UJI
  • UJI
  • Traducció de documentació estrangera

Traducció de documentació estrangera

Última modificació: 15/03/2018 | Font: SGDE

Tots els documents expedits en un idioma estranger per les autoritats competents del país de procedència han d’acompanyar-se d’una traducció a les llengües oficials d’aquesta Universitat, que pot ser realitzada:

  • Per qualsevol representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol a l’estranger.

  • Per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és súbdita la persona interessada o, si escau, del de procedència del document.

  • Per traductor jurat, degudament autoritzat o inscrit a Espanya.

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants