Arquitectura Tècnica

30/03/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’enfocament de la titulació està orientat a una formació generalista, que permetrà la inserció laboral nacional i internacional. L'alumnat obtindrà amplis coneixements tècnics en les matèries de construcció, gestió de: projectes, activitats d’empreses de fabricació i subministrament de materials, promoció de la construcció i rehabilitació d’edificis aplicant les exigències bàsiques de qualitat de l’edificació, seguretat i salut, i respecte al medi ambient.

La Universitat Jaume I ha apostat per oferir un marc pedagògic adequat a aquesta especialitat i, en aquest sentit, destaquen l’aplicació de la docència per projectes de construcció en els tres primers cursos del grau, que ajuden a integrar l’alumnat en la xarxa d’entitats i empreses que necessiten els seus futurs serveis. D’altra banda, hi ha les instal·lacions i l’equipament disponibles, a més del volum general de l’estudiantat en el conjunt de la universitat, que permeten oferir una atenció personalitzada i sense problemes de massificació.

La Universitat Jaume I destaca en l’obtenció de recursos externs per a la investigació i el desenvolupament, pel seu compromís amb la qualitat dels serveis, per l’excel·lència en la docència i per la utilització de les noves tecnologies per a la difusió de coneixements, ja que és conscient que la comunicació i la creativitat són els instruments de futur més importants.

L’estructura del grau es basa en l'Ordre ECI/3855/2007, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'arquitecte o arquitecta tècnic. 

 

Adreça de contacte: arquitecturatecnica@uji.es

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, vies d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Perfil d’ingrés

El futur estudiantat del grau en Arquitectura Tècnica és recomanable que dispose de les següents aptituds:

 • Interès per aspectes relacionats amb l'edificació i la tecnologia
 • Coneixements cientificotècnics bàsics
 • Habilitat per a la resolució de problemes i presa de decisions
 • Disposició per al treball en equip
 • Constància i responsabilitat en el treball

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la Universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:


Oferta de places...

En el grau en Arquitectura Tècnica s’ofereixen 60 places.


La nota de tall o d’accés...

 • És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.
 • Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.
 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Aquitectura Tècnica s’han oferit 60 places i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 5,000, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 60) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall


Preinscripció

 • S’han d’indicar els graus que vols cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar un determinat grau ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informacióLlistes d’espera

 • Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.


Més informació


Matrícula

 • Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 • A l’UJI es formalitza la matrícula de forma no presencial per Internet.

Més informació

 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.
 4. A l’estudiantat de nou ingrés per preinscripció amb 30 o més crèdits reconeguts no se li aplica permanència, sinó que es considera com el primer any de rendiment


Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


Més informació

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, professorat, competències del títol, responsables acadèmics, etc.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Organització dels estudis

Resum de crèdits 

Primer curs:

Matemàtiques I (FBB)

Matemàtiques II (FBB)

Física I (FBB)

Física II (FBB)

Geometria Descriptiva (Expressió Gràfica) (FBB)

Materials de Construcció I: Fonaments (FB)

Anglès (Idioma Modern) (FB)*

Informàtica Bàsica (Informàtica) (FBB)

Expressió Gràfica Arquitectònica I (FB)

Construcció I: Fonaments (OB)**

Segon curs:

Empresa (FBB)

Estructures I: Elasticitat i Resistència de Materials (FB)

Dret de l'Edificació (Dret) (FB)

Construcció II: Estructures de Formigó (OB)

Expressió Gràfica Arquitectònica II (OB)

Materials de Construcció II: Conglomerants i Conglomerats (OB)

Construcció III: Estructures d'Acer i Fusta (OB)**

Estructures II: Estructures en Edificació (OB)

Materials de Construcció III: Metalls, Fustes i Mixtos (OB)

Topografia, Replantejaments i Sistemes d'Informació Geogràfica (OB)

Tercer curs:

Construcció IV: Cobertes i Murs (OB)

Construcció V: Façanes i Particions (OB)

Expressió Gràfica Arquitectònica III (OB)

Estructures III: Formigó Armat i Fonamentacions (OB)*

Instal·lacions Electrotècniques (OB)

Instal·lacions de Fluids (OB)

Gestió Integral de Recursos i Prevenció de Riscos (OB)

Gestió Econòmica en Obres d'Edificació (OB)

Gestió Integral del Procés i Qualitat (OB)

Rehabilitació Energètica, Sostenibilitat i Climatització (OB)

Quart curs:

Projectes Tècnics i Informes (OB)**

Gestió Urbanística i Financera, Valoracions i Taxacions (OB)

Iniciativa Empresarial (OB)

Projectes de Conservació de Manteniment (OB)

Immòtica. Edificis Intel·ligents (OB)

Pràctiques Externes (PE)1

Treball de Final de Grau (TFG)**1

Optativa 1 (OP)

OPTATIVES

Exercici Professional (OP)

Materials Ceràmics de Revestiment (OP)

Diagnòstic i Intervenció en Edificis Existents (OP)

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Competències MECES, genèriques i específiques

En el grau en Arquitectura Tècnica per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part de l'estudiantat de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que haja demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que sapia aplicar els seus coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseïsca les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • Que  tinga la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Que puga transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que haja desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques recollides en l'Ordre ECI/3855/2007.

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

MB1 - Aptitud per a utilitzar els coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric i infinitessimal, l'àlgebra lineal, la geometria analítica i diferencial, i les tècniques i mètodes probabilístics i d'anàlisi estadística.
MB2 - Coneixement aplicat dels principis de mecànica general, l'estàtica de sistemes estructurals, la geometria de masses, els principis i mètodes d'anàlisis del comportament elàstic del sòlid.
MB3 - Capacitat per a aplicar els sistemes de representació espacial, el desenvolupament del croquis, la proporcionalitat, el llenguatge i les tècniques de la representació gràfica dels elements i processos constructius
MB4 - Coneixement de les característiques químiques dels materials emprats en la construcció, els seus processos d'elaboració, la metodologia dels assajos de determinació de les seues característiques, el seu origen geològic, de l'impacte ambiental, el reciclat i la gestió de residus.
MB5 - Coneixement dels fonaments teòrics i principis bàsics aplicats a l'edificació, de la mecànica de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme, la calorimetria i higrotèrmia i l'acústica.
MB6 - Coneixement adequat del concepte d'empresa, el seu marc institucional, models d'organització, planificació, control i presa de decisions estratègiques en ambients de certesa, risc i incertesa; sistemes de producció, costos, planificació, fonts de finançament i elaboració de plans financers i pressupostos.
MB7 - Capacitat per a organitzar petites empreses, i de participar com a membre d'equips multidisciplinaris en grans empreses.
MB8 - Coneixements bàsics del règim jurídic de les administracions públiques i dels procediments de contractació administrativa i privada.

EM01 - Capacitat per a interpretar i elaborar la documentació gràfica d'un projecte, realitzar presa de dades, aixecaments de plànols i el control geomètric d'unitats d'obra.
EM02 - Coneixement dels procediments i mètodes infogràfics i cartogràfics en el camp de l'edificació.
EM03 - Aptitud per a treballar amb la instrumentació topogràfica i procedir a l'aixecament gràfic de solars i edificis i el seu replanteig en el terreny.
EM04 - Coneixement dels materials i sistemes constructius tradicionals o prefabricats empleats en l'edificació, les seues varietats i les característiques físiques i mecàniques que els defineixen.
EM05 - Capacitat per a adequar els materials de construcció a la tipologia i ús de l'edifici, gestionar i dirigir la recepció i el control de qualitat dels materials, la seua posada en obra, el control d'execució de les unitats d'obra i la realització d'assajos i proves finals.
EM06 - Coneixement de l'evolució històrica de les tècniques i elements constructius i els sistemes estructurals que han donat origen a les formes estilístiques.
EM07 - Aptitud per a identificar els elements i sistemes constructius, definir la seua funció i compatibilitat, i la seua posada en obra en el procés constructiu. Plantejar i resoldre detalls constructius.
EM08 - Coneixement dels procediments específics de control de l'execució material de l'obra d'edificació.
EM09 - Capacitat per a dictaminar sobre les causes i manifestacions de les lesions en els edificis, proposar solucions per a evitar o esmenar les patologies, i analitzar el cicle de vida útil dels elements i sistemes constructius.
EM10 - Aptitud per a intervenir en la rehabilitació d'edificis i en la restauració i conservació del patrimoni construït.
EM11 - Capacitat per a elaborar manuals i plans de manteniment i gestionar la seua implantació en l'edifici
EM12 - Capacitat per a aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis.
EM13 - Aptitud per a aplicar la normativa específica sobre instal·lacions al procés de l'edificació.
EM14 - Aptitud per al predimensionat, disseny, càlcul i comprovació d'estructures i per a dirigir la seua execució material.
EM15 - Capacitat per a desenvolupar constructivament les instal·lacions de l'edifici, controlar i planificar la seua execució i verificar les proves de servei i de recepció, així com el seu manteniment.
EM16 - Capacitat per a programar i organitzar els processos constructius, els equips d'obra, i els mitjans tècnics i humans per a la seua execució i manteniment.
EM17 - Coneixement del dret de la construcció i de les relacions contractuals que es produeixen en les diferents fases del procés d'edificació, així com de la legislació, reglamentació i normatives específiques de la prevenció i coordinació en matèria de seguretat i salut laboral en l'edificació.
EM18 - Aptitud per a redactar estudis, estudis bàsics i plans de seguretat i salut laboral, i coordinar la seguretat en fase de projecte o en fase d'execució d'obra.
EM19 - Capacitat per a la gestió del control de qualitat en les obres, la redacció, aplicació, implantació i actualització de manuals i plans de qualitat, realització d'auditories de gestió de la qualitat en les empreses, així com per a l'elaboració del llibre de l'edifici.
EM20 - Aptitud per a analitzar, dissenyar i executar solucions que faciliten l'accessibilitat universal en els edificis i el seu entorn.
EM21 - Coneixements de l'organització del treball professional i dels estudis, oficines i societats professionals, la reglamentació i la legislació relacionada amb les funcions que desenvolupa l'enginyer o enginyera d'Edificació i el marc de responsabilitat associat a l'activitat.
EM22 - Capacitat per a confeccionar i calcular preus bàsics, auxiliars, unitaris i descompostos de les unitats d'obra; analitzar i controlar els costos durant el procés constructiu; elaborar pressupostos.
EM23 - Aptitud per al desenvolupament d'estudis de mercat, valoracions i taxacions, estudis de viabilitat immobiliària, peritatge i taxació econòmica de riscos i danys en l'edificació.
EM24 - Capacitat per a analitzar i realitzar projectes d'evacuació d'edificis.
EM25 - Coneixement del marc de regulació de la gestió i la disciplina urbanística.
EM26 - Capacitat per a aplicar les eines avançades necessàries per a la resolució de les parts que comporta el projecte tècnic i la seua gestió.
EM27 - Aptitud per a redactar projectes tècnics d'obres i construccions, que no requerisquen projecte arquitectònic, així com projectes de demolició i decoració.
EM28 - Aptitud per a redactar documents que formen part de projectes d'execució elaborats en forma multidisciplinària.
EM29 - Capacitat d'anàlisi dels projectes d'execució i la seua translació a l'execució de les obres.
EM30 - Coneixement de les funcions i responsabilitats dels agents que intervenen en l'edificació i de la seua organització professional o empresarial. Els procediments administratius, de gestió i tramitació.
EM31 - Coneixement de l'organització professional i les tramitacions bàsiques en el camp de l'edificació i la promoció.

MFG1 - Presentació i defensa davant un tribunal universitari d'un projecte fi de grau, consistent en un exercici d'integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides.

OP17 - Conéixer l'avaluació de l'impacte mediambiental dels processos d'edificació i demolició, de la sostenibilitat en l'edificació, i dels procediments i tècniques per a avaluar l'eficiència energètica dels edificis.

UJI01 - Analitzar i gestionar la informació relacionada amb enginyeria de l'edificació en anglès
UJI02 - Comprendre el discurs i converses en anglès en situacions comunicatives generals i específiques
UJI03 - Elaborar i exposar oralment amb rigor tècnic informes, projectes o presentacions de l'enginyeria de l'edificació en anglès.
UJI04 - Avaluar de forma ràpida i objectiva una situació concreta en l'àmbit de tecnologies aplicades a projectes de cooperació al desenvolupament
UJI05 - Explicar les possibles tasques a realitzar en paises en desenvolupament dins de projectes de cooperació
UJI06 - Organitzar i planificar projectes en l'àmbit de la cooperació internacional
UJI07 - Comparar i classificar diverses cultures amb aplicació a projectes de cooperació
UJI08 - Comprendre l'abast multidireccional del projecte de desenvolupament
UJI09 - Comprendre la importància del coneixement de la cultura i costums propis del país on es desenvoluparà el projecte de cooperació
UJI10 - Conéixer la realitat dels països en desenvolupament i a la cooperació com a manera de realització professional
UJI11 - Conéixer la terminologia específica en anglès per a comprendre i defensar els sistemes constructius tradicionals o prefabricats utilitzats en edificació.
UJI12 - Conéixer la terminologia específica en anglès per a comprendre i defensar els sistemes estructurals.
UJI13 - Conéixer la terminologia específica en anglès per al desenvolupament de projectes d'edificació.
UJI14 - Aprendre com es gestionen els projectes d'edificació multidisciplinàries amb l'ús de l'anglès.
 


 

Treball de Final de Grau (TFG)

Ací podràs consultar la informació i normativa sobre el TFG, així com el repositori de treballs dels cursos anteriors.

Treball de Final de Grau

El pla d’estudis estableix, com a condicionant per a la matrícula del TFG, haver superat el 80% dels ECTS de l'obligatorietat (matèries de formació bàsica i obligatòries) sense considerar-ne les matèries de l’Estada en Pràctiques i el Projecte de Fi de Grau per al còmput d'aquest percentatge.

El Projecte de Final de Grau, consisteix en un exercici d'integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides. 

Consulta guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

Després del Grau

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest grau, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior al de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

 Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el grau en Arquitectura Tècnica?

-Màsters oficials:

 • Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat
 • Màster interuniversitari en Gestió de la Qualitat
 • Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals

Així mateix, amb el títol de grau en Arquitectura Tècnica també puc accedir a altres màsters...

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d’investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l’elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d’investigació.   

 

Més informació sobre estudis de postgrau a l'UJI:  https://www.uji.es/serveis/ode/

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats i titulades en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Eixides professionals

Àmbits de treball

Respecte als nuclis d’activitat empresarial, s’exerceixen funcions en:

Exercici lliure de la professió de l'Arquitectura Tècnica en empresa pròpia.

 • Direcció de l’execució material d’obres.
 • Programació i direcció del control de qualitat.
 • Coordinació de seguretat i salut en obres de construcció, en les fases de projecte i execució.
 • Redacció de certificacions energètiques, informes de conservació i plans de manteniment en edificació.
 • Redacció d’estudis de seguretat i salut laborals.
 • Redacció d’estudis i plans de gestió de residus.
 • Redacció de projectes constructius i de caràcter tècnic.
 • Redacció de projectes de demolició, reforma, interiorisme i rehabilitació.
 • Gestió econòmica de la construcció.
 • Contractació, organització i planificació dels treballs.
 • Manteniment i rehabilitació de les edificacions.
 • Realització d’estudis de qualsevol tipus relacionats amb l’activitat de la construcció d’edificis, en el sentit més ampli.

Empresa privada pròpia o aliena:

 • Promotores: en oficines tècniques o direcció tècnica d’obres.
 • Constructores: direcció, gerència, en oficines tècniques, caps d’obra, producció, d’equip, departaments de qualitat, prevenció de riscos laborals, medi ambient.
 • Indústries, fabricació de materials, sistemes constructius, instal·lacions, etc.: tècnic comercial, assessorament tècnic, innovació, disseny.

Administració pública:

 • Assessorament tècnic i urbanístic.
 • Docència.
 • Inspecció i disciplina urbanística.
 • Direcció tècnica.

Tasques professionals

Les tasques que porta a terme un graduat o graduada en Arquitectura Tècnica són diferents segons el lloc de treball:

 • Planificar, dirigir i controlar la gestió de projectes, l’execució material de l’obra, l’economia, els materials i els sistemes i tècniques de l’edificació.
 • Planificar, redactar, dirigir i coordinar estudis i plans de seguretat i salut laboral.
 • Desplegar i implantar sistemes de gestió de la qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals.
 • Elaborar projectes tècnics d’edificació.
 • Realitzar actuacions pericials relatives a càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i inspeccions, patologies i altres d’anàlogues, per mitjà de l’elaboració dels documents tècnics corresponents.
 • Desenvolupar funcions en l’administració pública en l’àmbit de l’edificació i de la planificació, gestió i control urbanístic.
 • Planificar, dirigir i gestionar l’ús, conservació, seguretat i manteniment de l’edifici i redactar els documents tècnics corresponents.
 • Realitzar estudis del cicle de vida útil, evolució energètica i sostenibilitat dels edificis. Estudis i plans de gestió de residus.
 • Gestionar la producció de l’obra en empreses constructores i altres tasques relacionades amb el sector.

RESUM

 • Assessorament tècnic a persones propietàries, comunitats i administracions de finques sobre la conservació i manteniment dels edificis.
 • Direcció de l’execució material d’obres.
 • Caps d’obra en empreses constructores.
 • Direcció i gestió de departaments o empreses del sector de la construcció, en un àmbit nacional i internacional.
 • Assistència tècnica sobre: els materials, el procés constructiu, el projecte, la gestió econòmica, la qualitat, la seguretat o el medi ambient en departaments d’empreses del sector de la construcció.
 • Agent tècnic i comercial en empreses fabricants i subministradores de materials de construcció.
 • Administració pública: personal tècnic d’ajuntaments, docència.

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Qualitat del títol

Accedeix a tots els sistemes de qualitat d'aquest grau i a la informació completa del títol.

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest grau: avaluació, permanència, reconeixements, etc.