Sistemes Intel·ligents

01/02/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents proporciona una formació que s’emmarca en l’àmbit dels sistemes intel·ligents que involucren processos de percepció, aprenentatge i decisió automàtica, manipulació robòtica, robòtica intel·ligent i de serveis, emmagatzemament i procés de dades, informació contextual, big data, anàlisis intel·ligent de la informació, enginyeria del coneixement, visualització i entorns interactius.

Els estudis estructuren els coneixements i disciplines que defineixen un perfil professional amb dues possibles intensificacions: robòtica de serveis o interacció avançada i gestió del coneixement.

 • Robòtica de servici. La robòtica està experimentant una nova revolució que, segons es preveu, es consolidarà en els pròxims anys, tant en l’àmbit europeu com en el mundial: els robots ixen de la indústria tradicional (automoció, soldadura, pintura, acoblament) per a ubicar-se en les oficines, els laboratoris i les llars. Així, segons prestigiosos estudis internacionals, es pot esperar un sòlid creixement de les instal·lacions de robots en tot el món entre els anys 2006 i 2008. A Espanya hi ha un marge de creixement encara major donada la baixa densitat de robots (la mitat que, per exemple, a Alemanya) . Encara que el mercat tradicional dels robots, la indústria d´automoció, dona mostres de saturació, els avanços tecnològics dels últims anys han obert nous nínxols d´aplicació en altres segments. El sector denominat «robòtica de servici» comprén aquells robots que operen en entorns com: exploració; vigilància, seguretat i rescat; aplicacions mèdiques; construcció; neteja i manteniment d’instal·lacions; ús domèstic i entreteniment.
 • Interacció avançada i gestió del coneixement. Basant-se en les reflexions que han donat lloc a l’últim Pla nacional d’innovació, investigació i desenvolupament, i al VI programa marc de la Unió Europea, s´han detectat línies prioritàries amb demanda a curt i mitjà termini en la denominada societat de la informació. Un dels àmbits amb demanda és el de les crides tecnologies de la interacció i del coneixement, que comprén els següents camps o línies prioritàries:
  • Sistemes cognitius, capaços d´interpretar dades provinents d´esdeveniments del món real y/o processos, principalment fluxos d’informació de sensors visuals i àudio, per a adquirir coneixement de l’entorn, realitzar suggeriments i comunicar-se amb els usuaris en termes comprensibles per als humans, realitzant tasques complexes relacionades amb enginyeria i ciències cognitives, intel·ligència artificial, visió per ordinador i robòtica, així com altres disciplines relacionades, com la teoria de la informació, la neurociència i la lingüística.
  • Interfícies multimodals basades en mecanismes d´interacció entre l´usuari i el sistema a través d’interfícies d’ús natural i fàcil per a les persones, que es comuniquen intel·ligentment a través de diferents modalitats, com la visió, la parla, multi-llenguatges, les representacions visuals, el tacte, etc.
  • Sistemes basats en semàntica i dependents del context, orientats a adquirir, organitzar, personalitzar, compartir i utilitzar el coneixement immers en el web i continguts multimèdia. Producció de continguts intel·ligents pioners capaços d´autodescriure´s i adaptar-se a les necessitats i context de l´usuari, proporcionant una interacció de forma natural entre l´usuari i el seu entorn.

Els professionals i investigadors que completen el Màster en Sistemes Intel·ligents comptaran amb una formació pluridisciplinària en àmbits pioners de la computació, les comunicacions i la integració de sistemes. El seu perfil els permetrà abordar problemes on convergisquen els sistemes físics amb el processament de grans volums d´informació en temps real, en entorns plenament connectats en xarxa, des de la proximitat de dispositius sense fil a la globalitat d´Internet.

Intensificacions:

 • Robòtica de servicis.
 • Interacció avançada i gestió del coneixement.

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Enginyers Informàtics i Enginyers en Telecomunicacions.

Graduats en Enginyeria Informàtica.

Enginyers Tècnics en Informàtica.

Enginyers Tècnics en Telecomunicacions.

Altres titulacions tècniques o de ciències exactes i experimentals (segons perfil del candidat).

 

El procés d'admissió d'estudiants al màster consistirà en les següents fases:

1. Presentació de la sol·licitud d'admissió.

2. Procés d'entrevistes personals a aquells candidats que provinguen de titulacions no afins a les matèries del màster. L'objectiu d'aquestes entrevistes és conèixer si el grau de coneixements mínims de cada estudiant és adequat per a iniciar el màster. En el cas d'estudiants estrangers, aquesta entrevista tambien té com a objecte determinar els coneixements de l'alumne en les llengües en les quals s'imparteixen els cursos.

3. Publicació de la resolució d'alumnes admesos per part de la comissió de titulació del màster.

Quan el nombre de sol·licituds excedisca la capacitat dels grups assignats al màster serà necessari aplicar una baremación que tinga en compte l'expedient acadèmic (considerant la titulació d'origen), currículum i cartes de recomendacón presentades. En aquest cas s'aplicaria una puntuacion de tall d'acord amb el barem.

Aquells alumnes que accedisquen al màster amb una titulació d'enginyeria tècnica, o no afí a les matèries del màster, han de cursar 20 crèdits de complements formatius del Grau en Enginyeria Informàtica. Aquests crèdits no formen part del màster.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent. 
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis. 
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents l’estudiantat té la opció de reconèixer fins a 9 ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional.

Oferta de places

40 places.

Crèdits i import

60 Crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2022/23: 35,34€/crèdit.

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, horaris, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Pla d'estudis

El màster universitari en Sistemes Intel·ligents ofereix a l'estudiant dues intensificacions, de les quals n'ha d'escollir una en el moment de la matrícula:

- Robòtica de Serveis

- Interacció Avançada i Gestió del Coneixement

El màster organitza les matèries en set mòduls temàtics:

 • Mòdul de Reconeixement de Formes i Visió

- Reconeixement de Formes (OB d'intensificació, 4 crèdits ECTS)
- Aprenentatge Automàtic (OP, 2 crèdits ECTS)
- Percepció Visual (OB, 4 crèdits ECTS)
- Anàlisi i Tractament de Vídeo i Visió Activa (OP, 4 crèdits ECTS)
- Modelització i Reconstrucció 3D (OP, 2 crèdits ECTS)

 • Mòdul de Robòtica

- Principis i Tècniques de la Intel·ligència Robòtica (OB d'intensificació, 4 crèdits ECTS)
- Robots Mòbils Autònoms (OB d'intensificació, 2 crèdits ECTS)
- Percepció i Manipulació (OB d'intensificació, 4 crèdits ECTS)
- Robòtica Cooperativa (OP, 2 crèdits ECTS)
- Processos Cognitius (OP, 2 crèdits ECTS)

 • Mòdul de Visualització i Interacció

- Síntesi d'Imatge i Animació (OP, 4 crèdits ECTS)
- Interfícies Multimodals (OB d'intensificació, 4 crèdits ECTS)
- Realitat Virtual i Augmentada (OP, 4 crèdits ECTS)
- Tecnologies de la Parla (OP, 2 crèdits ECTS)

 • Mòdul de Sistemes d'Informació i Representació del Coneixement

- Ontologies i la Web Semàntica (OP, 4 crèdits ECTS)
- Representació del Coneixement i Raonament (OP, 4 crèdits ECTS)
- Mineria de Dades (OB d'intensificació, 4 crèdits ECTS)
- Integració de Fonts de Dades Heterogènies (OP, 2 crèdits ECTS)
- Sistemes Contextuals (OP, 2 crèdits ECTS)
- Sistemes Multiagent (OP, 4 crèdits ECTS)

 • Mòdul d'Infraestructura de Xarxes i Arquitectures de Computadors

- Arquitectures Avançades per a Processament de Senyals i Sistemes Intel·ligents (OP, 4 crèdits ECTS)
- Disseny de Xarxes i Xarxes sense Fils (OP, 4 crèdits ECTS)
- Paral·lelisme, Clústers i Computació GRID (OP, 4 crèdits ECTS)

 • Mòdul d'Aplicacions

- Inspecció Visual Automàtica (OP, 2 crèdits ECTS)
- Monitoratge Remot i Videovigilància (OP, 2 crèdits ECTS)
- Reconeixement i Identificació Biomètrica (OP, 2 crèdits ECTS)
- Imatge Mèdica (OP, 2 crèdits ECTS)
- Intel·ligència Ambiental (OP, 2 crèdits ECTS)
- Control Remot de Dispositius (OP, 2 crèdits ECTS)
- Sistemes d'Informació Estratègica (OP, 2 crèdits ECTS)
- Servocontrol Visual de Robots (OP, 2 crèdits ECTS)
- Treball de Final de Màster (TFM, 12 crèdits ECTS)

 • Mòdul de Matèries per a la Investigació

- Metodologia i Documentació Científica (OP, 2 crèdits ECTS)
- Treball d'Introducció a la Investigació (OP, 12 crèdits ECTS)

Cada estudiant cursarà les assignatures obligatòries d'intensificació segons la intensificació triada.

S’assigna un tutor a cada estudiant que ajuda a planificar la seqüència d’assignatures en funció del perfil desitjat.

Objectius

El pla d´estudis té com a objectiu principal la formació d´especialistes en sistemes intel·ligents que involucren processos de percepció, aprenentatge i decisió automàtica, manipulació robòtica, magatzem i procesament de dades, informació contextual, visualització i entorns interactius. Les àrees temàtiques apuntades en l´objectiu principal abasten diferents tipus de sistemes: sistemes mòbils autònoms i robots manipuladors, sistemes d´anàlisi estratègica de el flux d´informació, sistemes de suport a la decisió, sistemes de recuperació d´informació, sistemes de simulació i interacció, sistemes d´assistència i interacció remota, sistemes de realitat virtual i augmentada, sistemes i interfícies multimodales, sistemes de localització depenents del context, i sistemes de comunicacions i arquitectures d´altes prestacions.

Açò dóna lloc al fet que l´objectiu genèric de capacitació de cert tipus de sistemes es concrete en dos més especíics, en funció de si la interacció té lloc amb un entorn físic (manipulació robòtica) o si constitueix una ajuda per a la gestió del coneixement i decisió automàtica (interacció avançada i gestió del coneixement). Per açò proposem dos intensificacions per a l´especialització professional:

 • Interacció avançada i gestió del coneixement (IAGC).
 • Robòtica de servei (RS).

 

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

• CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
• CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
• CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
• CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
• CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigido o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

• CE01 - Aplicar i analitzar mètodes d'adquisició i percepció mitjançant interfícies avançats.
• CE02 - Integrar i comunicar sistemes heterogenis.
• CE03 - Crear i gestionar sistemes d'adquisició i percepció mitjançant interfícies avançats.

Els alumnes adquiriran competències addicionals si trien cursar certes matèries.

Els alumnes que trien cursar les matèries Paral·lelisme, clústers i computació GRID, Reconeixement i identificació biomètrica, Aprenentatge automàtic, Integració de fonts
de dades heterogènies, adquiriran la següent competència:

- Aplicar i analitzar mètodes d'extracció i tractament de grans volums d'informació.

Els alumnes que trien cursar les matèries Síntesis d'imatge i animació i Sistemes contextuals, adquiriran la següent competència:

- Visualitzar i presentar informació complexa.

Els alumnes que trien cursar les matèries Mineria de dades, Realitat virtual augmentada, Metodologia i documentació científica, Treball d'Introducció a la recerca,
adquiriran les següents competències:

- Aplicar i analitzar mètodes d'extracció i tractament de grans volums d'informació.
- Visualitzar i presentar informació complexa.

Els alumnes que trien cursar les matèries Reconeixement de formes, Anàlisis i tractament de vídeo i visió activa, Processos cognitius, Sistemes multiagente, Ontologies i la web semàntica, Representació del coneixement i raonament, Metodologia i documentació científica i Treball d'introducció a la recerca adquiriran les següents competències:

- Aplicar i analitzar mètodes de processament intel·ligent de la informació.
- Aplicar i analitzar mètodes de representació del coneixement i decisió automàtica.

Els alumnes que trien cursar les matèries Aprenentatge automàtic, Mineria de dades, Sistemes contextuals, Reconeixement i identificació biomètrica i Integració de fonts de dades heterogènies adquiriran la següent competència:

- Aplicar i analitzar mètodes de processament intel·ligent de la informació.

Els alumnes que trien cursar les matèries Modelat i reconstrucció 3D, Imatge mèdica i Sistemes d'informació estratègica adquiriran la següent competència:

- Aplicar i analitzar mètodes de representació del coneixement i decisió automàtica.

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (setembre 2022 / juny 2023).

Docència presencial: setembre 2022 / juny 2023.

Calendari curs 2022 - 2023

Horaris

Calendari curs 2022 - 2023

El màster s'imparteix en horari de vesprada, facilitant l'assistència dels estudiants que treballen.

Coordinació del màster

Ángel Pascual del Pobil Ferré, Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors. UJI

Resta de membres de la Comissió de titulació:

 • Vocals:   Pedro Sanz Valero, Enrique Quintana Ortí,  Raúl Marín Prades, Luis Amable García Fernández, Joaquín Huerta Guijarro, David Llorens Piñana, Vicente Javier Traver Roig, Rafael Berlanga Llavorí
 • Estudiant:  Delegat d'estudiants
 • Representant en la Comissió Coordinadora de Màsters: Ángel Pascual del Pobil Ferré

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Ángel Pascual del Pobil Ferré
Telèfon: 964 728 293
pobil@uji.es

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Aquest màster no oferta pràctiques externes.

Coordinació del treball final de màster

Dr. Ángel Pascual del Pobil Ferré (pobil@uji.es)

Metodologia docent i sistemes d'avaluació

Organització i càrrega lectiva per a l'estudiant

En general, i d'acord amb els criteris generals sobre ECTS aplicats en la Universitat Jaume I, s'ha estimat el nombre d'hores presencials en el rang del 30%- 40% de la càrrega de treball de l'alumne. Aquesta càrrega es fixa en 37,5 hores setmanals, durant 20 setmanes en un semestre, 15 d'elles lectives, i la resta dedicades a la presentació de treballs i exàmens. Això suposa 750 hores per cadascun dels dos primers semestres, que correspondran a 30 crèdits ECTS. Amb aquests criteris, 2 crèdits ECTS resultaran en aproximadament una hora de classe presencial, i 4 crèdits en dues hores per setmana.

Per als estudiants que no cursin complements i tinguin dedicació a temps total, la planificació es realitza un sol curs (dos semestres). Bona part de les matèries obligatòries es realitzen el primer semestre, i les matèries d'aplicació i el TFM en el segon semestre.

Activitats d'aprenentatge

Per aconseguir les competències marcades i definides en aquest pla d'estudis s'han previst les activitats d'aprenentatge que es descriuen a continuació i que es divideixen en dos grups: activitats presencials (que ocuparan aproximadament el 40% de la dedicació total del *estudiantado), i activitats no presencials (aproximadament el 60%).

Activitats presencials

 • Ensenyament teòric. Exposició de la teoria per part del professor i alumne que pren anotacions o bé amb participació de l'alumne (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.).
 • Ensenyament pràctic. Ensenyament/aprenentatge on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com a pràctiques de laboratori (implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d'eines informàtiques, etc.) i pràctiques externes en contextos laborals.
 • Seminaris. Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics).
 • Tutories. Treball personalitzat amb un alumne o grup, a l'aula o en espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de "ús obligatori" per l'alumne per seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria "assistencial" de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) (implica l'ús de tècniques com: ensenyament per projectes, supervisió de grups de recerca, tutoria especialitzada, etc.).
 • Avaluació. Activitat consistent en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc. utilitzats en la qualificació del progrés de l'estudiant.

Activitats no presencials

 • Treball personal. Preparació per part de l'estudiant de forma individual o grupal de seminaris, lectures, recerques, treballs, memòries, etc. per exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques.
 • Preparar exàmens. Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc.

Metodologies docents.

D'acord amb les activitats anteriors, per a la docència es preveuen les següents estratègies metodològiques:

 • Lliçó magistral. Mètode expositiu consistent en la presentació d'un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professor dels continguts sobre la matèria objecto d'estudi.
 • Resolució d'exercicis i problemes. Situacions on l'alumne ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per transformar la informació proposada inicialment. Se sol usar com a complement a la lliçó magistral.
 • Aprenentatge basat en problemes. Mètode d'ensenyament-aprenentatge el punt del qual de partida és un problema que, dissenyat pel professor, l'estudiant ha de resoldre per desenvolupar determinades competències prèviament definides.
 • Estudi de casos. Anàlisi intensiva i complet d'un fet, problema o succés real amb la finalitat de conèixer-ho, interpretar-ho, resoldre-ho, generar hipòtesi, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar-ho i, en ocasions, entrenar-se en els possibles procediments alternatius de solució.
 • Aprenentatge per projectes. Mètode d'ensenyament-aprenentatge en el qual els estudiants duen a terme la realització d'un projecte en un temps determinat per resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació, disseny i realització d'una sèrie d'activitats i tot això a partir del desenvolupament i aplicació d'aprenentatges adquirits i de l'ús efectiu de recursos.
 • Aprenentatge cooperatiu. Enfocament interactiu d'organització del treball a l'aula en el qual els alumnes són responsables del seu aprenentatge i del dels seus companys en una estratègia de coresponsabilitat per aconseguir metes i incentius grupales.
 • Aprenentatge a través de l'Aula Virtual. Situació d'ensenyament-aprenentatge en les quals s'usa un ordinador amb connexió a la xarxa com a sistema de comunicació entre professor-alumne i es desenvolupa un pla d'activitats formatives integrades dins del currículum.
 • Avaluació contínua. La majoria de les assignatures del grau plantegen més d'un itinerari d'avaluació, de manera que els alumnes poden acollir-se a un sistema d'avaluació contínua. Aquesta avaluació contínua es realitzarà de diverses formes: controls de curta durada al final de cada classe; carpetes d'aprenentatge; en assignatures amb gran càrrega de pràctiques, aquestes avaluen durant tot el curs, etc. En diverses assignatures es preveu que l'avaluació contínua es realitzi per la combinació de diverses de les formes descrites.

Descripció de les activitats d'avaluació

 • Entrevista de tutorizació i/o informe d'experts. Testimoniatge escrit per un professional o tutor, sovint sobre la base de qüestionaris, on es valora la competència de l'estudiant. Pot incloure reunions individuals o grupals per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte).
 • Examen escrit. Pot ser de qualsevol dels següents tipus:
  • De desenvolupament i/o problemes. Prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seva resposta amb un temps limitat però sense amb prou feines limitacions d'espai..
  • Tipus test. Prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; solament ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.i. emplenar buits).
 • Examen oral. Prova d'avaluació per mesurar, a més dels coneixements i comprensió, competències relacionades amb l'expressió oral.
 • Memòries i Informes de pràctiques. Treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la memòria de les pràctiques externes.
 • Observació/execució de tasques i pràctiques. Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques, etc. Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació o rúbriques que defineixin els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i la participació a l'aula.
 • Presentacions orals i pòsters. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar experiències obtingudes.
 • Resolució d'exercicis i problemes. Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per transformar la informació proposada inicialment.
 • Elaboració de treballs acadèmics. Aquesta activitat contempla l'elaboració de resums bibliogràfics, revisió de treballs cientificotècnics, i un altre tipus de treballs relacionats amb l'aprofundiment en algun tema del màster.
 • Projectes. Aquesta activitat consisteix a realitzar un treball autònom guiat per una planificació inicial d'activitats, generalment dirigit a la implementació parcial o total d'un sistema informàtic.

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Una vegada finalitzats els estudis d'aquest màster, es podrà accedir al programa de doctorat en "Informàtica", si l'estudiant desitja realitzar la tesi doctoral en els tòpics del màster o uns altres afins. Més informació sobre aquest programa de doctorat pot trobar-se en https://www.uji.es/estudis/oferta/base/doctorat/actual/informatica/.

Eixides professionals

El màster té dues orientacions, una principalment investigadora, de perfil acadèmic, destinada als estudis de doctorat, i una altra professional orientada a formar especialistes per a empreses del sector de tecnologies emergents.

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.