adequar les pautes mèdiques. - Valorar el suport familiar en la malaltia i el seu grau d'acord en l'adhesió al tractament.
TP10 - Nutrició. Ser capaç de: - Indicar una dieta adequada. - Indicar i seguir el compliment del tractament dietètic de la diabetis, risc cardiovascular, insuficiència renal i hepàtica, i obesitat. - Selecció dels mètodes apropiats per a assegurar una nutrició adequada a les necessitats individuals del pacient. - Valorar els estats de malnutrició. - Valorar les indicacions terapèutiques i les vies d'administració de la nutrició artificial enteral, parental i pediàtrica - Prevenir les complicacions dels diferents mètodes de nutrició artificial. - Indicar i fer el seguiment en la nutrició pediàtrica.
TP11 - Tractament precoç. Ser capaç de realitzar cures i tractaments en situacions agudes.
TP12 - Actuació precoç. Ser capaç de reconèixer i orientar la terapèutica de: - Un pacient recuperat després d'un tractament d'urgència. - La deterioració de la consciència, diagnòstic diferencial etiològic. - L'accident vascular cerebral, hipertensió endocraneal aguda. - El politraumatisme. - La compressió medul·lar aguda. - Les lesions vasculars amb el risc d'hemorràgia. - Un pacient amb cremades. - El treball de part o expulsivo. - La retenció aguda d'orina, distensió vesical. - La distensió gàstrica aguda. - L'epistaxis i hematemesis. - La septicèmia. - La crisi vasovagal. - La crisi convulsiva i estat per postical. - La crisi tirotòxica. - La trombosi venosa profunda. - La isquemia arterial. - L'abstinència alcohòlica i d'opiàcis. - La deshidratació greu. - La hipertèrmia maligna. - La preparació per al trasllat d'un pacient traumàtic.
TP13 - Actuació vital. Conèixer i/o tractar: - Insuficiència respiratòria aguda, crisi asmática, bronquiolitis, broncoespasme, neumotòrax a tensió, epiglotitis, broncoaspiración, obstrucció respiratòria per cos estrany, edema de glotis, crisi d'hiperventilación, embòlia pulmonar, aturada respiratòria. A més, cal valorar la permeabilitat de la via aèria. - Infart agut de miocardi, angor, insuficiència cardíaca, edema agut de pulmó, fibril·lació ventricular, asistolia, dissociació electromecànica, altres arítmies amb repercussió hemodinàmica. A més, fa falta conèixer les indicacions de la desfibril·lació, la cardioversión elèctrica i el marcapasos. - Xoc, segons la seua etiologia: cardiogènic, hipovolèmic, sèptic, anafilàctic o per dolor. - Reacció al·lèrgica. - Intoxicació aguda greu. - Crisi hipertensiva. - Hemorràgia externa i interna. - Lesions traumàtiques cranials, medul·lars toràciques, abdominals i d'extremitats. - Coma metabòlic. - Convulsions. - Hipotèrmia i hipertèrmia profunda. - Selecció de l'accidentat segons la gravetat i priorització dels tractaments. - Diagnòstic d'òbit i aproximació de la seua hora.
TP14 - Actuació intensiva. Conèixer: - Les situacions que precisen ingrés en unitats de vigilància intensiva. - La ventilació assistida. - El monitoratge neurològic, cardiovascular i respiratòria. - Els riscos dels tractaments invasius. - Els límits de la teràpia intensiva; significat de teràpia desproporcionada. - El concepte de mort cerebral. - Els aspectes legals de la donació d'òrgans.
TP15 - Cures cròniques. Ser capaç de: - Pronosticar el tipus, l'evolució i les limitacions de les malalties cròniques. - Valorar les diferents opcions terapèutiques. - Prevenir les complicacions de la malaltia. - Valorar les necessitats psicològiques, mèdiques, familiars i ambientals del pacient crònic. - Valorar el grau d'incapacitat física. - Conèixer les cures i els riscos de la immobilitat. - Conèixer el paper de la rehabilitació. - Conèixer i prescriure les modalitats de tractament domiciliari, sociosanitari i d'hospital de dia. - Valorar el pronòstic i planificar el tractament segons l'evolució de la malaltia. - Participar en els tractaments multimodales. - Conèixer les pautes d'analgèsia. - Valorar la invalidesa permanent. - Conèixer l'estimulació precoç i psicoterapia del xiquet.
TP16 - Cures pal·liatives. Conèixer: - Les cures pal·liatives en règim d'ingrés o domiciliaris. - El paper dels centres sociosanitaris. - El control de les cures domiciliàries. - Les estratègies per a alleujar els símptomes molests o dolorosos del pacient terminal. - El paper de la família. - Les necessitats psicològiques i ambientals del pacient terminal. - Les tècniques de suport al pacient moribund i al seu entorn.
TP17 - Teràpies alternatives o complementàries. - Conèixer els principis generals de les teràpies alternatives o complementàries. - Saber valorar el possible efecte d'aquestes teràpies quan s'associen als tractaments convencionals (acupuntura, massatge terapèutic, homeopatia, músic-teràpia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia, biorretroalimentación, etc.).
TP18 - Derivació del pacient. Saber reconèixer les necessitats d'un pacient donat d'alta. Ser capaç de valorar la: - Derivació d'un pacient estable. - Derivació d'un pacient inestable. - Derivació d'un pacient que precisa suport sociosanitari. - El sistema d'emergències mèdiques.
TP19 - Hemorràgia i trombosi. Ser capaç de controlar l'hemorràgia quirúrgica i conèixer la profilaxi tromboembólica.
TP20 - Reanimació cardiopulmonar. Saber fer maniobres de suport vital bàsic i avançat.
TP21 - Terapèutica. Conèixer i saber utilitzar els fàrmacs analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos i antiinflamatorios.

SP - Competències per a la promoció de la salut i per a la prevenció de la malaltia.

SP01 - Reconèixer les causes de la malaltia i les amenaces per a la salut dels individus i poblacions de risc. Ser capaç de: - Conèixer els problemes de salut pública prioritaris en la comunitat. - Conèixer els components de l'educació sanitària. - Utilitzar adequadament el consell mèdic. - Reconèixer els factors psicològics, físics o conductuals presents en el desencadenament i el manteniment d'una malaltia, tal com el tabaquisme, drogodependències, sedentarisme, falta de protecció solar, alteracions alimentàries... - Identificar els signes i símptomes de la malaltia per al seu diagnòstic precoç. - Conèixer la validesa i el significat dels diversos procediments utilitzats en el diagnòstic precoç de les malalties específiques.
SP02 - Habilitat per a establir, basant-se en la millor evidència disponible, estratègies individualitzades que reduïsquen els riscos en els pacients. Habilitat per a avaluar la qualitat assistencial. Ser capaç de: - Conèixer les intervencions preventives i les estratègies de promoció de la salut en els diversos grups d'edat i col·lectius especials de la població. - Aplicar la intervenció psicològica a la prevenció de riscos vinculats a hàbits de salut en persones que presenten malalties tals com a hipertensió, metabolopatías, dolor crònic.
SP03 - Col·laborar amb altres professionals i institucions amb la finalitat de promocionar la salut i prevenir malalties. Ser capaç de: - Col·laborar amb professionals sanitaris, educadors i responsables de l'administració pública. - Integrar els components de la protecció de la salut (medi ambient i aliments) en la valoració pronóstica. - Reconèixer i utilitzar les eines de planificació i priorització en el servei públic de salut. - Conèixer les bases científiques, riscos i l'aplicabilitat de les medicines alternatives.
SP04 - Implementació d'accions preventives per a promocionar la salut tant a nivell individual com a poblacional. Ser capaç de: - Conèixer els conceptes i criteris econòmics bàsics que condicionen la pràctica assistencial. - Conèixer conceptes de demografia i de variabilitat biopsicosocial. - Conèixer el funcionament del sistema públic de salut sensibilitzant en la població del risc que comporta no recórrer, en determinades circumstàncies, a l'ajuda mèdica. - Promocionar l'adherència al tractament valorant les motivacions del pacient per a acceptar el seguiment d'instruccions mèdiques i les conseqüències de la no adhesió al mateix.
SP05 - Desenvolupament d'estratègies de salut i screening. Salut laboral. Seguretat alimentària. Conèixer com intervé el medi ambient en l'estat de salut i les conseqüències que comporta.
SP06 - Ser capaç de: - Aplicar un protocol de despistaje de patologies d'alta prevalença sistemàticament a tots els individus en risc per edat, sexe, fenotip... - Desenvolupar les estratègies de control i prevenció de les malalties transmissibles. - Desenvolupar les estratègies de prevenció de les malalties cròniques i degeneratives. - Promocionar campanyes de prevenció de riscos tenint en compte les que ja existeixen (consum de tabac i drogues, educació sexual sanitària i prevenció d'accidents de trànsit), i sensibilitzar la població sanitària del seu interès i benefici. - Promocionar el bon ús dels medicaments.
SP07 - Inmunoprevención. Ser capaç de: - Conèixer les bases científiques i operatives de les vacunacions. - Avaluar les vacunacions en situacions personals i clíniques especials.
SP08 - Desinfecció i esterilització. Manejar tècniques de desinfecció i esterilització.
SP09 - Protecció radiològica. Ser capaç d'aplicar els criteris de protecció radiològica en els procediments diagnòstics i terapèutics amb les radiacions ionitzants.

CI - Competències per a la comunicació i per a l'obtenció d'informació.

CI01 - Principis generals de la bona comunicació (pròpies i de l'entrevistat). Ser capaç de: - Conèixer les tècniques de la comunicació verbal (claredat, ordre, llenguatge...) - Conèixer les tècniques de la comunicació no verbal (postura, mirada, gestualitat, escenari...) - Conèixer les fórmules de la comunicació escrita.
CI02 - Comunicació amb els pacients i familiars. Ser capaç de: - Utilitzar els principis d'un bon entrevistador (empatia, calidesa, respecte, concreció, confidencialitat i assertivitat). - Utilitzar un vocabulari entenedor. - Saber notificar males notícies.
CI03 - Comunicació amb els companys i treball en equip. Ser capaç de: - Mantenir una actitud de confiança i respecte, oberta al canvi, juntament amb una predisposició a la col·laboració. - Col·laborar amb altres professionals de Ciències de la Salut amb la finalitat de donar les millors solucions al malalt i als seus familiars. - Reconèixer les limitacions pròpies amb la finalitat de sol·licitar la col·laboració d'altres col·legues. - Fer una exposició científica davant d'un auditori de col·legues.
CI04 - Comunicació com a educador. Ser capaç de: - Adaptar el llenguatge i el missatge segons les circumstàncies. - Saber estructurar i esquematitzar el missatge. - Saber utilitzar exemples pràctics que faciliten la realització de procediments. - Participar en un programa formatiu utilitzant les bases teòriques de l'aprenentatge i la docència. - Conèixer els processos de formació i capacitació professionals propis dels diferents nivells de competències.
CI05 - Comunicació amb els mitjans de comunicació i altres professionals. Ser capaç de: - Conèixer qui ha de donar la informació als mitjans i de quina manera, preservant sempre la confidencialitat dels implicats. - Conèixer els procediments de comunicació amb altres estaments oficials.
CI06 - Habilitats informàtiques i accés a força de dades. Ser capaç de: - Manejar amb autonomia un ordinador personal. Valorar la informació i el seu ús. - Manejar, a nivell d'usuari, els diferents paquets informàtics i estadístics. - Accedir en el món del coneixement biomèdic utilitzant els referents de prestigi reconegut. - Utilitzar diferents sistemes per a accedir a bases de dades informatitzades per a aplicar-les periòdicament. Conèixer i manejar els procediments de documentació clínica.
CI07 - Expressió en anglès. Conèixer la llengua anglesa com a vehicle de difusió del coneixement mèdic.
CI08 - Telemedicina. Conèixer els principis i possibilitats de la telemedicina.
CI09 - Comunicació com a investigador. Ser capaç de realitzar una exposició en públic, oral i escrita, de treballs científics i d'informes professionals sabent utilitzar els mitjans tecnològics bàsics.
CI10 - Coneixement i domini de l'anglès acadèmic i professional aplicat a la medicina. Ser capaç de: - Produir i entendre textos, orals i escrits, en anglès per al desenvolupament de l'activitat acadèmica i professional en la medicina. - Utilitzar l'anglès com a llengua franca des d'un punt de vista intercultural i multidisciplinària.

INV - Competències en la recerca.

INV01 - Metodologia científica i de recerca. Ser capaç de: - Reconèixer la necessitat de la recerca per a la progressió del coneixement. - Conèixer la relació entre recerca bàsica i recerca clínica. - Conèixer la necessitat de la col·laboració entre les dues recerques en equips multidisciplinaris. Conèixer: - La metodologia científica. - Els procediments bàsics d'un laboratori de recerca. - Com desenvolupar un projecte de recerca. - Les bases per a la bioestadística i la seua aplicació en la valoració dels resultats dels projectes de recerca. - La construcció d'una base de dades i de la seua explotació amb els paquets estadístics més habituals. - Com fer una anàlisi crítica de la significació estadística i a reconèixer la seua relació amb la significació clínica. - Com redactar un model d'article científic.
INV02 - Aprenentatge de la metodologia estadística i la seua aplicació. Ser capaç de: - Aplicar l'estadística en la recerca clínica. - Descriure els caràcters quantitatius i qualitatius. - Dissenyar estudis, establir la grandària de la mostra i criteris d'inclusió i d'exclusió, comparar mesures, fer proves de significació, lleis de probabilitat, corbes de supervivència, relació entre variables quantitatives i qualitatives, mesures de risc, models de regressió, mesura dels canvis, proves diagnòstiques. - Fer metaanálisis. - Conèixer i utilitzar paquets estadístics mitjançant programes informàtics. - Conèixer la limitació de les proves estadístiques. - Reconèixer la qualitat de la informació clínica: diferència entre significativament estadístic i clínicament rellevant.

CB - Coneixement de les ciències bàsiques, socials i clíniques, i dels seus principis fonamentals.

CB01 - Fisiologia. Conèixer els fonaments de la funció cel·lular. Conceptes d'homeòstasis i sistemes de control. Conèixer els principis bàsics de la comunicació intra- i intercelular. Conèixer les bases de les membranes excitables. Canales iònics; potencial de membrana i potencial d'acció. Conèixer els fonaments dels sistemes fisiològics.
CB02 - Biologia cel·lular i biologia del desenvolupament. - Saber descriure la cèl·lula i identificar els diversos orgànuls cel·lulars. Diferenciació i proliferació cel·lular - Saber establir les relacions entre les estructures intracel·lulars i les funcions que realitzen. - Conèixer els processos de desenvolupament que condueixen en l'establiment del plànol corporal de l'organisme humà i els mecanismes cel·lulars i genètics corresponents.
CB03 - Biofísica. - Conèixer els fenòmens i mecanismes físics a nivell molecular, cel·lular i orgànic dels estats de salut i malaltia. - Conèixer i aplicar els conceptes, mètodes i tècniques de la biofísica en l'estudi de les funcions de l'organisme humà. - Conèixer les bases físiques de les tècniques de diagnosis i teràpia.
CB04 - Bioquímica i biologia molecular. - Conèixer l'estructura de les biomolècules per a entendre les propietats determinants de la seua funció biològica en el context cel·lular i de l'organisme. - Conèixer les estructures i les funcions bàsiques de les cèl·lules de l'organisme humà, amb l'aplicació dels conceptes i el llenguatge bioquímics. - Aprendre a utilitzar l'enfocament bioquímic en l'estudi de les funcions cel·lulars i de l'organisme. - Conèixer les bases teòriques i pràctiques de les tècniques bioquímiques aplicades a la recerca i a la mesura de les funcions cel·lulars. - Conèixer les bases moleculars de la malaltia.
CB05 - Genètica. - Conèixer les bases genètiques que li permeten comprendre la fisiopatologia. Herència - Conèixer les bases de la teràpia gènica per a comprendre el futur desenvolupament de la mateixa. Informació, expressió i regulació gènica.
CB06 - Bioestadística. - Conèixer els elements bàsics i indispensables per a utilitzar els mètodes estadístics descriptius i inferenciales aplicats a les ciències biomèdiques.
CB07 - L'estructura i la funció de l'organisme humà en estat de salut i de cadascun dels seus òrgans i aparells. - Conèixer i descriure l'estructura macroscòpica i microscòpica normal dels diversos sistemes i aparells. - Conèixer i descriure les funcions normals dels diversos sistemes i aparells de l'organisme, en els diversos nivells d'organització (des de l'organisme intacte fins als nivells cel·lular, subcelular i molecular). - Conèixer els mecanismes homeostáticos i de regulació dels diversos sistemes i aparells. - Conèixer les bases teòriques i l'aplicació dels diversos mètodes d'exploració funcional dels sistemes i dels aparells. Adaptació a l'entorn.
CB08 - El cicle de la vida. Conèixer com afecten en l'estructura i la funció normal els diferents estats de la vida: fetus, nounats, xiquets, adolescència, adults, vellesa i mort.
CB09 - Aspectes conductuals de les relacions entre un individu i la família, els companys, l'entorn social, la societat, en general l'entorn físic. Tenir present, en la relació amb el malalt: - El paper de la família i dels amics en l'aprenentatge i el manteniment dels hàbits de salut i de les conductes malsanas. - Els aspectes de la relació laboral que poden incidir en la salut de l'individu. - L'adequació del subjecte a les normes de la cultura en què viu immers. - Les insuficiències de l'entorn físic que incideixen en la seua malaltia.
CB10 - Les alteracions de l'estructura i de la funció de l'organisme. Conèixer: - Les alteracions de l'estructura macroscòpica i microscòpica dels diversos òrgans i la relació amb la seua funció. - Les principals síndromes que afecten l'organisme i els diversos sistemes i aparells i, en concret: el concepte, l'etiopatogenia general, la fisiopatologia, la semiologia. - Les causes de les malalties més freqüents i prevalentes del nostre entorn.
CB11 - Etiologia i patogènia. Conèixer les causes de la malaltia i formes d'emmalaltir.
CB12 - Causes exògenes. Conèixer les causes externes de la malaltia: - Microbiologia. - Toxicologia. - Ocupacional.
CB13 - Formes d'emmalaltir. Ser capaç de: - Identificar i conèixer les causes de les principals patologies i el seu diagnòstic en els següents sistemes i aparells: circulatori, respiratori, nerviós, digestiu, urinari, locomotor, endocrí i metabòlic, immunològic, sanguini, reproductor i pell i òrgans dels sentits. - Identificar processos biològics específics de la dona. - Conèixer els signes i símptomes de les principals malalties fins al final del creixement i desenvolupament. - Identificar els fonaments dels trastorns psíquics. - Conèixer la història natural i com i quan intervenir en el seu pronòstic.
CB14 - Embriologia. Conèixer el desenvolupament embrionari i l'organogénesis.
CB15 - Farmacologia. - Conèixer els principals grups farmacològics. - Conèixer els conceptes bàsics de farmacodinamia i farmacocinética d'aqueixos grups. - Conèixer els principis generals del mecanisme d'acció dels fàrmacs, les bases de les interaccions i les reaccions adverses.
CB16 - Cirurgia. - Tenir coneixement de les diverses modalitats de tractament en cirurgia. - Tenir coneixement de la resposta de l'organisme a l'agressió. - Conèixer les bases de la cicatrització i tractament de les ferides. - Conèixer la fisiopatologia de les ferides (incloent cremades, congelacions i altres tipus de ferides).
CB17 - Terapèutiques complementàries - Conèixer els fonaments físics de les tècniques utilitzades en les diferents terapèutiques i les seues aplicacions en cadascun dels trastorns dels diversos òrgans i sistemes.
CB18 - Epidemiologia i Salut Pública. Ser capaç de: - Tenir els fonaments científics i les bases operatives de la metodologia epidemiològica aplicada a les necessitats professionals del metge general. - Conèixer i ser capaç d'aplicar els mètodes assistencials i de recerca, propis de la medicina preventiva actual. - Tenir una visió sanitària cap a les prioritats de la població en matèria de salut pública.
CB19 - Economia de la salut, gestió i planificació sanitària. Ser capaç de: - Conèixer la planificació i l'administració sanitàries. - Conèixer la gestió sanitària. - Tenir capacitat per a analitzar les implicacions organitzatives, econòmiques i socials que comporten les actuacions mèdiques. - Conèixer el cost aproximat de les activitats diagnòstiques i terapèutiques.
CB20 - Òrgans dels sentits. Conèixer la morfologia, estructura i funció dels òrgans dels sentits.
CB21 - Laboratori. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori.
CB22 - Sang. Conèixer la morfologia, estructura i funció de la sang.
CB23 - Sistema circulatori. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema circulatori.
CB24 - Sistema digestiu. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema digestiu.
CB25 - Sistema locomotor. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema locomotor.
CB26 - Sistema reproductor. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema reproductor.
CB27 - Sistema excretor. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema excretor.
CB28 - Sistema respiratori. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema respiratori.
CB29 - Aparells i sistemes. Creixement, maduració i envelliment dels diferents aparells i sistemes.
CB30 - Sistema endocrí. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema endocrí.
CB31 - Nutrició humana. Conèixer els principis bàsics de la nutrició humana.
CB32 - Sistema immune. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema immune.
CB33 - Metabolisme. Conèixer el metabolisme i la regulació i integració metabòlica.
CB34 - Sistema nerviós. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema nerviós central i perifèric.
CB35 - Microbiologia i parasitologia. Conèixer els fonaments de la microbiologia i la parasitologia. Conèixer els principals agents infecciosos i els seus mecanismes d'acció.
CB36 - Creixement cel·lular. Conèixer les alteracions del creixement cel·lular.
CB37 - Inflamació. Conèixer els mecanismes de la inflamació.
CB38 - Radiacions. Conèixer els fonaments de la interacció de les radiacions amb l'organisme humà.
CB39 - Radioteràpia. Conèixer els principis i indicacions de la radioteràpia.
CB40 - Anatomia patològica. Conèixer l'anatomia patològica dels diferents aparells i sistemes.

AER - Actituds, aspectes ètics i responsabilitats legals.

AER01 - Mostrar actituds professionals adequades. Ser capaç de: - Establir confiança entre el metge i el pacient, respectant-ho i adoptant una postura empàtica i holística. - Avaluar i preservar l'autonomia del pacient i mantenir la participació en totes les decisions que ho afecten. - Respectar les institucions professionals i els serveis sanitaris.
AER02 - Aspectes ètics. Ser capaç de: - Conèixer i entendre l'ètica mèdica contemporània i els principis ètics d'autonomia, beneficència, no maleficencia i justícia; els deures del metge i l'aplicació pràctica de les teories. - Conèixer i saber utilitzar una metodologia correcta per a la resolució de conflictes ètics. - Comprendre la necessitat i la importància del consentiment informat. - Acceptar els drets del malalt. - Conèixer el codi deontològic de la professió. - Fomentar el respecte a la diversitat, l'equitat i la igualtat de gènere.
AER03 - Responsabilitats legals. Ser capaç d'assumir les responsabilitats legals, particularment en: - La mort. - La prescripció de fàrmacs. - Els abusos físics i psíquics. - La declaració sobre la mala praxi d'altres professionals. - El respecte dels drets humans.
AER04 - Pràctica de la medicina en una societat multicultural. Reconèixer: - Les característiques de la nostra societat multicultural, i respectar-les. - La importància de l'aprenentatge d'idiomes. - L'existència de costums i de creences que poden aconsellar l'evitació o la modificació d'actituds diagnòstiques i terapèutiques.
AER05 - Aspectes psicosocials. Ser capaç de relacionar-se amb els pacients i col·legues tenint en compte la diversitat de característiques que formen la personalitat humana.
AER06 - Contribució al progrés de la medicina. Ser conscient: - Del progrés que ha experimentat i experimenta la medicina. - De l'obligació del metge a contribuir en aquest progrés. - Del paper del metge en la confecció de guies clíniques i ètiques.
AER07 - Història de la medicina. Conèixer la història de la salut i la malaltia.
AER08 - Medicina legal. Conèixer els fonaments legals de l'exercici de la professió mèdica.
AER09 - Documents medicolegales. Redactar correctament receptes mèdiques adaptades a la situació de cada pacient.
AER10 - Professionalisme. Mostrar els principis del respecte cap als altres, l'empatia, la compassió, l'honestedat, la integritat, l'altruisme, la confidencialitat i l'excel·lència professional. Han d'estar preparats per a defensar els seus valors professionals en la societat actual.
AER11 - Medicina forense. Conèixer i reconèixer l'evolució normal del cadàver. Diagnòstic postmortem. Fonaments de criminologia mèdica.
AER12 - Valoració del dany. Saber reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig del dany físic i mental.

RJC - Competències per a prendre decisions, de raonament i judici clínic.

RJC01 - Raonament clínic. Ser capaç de: - Arreplegar i interpretar tota la informació obtinguda per l'anamnesi, l'exploració física i les exploracions complementàries. - Valorar la rellevància de cada símptoma i signe en la malaltia actual. - Conèixer les limitacions de les exploracions complementàries i la interpretació quan el resultat obtingut no s'avé amb les dades clíniques. - Conjurar tots els signes i símptomes en un o en diverses síndromes i confeccionar un diagnòstic diferencial raonat i en funció del pacient atès. - Identificar la problemàtica del pacient i saber prioritzar els problemes, segons la gravetat i la urgència. - Reconèixer les limitacions pròpies (desconeixement, falta d'experiència) amb la finalitat de sol·licitar la col·laboració d'altres col·legues.
RJC02 - Medicina basada en l'evidència (MBE) Ser capaç de: - Justificar i sustentar qualsevol actuació i decisió mèdica basant-se en la millor evidència disponible. - Conèixer les fonts de l'evidència (publicacions científiques, protocols, guies de pràctica clínica, bases de dades), la manera d'aconseguir-les i com mantenir-les actualitzades. - Trobar l'equilibri entre l'evidència científica i l'experiència clínica. - Conèixer la metodologia científica per a obtenir una medicina basada en l'evidència. - Conèixer l'abast organitzatiu, formatiu, jurídic, ètic i de gestió de la MBE. - Saber els avantatges de l'aplicació de protocols consensuats segons la MBE.
RJC03 - Judici crític i capacitat de fer front a la incertesa i l'error en la presa de decisions. Ser capaç de: - Reconèixer un cert grau d'incertesa en qualsevol acte mèdic i, per tant, susceptible de ser millorat o modificat. - Reconèixer i acceptar que el coneixement científic és canviant. - Reconèixer i acceptar les propietats limitacions. - Fer front a la incertesa mitjançant la utilització de les fonts de coneixement a l'abast, l'ajuda dels companys, la iniciativa pròpia i la capacitat de decisió. - Escoltar i analitzar les opinions dels pacients i familiars. - Admetre opinions d'altres col·legues, contràries a l'opinió pròpia. - Ser receptiu als canvis en la presa de decisions. - Assumir els errors en la presa de decisions, quan aquests es produeixen després d'un raonament clínic adequat i d'haver analitzat tota la informació a l'abast.
RJC04 - Creativitat i enginy. Ser conscient de: - Inculcar els avantatges de la creativitat, l'enginy i la iniciativa en l'àmbit de la medicina. - Aplicar la creativitat i l'enginy en la utilització de la instrumentalització en els pacients i en el desenvolupament de la metodologia científica. - La necessitat d'enfortir l'autoconfiança (sempre amb esperit crític) amb la finalitat de transmetre seguretat als pacients.
RJC05 - Ser capaç de prioritzar. Deu: - Conèixer perfectament la diferència entre el concepte d'important i el d'urgent. - Aprendre a desenvolupar l'activitat assistencial tenint en compte la importància i la urgència, tant del procés que afecta al malalt com de tots els factors que ho envolten (personals, familiars, socials, ètics). - Saber prioritzar, compaginant la utilització de guies i protocols amb els coneixements adquirits per l'experiència i la iniciativa pròpia. - Aprendre a saber utilitzar el temps propi per a traure el màxim profit a qualsevol activitat (assistencial, científica).
RJC06 - Lectura crítica. Entendre i interpretar les dades estadístiques de la literatura mèdica. Comprendre i interpretar críticament textos científics.

FSS - Competències per a aconseguir les funcions dins del sistema sanitari.

FSS01 - Sistemes de salut. Conèixer: - La visió i les demandes de la societat. - El paper dels diversos nivells d'assistència sanitària. - Els serveis sociosanitaris i pal·liatius d'atenció en la població. - El paper de les diverses professions sanitàries. - L'estructura del sistema sanitari a la Comunitat Valenciana i a Espanya. - El paper de la medicina privada en el sistema sanitari - La legislació corresponent.
FSS02 - Responsabilitat dels metges. Ser conscient del paper de la professió mèdica en la societat i com a agent de canvi.
FSS03 - El metge com a investigador. Ser conscient: - De la necessitat de comunicar a la comunitat científica els resultats de la seua experiència professional. - De la importància de la recerca com un factor per a la progressió professional. - De les oportunitats existents per a col·laborar en la recerca en el període de pregrau.
FSS04 - El metge com a docent. Ser conscient de: - La necessitat de ser docent i d'ensenyar a uns altres al mateix temps que es fa assistència. - La necessitat de formar-se contínuament al llarg de la seua vida professional. - La responsabilitat com a educador de la societat.
FSS05 - El metge com a gestor. Ser conscient de la necessitat d'aconseguir la màxima eficàcia en, la seua actuació professional, amb el mínim cost econòmic i social.
FSS06 - El metge com a membre d'un equip multidisciplinari. Ser conscient de la utilitat de treballar conjuntament amb altres professionals sanitaris en la prevenció, el diagnòstic i el tractament del pacient, desenvolupant el treball en equip.

DP - Competències de desenvolupament personal.

DP01 - Capacitat d'autocrítica i d'autoavaluació. Ser capaç de: - Comportar-se d'una forma reflexiva i responsable, constructivament crític. - Actuar valorant la pròpia competència i les pròpies capacitats.
DP02 - Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l'aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats.
DP03 - Cura personal. Ser capaç de: - Descobrir i assumir les pressions i dificultats de la professió, els riscos potencials per a la salut, benestar i relacions amb els altres. - Mantenir un balanç adequat entre les metes i activitats professionals, personals i socials. - Atendre a les qüestions dietètiques i d'estil de vida. - Demanar ajuda i consell en situacions difícils. - Reconèixer els perills de l'automedicació o de l'abús de determinades substàncies. - Conèixer la influència i la prevenció de factors relacionats amb el treball sobre la salut pròpia i de l'entorn.
DP04 - Carrera professional. Ser capaç d'identificar els objectius professionals, a curt i llarg termini, els plans i les aspiracions personals i treballar per a aconseguir-los, mitjançant plans que es poden dur a terme i activitats rellevants, tenint sempre en compte el respecte als companys i a la institució a la qual es pertany.
DP05 - Motivació. Ser capaç de mantenir un alt nivell de motivació malgrat les dificultats.
DP06 – Treball de final de grau. Ser capaç de realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari, un treball en l'àmbit de la Medicina de naturalesa professional en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.


 

Treball de Final de Grau (TFG)

Ací podràs consultar la informació i normativa sobre el TFG, així com el repositori de treballs dels cursos anteriors.

Treball de final de grau

Aspectes generals

El TFG constitueix una assignatura de 6 crèdits del pla d'estudis del Grau de Medicina, pertanyent al Sisè Curs, de caràcter anual. En ell es cursaran 2 crèdits ECTS en anglès.

El TFG és el resultat d'un treball personal i autònom de l'estudiant realitzat sota l'adreça i supervisió per part d'un professor-tutor, que haurà de presentar-se i defensar-se de forma individual i pública. Serà un treball de caràcter transversal que abaste de forma integrada una bona part dels continguts formatius i les competències adquirides en el Grau de Medicina.

S'exigeix com a requisit previ haver superat el 90% de les assignatures de formació bàsica i obligatòries del Grau, excloses les optatives, les pràctiques externes i el Treball fi de grau.

Consulteu la guia docent de l'assignatura, i l'Aula Virtual del TFG.

Consulta professorat tutor TFG

Característiques i continguts del TFG

En cada curs acadèmic, el professorat de la Titulació de Medicina proposarà les diferents línies temàtiques amb un nombre de places suficient per a atendre les necessitats del TFG.

El contingut de cada TFG podrà correspondre a una de les següents tipologies:

 1. Treballs de recerca relacionats amb la titulació, que podrà ser bàsica/experimental, o Clínica/epidemiològica.
 2. Treballs de revisió i síntesi de l'evidència científica aplicats a la pràctica professional: Protocols de pràctica clínica
 3. Un altre tipus de treballs proposats pels docents o els propis estudiants, que siguen acceptats per la Comissió de Titulació de Grau

En el document GUIA del TFG, disponible en l'Aula Virtual de l'assignatura, s'indica de forma detallada les característiques i continguts que els TFG dels diferents tipus han de reunir

Metodologia didàctica

A l'inici del curs acadèmic, la Comissió de Titulació aprovarà i farà pública una relació amb els temes que els estudiants poden triar per a realitzar el TFG, així com els docents responsables de la seua tutela i el nombre de persones que poden escollir-ho.

L'estudiant realitzarà el TFG sota la supervisió d'un tutor i en una proposta o projecte concret. El tutor acadèmic és el responsable d'exposar als estudiants les característiques del TFG, definir els objectius i tasques dels estudiants, així com consensuar el cronograma i pla de treball conjunt. Al llarg de la realització del TFG, es pautarán les tutories necessàries per a assessorar a l'estudiant i presentar els seus avanços al tutor.

Durant el procés docent, es realitzen, a més, una sèrie de Seminaris orientats a reforçar els coneixements i les eines metodològiques dels estudiants, que aborden els següents temes:

 • Bases de dades bibliogràfiques i estratègies de cerca.
 • Revisions sistemàtiques de la literatura científica
 • Bioestadística aplicada
 • Edició científica

Els tutors i els estudiants podran plantejar altres seminaris específics addicionals al llarg de la realització del TFG.

Procediment d'assignació de temes de TFG i tutors

L'assignació de temes TFG i tutors/as es realitzarà atenent als criteris de preferència de l'estudiant i nota mitjana de l'expedient. El procediment tècnic d'assignació de tutor/a i tema del TFG s'indicarà durant el curs a través de l'aula Virtual de l'assignatura TFG.

Presentació del TFG

D'acord amb el procediment i en els terminis que establisca la Comissió de Titulació, l'estudiant lliurarà, amb el vistiplau del tutor, una versió escrita i una altra electrònica del treball realitzat.

El tutor acadèmic del TFG enviarà a l'Aula Virtual del TFG, amb una setmana d'antelació, un informe del treball tutelat ajustat al model que la Comissió de Titulació haja establit.

La Comissió de Titulació nomenarà els Tribunals Avaluadors dels TFG, que estaran constituït per tres docents de la titulació. Tots els tutors de TFG podran ser convocats a formar part d'un Tribunal que no incloga treballs tutoritzats per ell/ella.

S'anunciarà públicament amb antelació el lloc i hora en què es durà a terme la defensa dels treballs. L'acte de defensa consistirà en una exposició pública del TFG per part de l'estudiant, durant un temps màxim de 15 minuts, després de la qual els membres del Tribunal Avaluador podran realitzar les consideracions i preguntes que estimen oportunes, devent l'estudiant respondre a aquestes qüestions.

Avaluació del TFG

El Tribunal avaluarà si s'han adquirit les competències assignades al TFG i emetrà una Qualificació Global tenint en consideració els dos aspectes següents:

 • Treball escrit qualificat pel professor Tutor i pel Tribunal. Aquesta valoració (0-8 punts) tindrà un pes del 80% sobre la qualificació global, i s'avaluarà mitjançant: l'Informe del Tutor, atenent a la qualitat científica i tècnica del treball (0-2 punts), i a la participació activa de l'estudiant en el procés de tutorización (0-2 punts); i la valoració per part dels membres del Tribunal de la qualitat del treball escrit quant als aspectes formals i contingut (0-4 punts)
 • Defensa oral del TFG, avaluada pels membres del Tribunal. Aquesta valoració (0-2 punts) tindrà un pes del 20% sobre la qualificació global i tindrà en compte la claredat expositiva, ajust als temps i la capacitat de debat i defensa argumental del treball per part del/l'estudiant.

Criteris d'avaluació del TFG per part del tutor (40%)

Per a l'avaluació del TFG per part del tutor se segueixen els següents criteris:

A. Qualitat del treball escrit (fins a 2 punts)

 • Estructura ordenada del text. El text ha d'estar organitzat segons els apartats indicats, en funció del tipus de TFG. Les idees han d'anar filades, sense canvis bruscs de la línia de l'exposició, ni voltes arrere o redundàncies.
 • Capacitat d'expressió. Es valorarà la sintaxi correcta i l'ús apropiat del vocabulari de la disciplina.
 • La comprensió del problema i el seu abast, que es pot apreciar en una bona introducció
 • Comprensió del disseny de recerca i la metodologia. Açò s'aprecia en la secció de material i mètodes
 • La descripció i presentació correcta dels resultats, que a més és indicativa que s'ha entès la metodologia emprada.
 • Capacitat de discutir els resultats en el context dels coneixements adquirits durant el Grau i en els obtinguts analitzant la bibliografia sobre el tema. Capacitat de qüestionar la validesa del treball i fer propostes per a millorar-ho.
 • L'ús adequat de la bibliografia. Cercar bibliografia sobre el tema, estudiar-la i saber citar l'article o llibre adequat en el lloc precís (no ha d'haver-hi afirmacions científiques no citades).

B. Actitud respecte de les tutories (fins a 2 punts): assistència regular, treball fet a temps, iniciativa pròpia, etc…

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté  les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG en la Universitat Jaume I.

Després del Grau

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest grau, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el Grau en Medicina?

-Màsters Oficials:

 • Màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar
 • Màster universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària
 • Màster universitari en Investigació en Cervell i Conducta

Així mateix, amb el grau en Medicina també pots accedir a altres màsters.

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

Formació MIR

La formació clínica de postgrau oficial posterior al Grau de Medicina per a poder obtenir el títol de Metge Especialista es realitza mitjançant la residència clínica via MIR (Mèdics Interns Residents), a la qual s'accedeix després de l'examen MIR.

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  https://www.uji.es/serveis/ode/

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Eixides professionals

Àmbits de treball

 • Medicina assistencial
  • Especialitats (sistema MIR)
 • Gestió sanitària
 • Docència
  • Ensenyament universitari
 • Recerca
 • Indústria farmacèutica i alimentària, administracions públiques, política sanitària, etc.

Tasques professionals

 • Duu a terme consultes programades.

 • Realitza examen físic al pacient.

 • Planifica l'estudi del pacient i determina el tractament que s’ha de seguir.

 • Resol patologies i recepta medicaments adequats al cas.

 • Diagnostica precoçment, és a dir, identifica problemes de salut primerencament.

 • Sol·licita ajuda especialitzada quan és pertinent.

 • En patologies més complexes, deriva adequadament i oportunament a professionals competents en l’especialitat corresponent.

 • Duu a terme el maneig inicial d'emergències.

 • Atén visites domiciliàries.

 • Realitza labors quirúrgiques.

 • Determina i fa seguiment a la rehabilitació del pacient.

 • Brinda cures pal·liatives i acompanyament individual i familiar en el procés de mort.

 • Efectua prevenció i foment de salut a nivell individual i comunitari.

 • Administra i gestiona en el nivell primari d'atenció, incloent-hi el lideratge d'equips de treball pluriprofessionals, on ha de treballar amb molta gent i realitzar cada dia moltes converses per a relacionar a l'hospital amb persones i institucions, escriure articles, etc.

 • Atèn la seua pròpia formació, a través de l'assistència a congressos, cursos, etc.

 • Manté una relació amb els especialistes per a la mútua col·laboració.

 • Realitza labors docents.

 • Participa activament en les diverses societats científiques del país.

 • Realitza treballs de recerca i els presenta en jornades de recerca científica.

 • Desenvolupa projectes d'investigació. Un exemple d'això és la investigació en immunologia clínica (la immunologia és el que es coneix com els organismes de defensa del cos), amb especialització en el virus de la sida, on s'efectua investigació de laboratori, treballant amb el virus i estudiant les respostes immunològiques de l'organisme. 

RESUM

• Exercici de la medicina en el sistema sanitari públic i privat quan s'ha finalitzat la formació especialitzada corresponent (programa MIR).

• Investigació biomèdica tant bàsica com aplicada en centres públics o privats (indústria farmacèutica i/o biotecnològica).

• Gestió, administració i gerència de centres sanitaris i gestió i coordinació d’organitzacions d’assistència sanitària (agències públiques del sistema públic de salut, assegurances privades de salut, ONG...).

• Docència universitària en la formació de professionals sanitaris (Medicina, Infermeria, Fisioteràpia...) i preuniversitària (ensenyament secundari, formació professional...).

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Qualitat del títol

Accedeix a tots els sistemes de qualitat d'aquest grau i a la informació completa del títol.

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest grau: avaluació, permanència, reconeixements, etc.