Cooperació al Desenvolupament

26/04/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’Agenda 2030, i la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), ha accelerat l’interès d’organismes Internacionals, Estats i entitats del tercer sector a incorporar professionals disposats a participar en l’assoliment d’una societat més justa.

Amb la finalitat de respondre a aquesta demanda, el MCAD/UJI, en la seua modalitat a distància, imparteix l’Especialitat en Cooperació i Polítiques de Desenvolupament. Des d’un enfocament d’educació en línia, la interdisciplinarietat i multiculturalitat del professorat i alumnat, possibilita un acostament a la realitat del desenvolupament dels pobles des d’una perspectiva holística i transformadora. 

Davant la complexitat i la creixent preocupació per les qüestions del desenvolupament i la pobresa, aquest postgrau ofereix des de fa quinze anys una formació d’alt nivell amb accés a estudis de doctorat; basada en nous enfocaments de desenvolupament i d’acord amb la demanda actual d’investigadors investigadores i professionals dedicats al sector de la cooperació al desenvolupament.

Contacte:

Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL)
Teléfono: 964 728 594 

master_mcad@uji.es             

Entitats col·laboradores i participants

Logos entitats col·laboradores i participants

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

És la Comissió Acadèmica del Màster la que proposa els criteris qualitatius i quantitatius, basats principalment en l'expedient acadèmic i en l'afinitat dels estudis cursats amb la temàtica del màster, que s'utilitzaran per a analitzar les sol·licituds presentades i seleccionar als candidats i la que realitza el procés de valoració de mèrits i admissió dels alumnes en el màster. La comissió acadèmica decidirà també els complements de formació, per a aquells alumnes que tinguen manques en algunes matèries.

Per accedir al Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament, els estudiants hauran de presentar el seu Currículum vitae i una carta manuscrita de motivació. Posteriorment se'ls convocarà a una entrevista on els aspirants expressaran els motius pels quals vol desenvolupar els continguts del Màster i s'indagarà en el fil conductor (projecció) que aquests poden tenir en el camp de la cooperació al desenvolupament.

Tindran un cert grau de prioritat els qui hagen realitzat algun tipus d'activitat relacionada amb els camps d'estudis encara que, l'experiència com tal no s'utilitze com a criteri excloent.

Criteris de puntuació

1. Projecció: Que és la capacitat del sol·licitant per a aplicar els coneixements adquirits durant el curs en l'àmbit de cooperació per al desenvolupament, en funció del seu càrrec, la seua ocupació, la seua situació, etc. Es poden valorar els efectes multiplicadors de cada sol·licitant entre 0 i 10.
2. Motivació: Valorada a partir del manuscrit i de la participació del sol·licitant en activitats relacionades amb la cooperació. Indica la predisposició del sol·licitant a dedicar els seus coneixements i el seu temps a favor de la cooperació per al desenvolupament. Puntuable entre 0 i 10.
3. Experiència: Valorada entre 0 i 10, també en funció de l'experiència esmentada en el currículum en temes de solidaritat i/o camp social.
4. Formació prèvia i expedient acadèmic: Valorada entre 0 i 10, en funció de l'excel·lència acadèmica i l'adequació de la formació prèvia als objectius del màster.

Fórmula de puntuació

Cadascun dels criteris de puntuació té una importància relativa determinada, que equival al coeficient pel qual es multiplica la puntuació obtinguda en el mateix per al càlcul de la puntuació total. En la present proposta, es considera que les importàncies relatives són les següents:

Projecció = 35 %, Motivació = 35 %, Experiència = 15 %, Formació i expedient = 15% (La fórmula quedaria: Puntuació total =35·Projecció + 35·Motivació + 15·Experiència+15 Formació i expedient).

- Matrícula en el Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2015) (A distància):

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

Oferta de places

45 places per a estudiants de nou ingrés (primer curs de la titulació).

Crèdits i import

90 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Segons taxes oficials pendents de publicar. Preu en el curs 2022/23: 35,34 €/crèdit.

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, horaris, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Pla d'estudis

TRONC COMÚ OBLIGATORI (24 ECTS) - MODALITAT ON-LINE

 • Conceptes bàsics del desenvolupament (12 ECTS)
 • Cooperació al desenvolupament (12 ECTS)

ESPECIALITAT EN COOPERACIÓ I POLÍTIQUES DE DESENVOLUPAMENT (36 ECTS) - MODALITAT ON-LINE

 • Govern, drets humans i desenvolupament econòmic (10 ECTS)
 • Desenvolupament sostenible (12 ECTS)
 • Desenvolupament social i humà (14 ECTS)

ORIENTACIÓ INVESTIGADORA (30 ECTS) - MODALITAT ON-LINE

 • Pràctiques externes I (10 ECTS)
 • Iniciació a la recerca (10 ECTS)
 • Treball de final de màster (10 ECTS)

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL (30 ECTS) - MODALITAT ON-LINE

 • Pràctiques externes II: Prácticum Internacional (20 ECTS)
 • Treball de final de màster (10 ECTS)

Objectius

El marc en què es desenvolupen actualment les activitats de cooperació al desenvolupament exigeix que els recursos humans implicats tinguin una formació professional, humana i solidària d´alt nivell.

En aquest sentit, els objectius del màster són:

 • Incrementar els coneixements sobre les forces econòmiques, socials i polítiques que expliquen i provoquen l´existència de la pobresa, la desigualtat (amb especial atenció a les desigualtats econòmiques, socials i de gènere) i les problemàtiques territorials i mediambientals dels països en desenvolupament, les causes del subdesenvolupament i el paper dels països desenvolupats des d´una perspectiva global.
 • Aportar criteris d´anàlisis de la realitat política, social, econòmica i cultural en la qual es contextualitzen els enfocaments i temes de la nova cultura de la cooperació que promouen els organismes i les convencions internacionals.
 • Aprofundir des d´una perspectiva crítica en les estratègies operatives sobre la qualitat i l´eficàcia del concepte de cooperació al desenvolupament i de l'acció humanitària internacional.
 • Desenvolupar habilitats per al disseny, planificació, gestió i avaluació d´intervencions de desenvolupament a nivell de polítiques, plans, programes i projectes.

Competències genèriques i específiques

BÀSIQUES

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit autònom.

GENERALS

CG08 - És capaç d'aplicar la metodologia del marc lògic a la planificació, seguiment i avaluació de projectes de Cooperació al Desenvolupament.

CG1 - Saber analitzar des d'una perspectiva global els problemes de cooperació.
CG2 - Conèixer les forces econòmiques, socials i polítiques que expliquen i provoquen l'existència de pobresa, la desigualtat i les problemàtiques de les nacions en desenvolupament, les causes del subdesenvolupament i el paper dels països desenvolupats des d'una perspectiva global.
CG3 - Tenir criteris d'anàlisis de la realitat política, social, econòmica i cultural en la qual es contextualitzen els enfocaments i temes de la nova cultura de la cooperació que promouen els organismes i les convencions internacionals.
CG4 - Saber reconèixer les interrelacions entre els agents locals i els globals.
CG5 - Ser capaç d'inserir-se en les estratègies de cooperació internacional i engegar amb èxit accionis coherents amb un model de desenvolupament humà sostenible.
CG6 - Conèixer l'entorn econòmic internacional per identificar accions de desenvolupament viables als mercats mundials.
CG7 - Estar preparats per participar en organismes públics i privats de caràcter nacional i internacional i dur a terme amb èxit la gestió de polítiques públiques coherents amb un model de desenvolupament humà sostenible.
CG10 - Ser capaç de plantejar i dur a terme un treball de recerca en totes les seves fases.
CG12 - Ser capaç de preparar una eixida al terreny tant en relació a les necessitats d'informació prèvies sobre el context polític, econòmic, social i cultural del país, la preparació de la intervenció/recerca en terreny i els procediments de seguretat que deuran ser tinguts en compte.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE01 - És capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis, des d'una perspectiva de gènere.
CE02 - Coneix les forces econòmiques, socials i polítiques que expliquen i provoquen l'existència de la pobresa, la desigualtat i les problemàtiques de les nacions en desenvolupament, les causes del subdesenvolupament i el paper dels països desenvolupats des d'una perspectiva global.
CE03 - Té criteris d'anàlisis de la realitat política, social, econòmica i cultural en la qual es contextualitzen els enfocaments i temes de la nova cultura de la cooperació que promouen els organismes i les convencions internacionals.
CE04 - És capaç de reconèixer les interrelacions entre els agents locals i els globals.
CE05 - És capaç d'aplicar la metodologia del marc lògic a la planificació, seguiment i avaluació de projectes de Cooperació al Desenvolupament.
CE06 - És capaç d'aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'especialitat de Cooperació al Desenvolupament.
CE07 - Sap analitzar des d'una perspectiva global els problemes de la cooperació al Desenvolupament.
CE08 - És capaç d'inserir-se en les estratègies de cooperació internacional i engegar amb èxit accionis coherents amb un model de desenvolupament humà sostenible.
CE09 - Està preparat per participar en organismes públics i privats (amb ànim de lucre i sense ànim de lucre), de caràcter nacional i internacional i dur a terme amb èxit la gestió de polítiques públiques coherents amb un model de desenvolupament humà sostenible.
CE10 - Sap reconèixer i utilitzar el tipus de disseny de recerca que sigui més adequat al problema de recerca complex que afecta al context d'intervenció.
CE11 - Sap interpretar els resultats derivats de l'aplicació de tècniques i eines programari d'anàlisi de dades tant quantitatives com a qualitatives.
CE12 - És capaç d'aplicar els coneixements teòrics adquirits al llarg del curs i integrar-los en un Treball Final de Màster.
CE13 - És capaç d'utilitzar les principals fonts estadístiques, publicacions periòdiques i bibliografia sobre aquest tema.
CE14 - Sap sistematitzar bones pràctiques de cooperació internacional.
CE15 - Sintetitza coneixement, sistematitza lectures, construeix arguments i els interrelaciona en el Treball Final de Màster.
CE16 - És capaç de defensar en públic sistematitzant la informació del seu Treball Final de Màster.

Durada i calendari

1,5 cursos acadèmics (tres quadrimestres). Amb possibilitat de cursar-ho a temps parcial.

Primer curs acadèmic (60 ECTS): amb caràcter docent, cobreix el període entre octubre i juny.

 • 1r quadrimestre: Octubre - Gener (24 ECTS de Tronc Comú)
 • 2r quadrimestre: Febrer - Juny/Julio (36 ECTS d'Especialitat)


Segon curs acadèmic (30 ECTS): amb caràcter tutoritzat, s'estén des d'octubre a febrer, dedicat a les matèries triades segons l'orientació del Màster escollida Investigadora o Professional (a triar una).

 • 3r quadrimestre: setembre-febrer (30 ECTS)


a) Orientació investigadora: Pràctiques Externes I (10 ECTS) + Assignatura Iniciació a la recerca (10 ECTS) + Treball Final de Màster (10 ECTS)
b) Orientació professional: Pràctiques Externes II (20 ECTS) + Treball Final de Màster (10 ECTS).
 


Estudis a temps parcial
De cara a facilitar la realització del màster per part de professionals en actiu, el calendari i estructura acadèmica estan concebuts per a poder cursar les assignatures amb docència presencial en dos anys acadèmics. L'estudiantat té la possibilitat de cursar el màster a temps parcial. Els futurs alumnes i alumnes hauran de sol·licitar l'estudi a temps parcial en realitzar la preinscripció al màster.

Horaris

Modalitat en línia:

1r curs acadèmic: de setembre a juliol. En ser el curs en línia, l’horari és flexible, cada estudiant o estudianta pot adaptar-lo a les seues necessitats i horaris.

2n curs acadèmic: formació tutoritzada.

Horaris curs 2022/23

Coordinació del màster

Dra. M. Raquel Agost Felip. Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL). Universitat Jaume I

Altres membres de la Comissió de Titulació:

Dra. Rosana Peris Pichastor. Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL). Universitat Jaume I

Dra. Sonia Agut Nieto. Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL). Universitat Jaume I

Dra. Cindy Lorena Espitia Prado

 

INFORMACIÓ ACADÈMICA:

Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL)
Telèfon: 964 728 604 | 964 728 594 
master_mcad@uji.es

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Una vegada superats els 60 crèdits ECTS corresponents al primer curs, l’estudiantat ha d’aplicar els coneixements adquirits mentre cursa l’assignatura Pràctiques Externes en centres d’investigació, administracions públiques o entitats del tercer sector (ONGD, associacions, fundacions i similars) que treballen en l’àmbit del desenvolupament, tant d’Espanya com de l’àmbit internacional. El disseny de les pràctiques s’ajusta a les necessitats formatives de l’estudiantat, amb vista a l’especialització en el sector professional que més li interesse (treball de camp, gestió en seu, coneixement d’organismes internacionals, etc.). La direcció acadèmica del màster oferirà un llistat de possibles destinacions de pràctiques i cada plaça estarà associada a un pla formatiu que definirà exhaustivament les seues característiques en termes d’objectius i activitats per realitzar, a més de fixar un calendari. També es designarà una persona de contacte (tutor o tutora) en la institució d’acollida. Així mateix, l’estudiantat pot proposar destinacions, que han de rebre el vistiplau de la direcció acadèmica.

Aquesta assignatura ofereix a l’estudiantat la possibilitat d’integrar-se en una entitat dedicada a la cooperació al desenvolupament i adquirir experiència directa sobre algunes de les àrees en què es requereixen els coneixements especialitzats que proporciona el màster.

Coordinació

Dra. Iluminada Fuertes Fuertes. Departament de Finances i  Contabilitat. Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL). Universitat Jaume I
 

Coordinació del treball final de màster

Dra. Mª Raquel Agost Felip. Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. Institut Interuniversitari de Desenvolupament local (IIDL). Universitat Jaume I.

Dra. Iluminada Fuertes Fuertes. Departamento de Finanzas y Contabilidad. Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL). Universitat Jaume I.

 

INFORMACIÓ ACADÈMICA:

Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL)
Telèfon: 964 728 604 | 964 728 594 
master_mcad@uji.es

 

Metodologia docent i sistemes d'avaluació

El MCAD compta amb el suport de l’Entorn Virtual d’Aprenentatge Interactiu (EVAI), plataforma altament interactiva, on l’estudiantat té a la seua disposició el material docent corresponent.

L’estudiantat disposa d’una guia d’ajuda per a l’ús de l’EVAI. Així mateix, compta amb el suport constant de tutorització i seguiment informàtic.

El material docent de cada assignatura està estructurat de la següent manera:

 • Material teòric bàsic elaborat pel professorat.
 • Text de lectura obligatòria.
 • Recursos docents de suport.
 • Tasques d’avaluació.

Cada assignatura disposa d’eines bàsiques de la docència virtual, (vídeos de presentació, materials didàctics hipermèdia, càpsules de microaprenentatge…).

La docència serà participativa a través de fòrums, xat, missatgeria interna, classes en directe, tasques o treballs grupals, etc., i estarà dirigida pel professorat corresponent amb un acompanyament personalitzat. La informació més detallada es troba en la guia docent de l’assignatura pertinent.

 

SISTEMA D’AVALUACIÓ

Primer curs acadèmic (60 crèdits ECTS)

Tipus de prova - Modalitat en línia:

 • Examen

S’han de respondre una sèrie de preguntes de tipus test, o de resposta múltiple, sobre els continguts de l’assignatura.

 • Activitats i pràctiques dirigides en aula

Participació activa en el fòrum de cada part o matèria de l’assignatura, responent als temes plantejats pel professorat i desenvolupant noves propostes. L’estudiantat ha de participar de manera activa en el fòrum de l’assignatura i demostrar el coneixement dels materials entregats. Es valorarà el nombre d’intervencions realitzades en el fòrum, així com l’escriptura acurada en aquestes, la capacitat crítica i d’anàlisi, la maduresa en els raonaments exposats, la relació amb el material teòric, o la capacitat per a respondre a les opinions de la resta de companys i companyes, a través d’arguments consolidats. El fòrum estarà obert i es podrà participar mentre s’estiga impartint la matèria (part).

 • Treball autònom

A elecció del professorat: elaboració d’un treball/projecte individual o grupal, o resposta a unes preguntes de desenvolupament de cada matèria o part de l’assignatura.

 

Per a superar l’assignatura s’han d’obtindre 5 punts:

  • 1,5 sobre 3 punts en l’examen de l’assignatura
  • 0,5 punts sobre 1 punt en les activitats i pràctiques dirigides en aula (fòrums, etc.) de cadascuna de les matèries o parts de l’assignatura i,
  • 3 sobre 6 punts en el treball autònom de cada matèria o part de l’assignatura (individual o grupal).

Es considerarà que l’alumnat s’ha presentat a una convocatòria quan realitze l’examen de l’assignatura o presente l’activitat del treball autònom en les matèries corresponents.

 

Segon curs acadèmic (30 crèdits ECTS)
 

 Itinerari Professional

  • Assignatura de Pràctiques II: Presentació de la Memòria de Pràctiques
  • Assignatura de Treball de Final de Màster (Itinerari Professional): Presentació del Treball de Final de Màser

 

Itinerari Investigador

  • Assignatura de Pràctiques I: Opció I: Presentació de la Memòria de Pràctiques/ Opció II: Informe Treball Acadèmicament Dirigit
  • Assignatura de Treball de Final de Màster (Itinerari investigador): Presentació del Treball de Final de Màser
  • Assignatura d’Iniciació a la investigació: Treball Tutoritzat EVAI.


 

Article 11 (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de «zero»; en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de «zero» en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

El màster interuniversitari en Cooperació al Desenvolupament, ofereix des de la seua modalitat investigadora, la possibilitat d’accedir al doctorat en Desenvolupament Local i Cooperació Internacional. En el període formatiu del màster s’oferiran les eines necessàries per a la formació de futurs investigadors i investigadores que desitgen accedir a l’obtenció del títol de doctor o doctora en matèria de cooperació.

Per a més informació sobre el doctorat en Desenvolupament Local i Cooperació Internacional:

https://www.uji.es/estudis/oferta/base/doctorat/actual/cooperacio/

Eixides professionals

El màster universitari en Cooperació al Desenvolupament ofereix, des d’una perspectiva crítica i internacional, la possibilitat d’accedir a una formació d’alt nivell, interdisciplinari, especialitzada i basada en nous enfocaments de desenvolupament, adaptada a la demanda de professionals de la cooperació.

 • Personal investigador en estudis sobre el desenvolupament i en educació per al desenvolupament. Accés al doctorat interuniversitari en Desenvolupament Local i Cooperació Internacional.
 • Personal tècnic expert en cooperació internacional i en educació per al desenvolupament en entitats no lucratives, agències oficials de cooperació i organismes internacionals.
 • Consultories i assessories en programes i projectes en cooperació internacional per al desenvolupament i d’educació per al desenvolupament.
 •  Avaluadors de programes i projectes en cooperació internacional per al desenvolupament i d’educació per al desenvolupament.
 •  Formació específica per a personal de l’administració pública (serveis socials, cooperació per al desenvolupament, centres educatius, etc.).

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.