Turisme

07/02/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La titulació de Turisme, des que es va implantar a la Universitat Jaume I l’any 1997, intenta aportar solucions a les necessitats que planteja el desenvolupament turístic a les nostres comarques i donar resposta al pes socioeconòmic que representa el turisme en l'actualitat amb la formació de professionals polivalents.

Espanya és un país amb una llarga tradició turística, la qual cosa li ha permès convertir-se avui en dia en la tercera potència mundial en turisme per darrere de França i els Estats Units, amb una xifra anual que supera els 60 milions de visitants internacionals. El turisme a Espanya representa aproximadament el 10% del PIB nacional, això dóna una idea de la magnitud que abasta aquesta activitat en l’economia espanyola.

La complexitat pròpia de l’activitat turística, pel seu caràcter polièdric, fa que els estudis es presenten amb un alt grau de multidisciplinarietat i que integren totes aquelles matèries que són claus per al bon funcionament del turisme. Per això, s’aborda el coneixement de les diferents empreses turístiques; dels recursos, tant del medi natural i històric com humà, i de tots aquells instruments que fan possible una gestió eficaç i positiva en termes de sostenibilitat del territori turístic.

La indústria turística intensiva en informació ha vingut fent ús de les tecnologies que  faciliten el processament de milions de dades. Les tecnologies d’informació han revolucionat el panorama dels negocis al món. Les tecnologies han modificat les indústries hoteleres, de restaurants, de serveis de viatges i del sector d’intermediaris com ara operadors turístics i agències de viatges.

Des de l’Organització Mundial de Turisme (OMT) s’estima que el nombre de turistes continuarà creixent de forma sostinguda en els pròxims anys. Aquesta prospectiva es basa tant en factors econòmics (major desenvolupament en l’àmbit mundial, augment de la renda disponible per la ciutadania, etc.), com en factors sociològics (augment de parelles sense fills i llars unifamiliars, increment dels nivells educatius, proporció més elevada de persones de més edat, nombre superior de persones jubilades, etc.).

Per tot això, aquesta titulació és clau en el desenvolupament de la nostra societat, i per aquest motiu us anime a cursar-la.

Premi Turisme Comunitat Valenciana 2014

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, vies d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Perfil d’ingrés

El perfil de ingrés més adequat dels estudiants que volen cursar aquest grau és el de persones convençudes de la importància que té el turisme en el món actual i que estiguin motivades per gestionar les diverses activitats turístiques de manera que els impactes econòmics, socials i culturals d'aquestes siguen positius. Els qui accedeixen al Grau en Turisme han de tenir facilitat per comunicar-se en llengües estrangeres i habilitat per les relacions interpersonals. Així mateix han de mostrar respecte per altres cultures i territoris, tenir interès per conèixer els secrets de la gestió d'organitzacions en els diversos aspectes (jurídics, economicofinancers, recursos humans, etc...), i saber incorporar a la vida quotidiana les noves tecnologoes de la informació i la comunicació. Han de ser persones tolerants, creatives i amb do de gents, desitjoses de conèixer millor els principis del turisme: la seva dimensió espacial, social, cultural, política, laboral i econòmica.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:
 

Oferta de places...

En el grau en Turisme s’ofereixen 75 places.


La nota de tall o d’accés...

 • És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.
 • Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.
 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Turisme s’han oferit 75 places, i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 6,780, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 75) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

 

Preinscripció

 • S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

 

Llistes d’espera

 • Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació
 

Matrícula

 • Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 • A l’UJI es formalitza la matrícula de forma no presencial per Internet.

Més informació

 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.
 4. A l’estudiantat de nou ingrés per preinscripció amb 30 o més crèdits reconeguts no se li aplica permanència, sinó que es considera com el primer any de rendiment


Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


Més informació

 

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, professorat, competències del títol, responsables acadèmics, etc.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta el SIA (Sistema d'Informació Acadèmica).

Organització dels estudis

Resum de crèdits 

Primer curs

Introducció a la Comptabilitat per a l’Empresa Turística (FBA)

Introducció al Dret Empresarial (FB)

Història Econòmica del Turisme (OB)

Organització d’Empreses Turístiques (FBA)

Recursos Territorials Turístics (OB)

Patrimoni Cultural i Turisme (FB)

Introducció a l’Anglès per a Turisme (FB)

Informàtica per a Turisme (OB)

Màrqueting Turístic (FBA)

Introducció a l’Economia per al Turisme (FBA)

Segon curs

Introducció a l’Estadística (FB)

Ètica per al Turisme (FB)

Geografia de les Destinacions Turístiques i de l’Oci (OB)

Direcció Estratègica d’Organitzacions Turístiques (FBA)

Sociologia de l’Oci i del Turisme (OB)

Màrqueting Digital (OB)

Anglès per a Turisme (OB)

Gestió d’Allotjaments, de Restauració i d’Agències de Viatges (OB)

Turisme Cultural i Patrimoni Artístic Espanyol (OB)

Comptabilitat de Gestió per al Sector Turístic (OB)

Tercer curs

Investigació Turística (OB)

Règim Jurídic del Turisme (OB)

Gestió de Sistemes d’Informació en Organitzacions Turístiques (OB)

Segon idioma per a Turisme I (OB)

Metodologia d’Elaboració i Avaluació de Programes Turístics (OB)

Dret del Treball (OB)

Sostenibilitat i Canvi Climàtic en l’Activitat Turística (OB)

Geografia del Turisme a Espanya (OB)

Gestió de Recursos Humans en el Sector Turístic (OB)

Segon Idioma per a Turisme II (OB)

Quart curs

Treball de Final de Grau (TFG)

Pràctiques Externes (PE)

Itinerari 1 (OP) o Itinerari 2 (OP)

Itinerari 1: Gestió Pública del Turisme

Planificació Turística Integrada (OP)

Gestió de Recursos Turístics i Disseny de Productes (OP)

Cultural Routes about the Valencian Art (OP)

Mercats Turístics (OP)

Dinamització Turística i Canvi Social (OP)

Itinerari 2: Direcció i Gestió d’Empreses Turístiques

Comercialització de Productes Turístics (OP)

Gestió de Qualitat en Empreses Turístiques (OP)

Customer Relationship Màrqueting in Tourism (OP)

Gestió Financera per a l’Empresa Turística (OP)

Règim Jurídic del Transport de Passatgers (OP)

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://www.sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de àmbit de coneiximent (FBA) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Grau en Turisme, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

Adaptació a noves situacions
Aprenentatge autònom
Capacitat d'anàlisi i síntesi
Capacitat de gestió de la informació
Capacitat d'organització i planificació
Compromís ètic
Comunicació oral i escrita en llengua nativa
Coneixement d'altres cultures i costums
Coneixement d'una llengua estrangera
Creativitat
Habilitats en les relacions interpersonals
Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi
Iniciativa i esperit emprenedor
Lideratge
Motivació per la qualitat
Raonament crític
Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat
Resolució de problemes
Sensibilitat cap a temes mediambientals
Presa de decisions
Treball en equip
Treball en un context internacional
Treball en un equip interdisciplinari

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE-01 Comprendre els principis del turisme: la seua dimensió, espacial, social, cultural, política, laboral i econòmica.
CE-02 Analitzar els efectes econòmics que genera el turisme.
CE-03 Tenir consciència del factor dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci.
CE-04 Conèixer les principals estructures polític-administratives turístiques.
CE-05 Convertir un problema empíric en un objecte de recerca turística i extraure conclusions.
CE-06 Tenir una marcada orientació de servei al client.
CE-07 Reconèixer els principals actors de l'activitat turística públics i privats.
CE-08 Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiva de la seua explotació.
CE-09 Analitzar sintetitzar i resumir críticament la informació econòmic-patrimonial de les organitzacions turístiques.
CE-10 Gestionar els recursos financers
CE-11 Definir objectius, estratègies i polítiques comercials.
CE-12 Dirigir i gestionar els diferents tipus d'organitzacions turístiques.
CE-13 Manejar tècniques de comunicació.
CE-14 Comprendre el marc legal que regula les activitats turístiques.
CE-15 Treballar en anglès com a llengua estrangera.
CE-16 Comunicar-se de forma oral i escrita en una segona llengua estrangera.
CE-18 Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques.
CE-19 Gestionar el territori turístic d'acord amb els principis de sostenibilitat
CE-20 Conèixer el procediment operatiu de l'àmbit d'allotjament.
CE-21 Conèixer el procediment operatiu de l'àmbit de restauració.
CE-22 Conèixer el procediment operatiu de les agències de viatges i empreses d'intermediació.
CE-23 Analitzar els impactes que genera el turisme.
CE-24 Utilitzar i analitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els diferents àmbits del sector turístic.
CE-25 Conèixer i comprendre els conceptes i eines necessaris per a poder desenvolupar i implementar plans estratègics en organitzacions turístiques.
CE-26 Planificar i gestionar els recursos humans de les organitzacions turístiques.
CE-27 Comprendre detalls del funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials en l'àmbit mundial.
CE-28 Conèixer els objectius, l'estratègia i els instruments públics de la planificació.
CE-29 Treballar en mitjans culturals diferents.
CE-30 Conèixer les principals iniciatives de posada en valor del patrimoni cultural.
CE-31 Comprendre les característiques de la gestió del patrimoni cultural.
CE-32 Detectar necessitats de planificació tècnica d'infraestructures i i instal·lacions turístiques.

Treball de Final de Grau (TFG)

Ací podràs consultar la informació i normativa sobre el TFG, així com el repositori de treballs dels cursos anteriors.

Treball de final de grau

El requisit previ per a la matrícula és haver superat el 80% de la formació bàsica i obligatòria. El TFG un treball de caràcter personal i autònom amb l'objectiu d'avaluar les competències bàsiques, genèriques i específiques associades al títol del grau, la qual cosa implica un domini dels coneixements adquirits en diverses matèries estudiades, especialment:

 • Estructura de mercats turístics

 • Recursos territorials turístics

 • Organització d'empreses

 • Patrimoni cultural

 • Dret i legislació

 • Sociologia

 • Economia

 • Comptabilitat

 • Estadística

 • Anglès

Així, atesa la transversalitat que adquireix l'activitat turística, s'aprofundirà en els coneixements, capacitats i actituds desenvolupats al llarg del grau directament vinculats amb el turisme, tant en el sector de l'empresa privada com en la gestió pública. Per això, es pot accedir al repositori de la Biblioteca de l’UJI, on es poden consultar treballs dels cursos anteriors  en obert.

D’altra banda, també és recomanable la consulta de la guia docent de l’assignatura, atenent a la informació que conté. En particular a la metodologia didàctica i als criteris de superació de l’assignatura: Consulta guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté  les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació, revisió i gestió administrativa dels TFG en la Universitat Jaume I. Per la seua banda, la Comissió del Grau en Turisme ha elaborat unes directrius internes que es troben a l'Aula Virtual de l'assignatura.

Quant als criteris de presentació  en l'Aula Virtual de l'assignatura es troben accessibles les normes d'estil de Turisme, on apareixen detallats els criteris formals i l'estructura del TFG. Ha d'elaborar i exposar el TFG en anglès l’estudiantat que durant la titulació no haja superat 12 crèdits en assignatures que s'imparteixen en aquesta llengua.

Pel que fa a la comunicació amb l’estudiantat i tutors i tutores, es du a terme per mitjà de l'Aula Virtual (assignaturaTU0944) on a través de l'espai de fòrum, es comunica qualsevol informació, fita, activitat o documentació rellevant.

La tipologia de professors tutors i professores tutores és la de doctors, en la qual preval la dedicació a temps complet en els departaments de: Administració d'empreses i Màrqueting; Economia; Estudis Anglesos; Filologia i Cultures Europees; Història, Geografia i Art; Filosofia i Sociologia; Finances i Comptabilitat; Dret Privat; Dret Públic; Dret del Treball, Seguretat Social, Eclesiàstic de l'Estat.  Consulta professorat tutor de TFG

La temàtica és àmplia i variada en implicar 15 àrees de coneixement que responen a la transversalitat de l'activitat turística. La gestió es fa mitjançants una aplicació informàtica en la qual el professorat tutor estableix la proposta de temes juntament amb la seua descripció, objectius, bibliografia i observacions que consideren. La consulta dels temes és accessible als estudiants a través de l'IGLU, a fi de facilitar la seua posterior elecció.

Per a la defensa del TFG s'exigeix com a requisit previ un informe d'avaluació del tutor o tutora en el qual recomana la seua defensa. D'acord amb el termini establert per la Comissió del Grau i publicat a l'Aula Virtual, l'estudiant haurà de realitzar el dipòsit del TFG. La Comissió del Grau publicarà amb antelació el lloc, hora, i la composició dels tribunals avaluadors. La defensa es realitzarà de manera presencial, davant un tribunal de tres membres, en el qual l'estudiantat disposarà de 10 minuts per a dur a terme l'exposició del seu TFG.

Després del Grau

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest grau, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el grau en Turisme?

- Màsters Oficials:

 • Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats
 • Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament
 • Màster Universitari en Management
 • Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa
 • Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans

Així mateix, amb el títol de grau en Turisme també pots accedir a altres màsters.

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  

https://www.uji.es/serveis/ode

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

https://www.uji.es/societat/laboral/promote

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

https://www.uji.es/societat/laboral/preocupat/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

Eixides professionals

Àmbits de treball

Els àmbits de treball on pot desenvolupar la seua feina un graduat o graduada en Turisme són molt nombrosos:

Institucions públiques

 • Ajuntaments

 • Conselleries

 • Diputacions

 • Oficines d’informació

Empreses d’allotjament i de restauració

 • Hotels

 • Balnearis

 • Càmpings

 • Casinos

 • Discoteques

 • Centres termals

 • Camps de golf

 • Clubs de vacances

 • Restaurants

 • Complexos recreatius i comercials

 • Empreses de gestió d’hoteleria de col·lectivitats o d’empreses de càtering

Empreses privades

 • Empreses d’organització d’actes

 • Agències de viatges

 • Operadors turístics

 • Consultories i assessories del sector turístic

 • Empreses d’oci

 • Companyies de transport

 • Lloguer de cotxes

 • Autobusos

 • Museus

 • Agències de publicitat

 • Associacions turístiques

Docència i investigació

 • Professorat d’escoles universitàries

 • Professorat tècnic de formació professional i mòduls formatius

Tasques professionals

Les tasques més importants que han de desenvolupar els graduats i graduades en Turisme, amb lleugeres variacions depenent del lloc i, sobretot, del grau de responsabilitat, són les següents: planificar, motivar, prendre decisions, dirigir i supervisar.

Concretament, en els llocs de treball següents, les tasques serien:

Hotels

- Llocs de direcció o sotsdirecció, cap de vendes, comercial, relacions públiques, cap de sala, animació hotelera, reserves, atenció al client, recepció, administració de l’hotel...

Agències de viatges
 
- Comercial, de direcció o cap de vendes.

Entitats públiques

- Informació turística (monuments, museus, paratges arqueològics, parcs naturals), agent de desenvolupament local, responsable d’oficines turístiques (municipals, comarcals i provincials) i guia turístic.

Iniciativa privada

- Es basa en l’autoocupació i l’explotació de negocis turístics propis.

 

RESUM

- Administració i ordenació del turisme en institucions públiques amb competències en la planificació i gestió pública de destinacions, productes i activitats turístiques, en l'àmbit de l'oci i temps lliure en museus, centres de visitants o d'interpretació.
- Gestió i direcció d'empreses turístiques: allotjaments (hotels, apartaments turístics, càmpings i complexos turístics), restauració i empreses de gestió d'hoteleria de col·lectivitats o de càtering, empreses d'activitats de turisme actiu, o parcs temàtics.
- Gestió i direcció d'intermediaris turístics: les agències de viatges, tant les tradicionals com  les OTT, i les empreses majoristes de viatges.
- Direcció de màrqueting i comunicació turística: tasques associades a la informació i atenció al turista, en oficines de turisme i també tasques de generació i promoció de productes turístics.
- Gestió d'empreses de transport de passatgers, tant aeri com marítim, fluvial, per carretera o ferroviari, així com les dedicades a altres serveis de logística, com el lloguer de cotxes.
- Expert en consultoria turística, agències de publicitat, entitats de promoció turística i associacions culturals i turístiques.
- Docència i investigació.

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques  (OIPEP)

Qualitat del títol

Accedeix a tots els sistemes de qualitat d'aquest grau i a la informació completa del títol.

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest grau: avaluació, permanència, reconeixements, etc.