Enginyeria en Tecnologies Industrials

17/02/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Aquest grau proporciona coneixements de totes  les tecnologies industrials i ofereix una visió multidisciplinària i integradora de l'enginyeria industrial. Capacita per a exercir l'activitat en qualsevol camp tecnològic de la indústria gràcies a la sòlida base científica i tecnològica que s'adquireix i que facilita la posterior especialització. És per això que aquests estudis gaudeixen de gran èxit professional per la seua capacitat d'adaptació i la seua gran versatilitat.

El grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials al costat del màster universitari en Enginyeria Industrial equival a l'anterior titulació d'Enginyeria Industrial, que atorga les atribucions professionals plenes de l'enginyer industrial.

En la Universitat Jaume I la titulació d'Enginyeria Industrial s'imparteix des de l'any 1994 i la implantació del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials es va iniciar l'any 2010.

Les característiques diferencials que podríem destacar d'estudiar el grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials en la UJI pel que fa a altres centres són:

 • Nombre d'estudiantat reduït, la qual cosa permet una estreta relació professorat-estudiantat i una realització adequada de la part pràctica de la formació: pràctiques de laboratori, treballs dirigits, etc.
 • Instal·lacions noves i molt bé equipades: els laboratoris, les aules informàtiques i els tallers disposen d'equips moderns semblants als quals s'utilitzen avui en la indústria.
 • Pràctiques en empresa abans d'acabar el grau: l'estada en pràctiques és una matèria obligatòria en el pla d'estudis. L'alumnat realitza pràctiques d'enginyeria en una empresa.
 • Els estudis finalitzen amb la realització del Treball de Final de Grau: projecte d'enginyeria realitzat sobre una empresa real en un de les branques de l'enginyeria de l'àmbit industrial. El Treball de Final de Grau es defensa davant un tribunal i és l'últim pas abans d'obtenir el títol de grau.
 • A més de les estades del estudiantat en universitats estrangeres a través dels programes d'intercanvi, el grau d'Enginyeria en Tecnologies Industrials forma part del programa EURUJI, capdavanter en les universitats espanyoles des de fa més de 10 anys. Aquest programa forma enginyers i enginyeres d'alt nivell i ofereix la possibilitat d'aconseguir un doble títol de la UJI i l'INSA de Lió o Tolosa de Llenguadoc. Aquest grup, a més, reforça l'aprenentatge d'idiomes i es treballa amb un grup molt reduït d'estudiantat. Durant els dos primers cursos, el grup EURUJI gaudeix del reconeixement de la Generalitat Valenciana de Grup d'Alt Rendiment Acadèmic (grup ARA).
 • Alta taxa d'inserció laboral dels nostres titulats i titulades.

 

 

José Luis Iserte Vilar 

Vicedirector del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Adreça de contacte: grauindustrials@uji.es

 

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, vies d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Perfil d’ingrés

L'estudiantat que haja de començar els estudis d'aquesta titulació ha de comptar fonamentalment amb una bona formació en matèries bàsiques com matemàtiques, física, química i dibuix tècnic.

En relació a les característiques personals, són valors especialment destacables la iniciativa, motivació, capacitat de treball tant de forma individual com en equip, responsabilitat, perseverança i lideratge. També es considera recomanable tindre interès per l'aplicació pràctica dels coneixements en la resolució de problemes reals, així com la destresa en el maneig d'instruments i equips de laboratori i taller.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

Oferta de places...

En el grau en  Enginyeria en Tecnologies Industrials s’ofereixen 60 places.


La nota de tall o d’accés...

 • És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.
 • Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.
 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Enginyeria en Tecnologies Industrials s’han oferit 60 places, i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 8,838, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 60) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

 

Preinscripció

 • S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

 

Llistes d’espera

 • Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.
   

Més informació

 

Matrícula

 • Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 • A l’UJI es formalitza la matrícula de forma no presencial per Internet.

Més informació

 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Més informació

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, professorat, competències del títol, responsables acadèmics, etc.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Organització dels estudis

Resum de crèdits 

Primer curs:

Càlcul I (FBB)

Informàtica (FBB)  

Física I (FBB)

Anglès Cientificotècnic (FB)*

Química (FBB)

Càlcul II (FBB)

Àlgebra (FBB)

Física II (FBB)

Expressió Gràfica (FBB)

Història de la Ciència i la Tecnologia (FB)

Segon curs:

Estadística i Optimització (FB)

Enginyeria Tèrmica (OB)

Ciència i Tecnologia de Materials (OB)

Electrotècnia (OB)

Mecànica de Màquines i Estructures (OB)

Empresa (FBB)

Mecànica de Fluids (OB)

Electrònica (OB)

Teoria de Màquines i Mecanismes (OB)

Elasticitat i Resistència de Materials (OB)

Tercer curs:

Mètodes Matemàtics (OB)

Ampliació de Física (OB)

Sistemes Automàtics (OB)

Sistemes de Producció Industrial (OB)

Màquines Elèctriques (OB)**

Tecnologies de Fabricació (OB)

Dibuix Industrial (OB)

Tecnologies del Medi Ambient i Seguretat Industrial (OB)

Informàtica Industrial (OB)

Automatització Industrial (OB)**

Quart curs:

Projectes d’Enginyeria (OB)

Enginyeria de Fluids (OB)**

Tecnologia de Materials (OB)

Instal·lacions Elèctriques de Baixa i Mitjana Tensió (OB)

Teoria d’Estructures (OB)

Calor i Fred Industrial (OB)

Pràctiques Externes (PE)1

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Optativa 1 (OP)

OPTATIVES

Computational Methods in Engineering (OP)*

Nanothecnology (OP)*

Consulteu l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes i Treball de Final de Grau (PE/TFG) s’ha d’haver superat el 75% dels crèdits ECTS (sense considerar aquestes matèries en el còmput d’aquest percentatge, és a dir, un total de 162 crèdits ECTS) de les matèries bàsiques (FB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

 

Competències MECES, genèriques i específiques

En el grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, es garantirà el desenvolupament per part de l'estudiantat de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que haja demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que sàpia aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsca les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que tinga la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que puga transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que haja desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG02 - Aprenentatge autònom
CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera
CG05 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi
CG06 - Resolució de problemes
CG07 - Treball en equip

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CB01 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.
CB02 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
CB03 - Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
CB04 - Capacitat per a comprendre i aplicar els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seues aplicacions en l'enginyeria.
CB05 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.
CB06 - Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa, Organització i gestió d'empreses.

CC01 - Coneixements de termodinàmica aplicada i transmissió de calor. Principis bàsics i la seua aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria.
CC02 - Coneixements dels principis bàsics de la mecànica de fluids i la seua aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.
CC03 - Coneixements dels fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Comprendre la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.
CC04 - Coneixement i utilització dels principis de teoria de circuits i màquines elèctriques.
CC05 - Coneixements dels fonaments de l'electrònica.
CC06 - Coneixements sobre els fonaments d'automatismes i mètodes de control.
CC07 - Coneixement dels principis de teoria de màquines i mecanismes.
CC08 - Coneixement i utilització dels principis de la resistència de materials.
CC09 - Coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació.
CC10 - Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sostenibilitat.
CC11 - Coneixements aplicats d'organització d'empreses.
CC12 - Coneixements i capacitats per a organitzar i gestionar projectes. Conéixer l'estructura organitzativa i les funcions d'una oficina de projectes.

CEE01 - Capacitat per al càlcul i disseny de màquines elèctriques.
CEE02 - Coneixements sobre control de màquines i accionaments elèctrics i les seues aplicacions.
CEE03 - Capacitat per al càlcul i disseny d'instal·lacions elèctriques de baixa i mitja tensió.
CEE08 - Coneixement dels principis de la regulació automàtica i la seua aplicació a l'automatització industrial.

CEM01 - Coneixements i capacitats per a aplicar les tècniques d'enginyeria gràfica.
CEM03 - Coneixements aplicats d'enginyeria tèrmica.
CEM04 - Coneixements i capacitats per a aplicar els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.
CEM05 - Coneixements i capacitat per al càlcul i disseny d'estructures i construccions industrials.
CEM06 - Coneixement aplicat dels fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.
CEM07 - Coneixements i capacitats per a l'aplicació de l'enginyeria de materials.
CEM08 - Coneixement aplicat de sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

CEEI01 - Coneixement aplicat d'informàtica industrial i comunicacions.
CEA01 - Coneixement dels fonaments de seguretat industrial.
CEA02 - Coneixement d'una empresa real i capacitat per a integrar-se en l'estructura d'aquesta empresa per a desenvolupar en ella una tasca professional de l'àmbit de l'enginyeria industrial.
CEA03 - Capacitat per a comprendre el funcionament del desenvolupament científic i tecnològic i la seua necessària vinculació amb contextos històrics, socials, culturals, polítics i econòmics.
CEA04 - Capacitat per a produir textos en anglès relacionats amb la ciència i la tecnologia.
CEA05 - Coneixements de mecànica del sòlid rígid i la seua aplicació a la resolució de problemes en el camp de l'enginyeria.

CPFGT01 - Ser capaç de realitzar individualment, presentar i defensar davant un tribunal universitari, un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria Industrial de naturalesa professional en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.

Treball de Final de Grau (TFG)

Ací podràs consultar la informació i normativa sobre el TFG, així com el repositori de treballs dels cursos anteriors.

Treball de final de grau

El Treball de final de grau, consistent en l'elaboració d'un projecte d'enginyeria en el qual s'integren els continguts formatius rebuts i les competències adquirides al llarg del títol d'Enginyeria en Tecnologies Industrials. La documentació del Projecte contindrà els següents apartats com a mínim: Memòria, Pressupost, Plànols (si escau) i Plec de Condicions (si escau).

Per a matricular-se en l'assignatura Treball de Final de Grau es requereix haver superat el 75% dels ECTS de les matèries obligatòries i de formació bàsica, sense considerar les matèries de Pràctiques Externes i Treball de Final de Grau per al còmput d'aquest percentatge. En el cas que l'alumne no haja cursat al llarg de la carrera tots els crèdits de docència en anglès, exigibles per a l'obtenció del títol, haurà de realitzar obligatòriament l'equivalent a 6 ECTS de la matèria Treball de Final de Grau en anglès.
 
 
La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté  les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG en la Universitat Jaume I.
 

 

Després del Grau

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest grau, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

El grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials constitueix la trajectòria més adequada per a accedir al màster universitari en Enginyeria Industrial, que habilita a la professió regulada d'enginyer o enginyera industrial.

El grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials possibilita accedir a aquest màster universitari en Enginyeria Industrial en les millors condicions i sense assignatures que complementen la formació per a accedir a màster.

Màster

¿Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

 

¿Quin és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d'una acreditació oficial per part del Ministeri d'Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense necessitat de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per açò, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d'ensenyament teòric, pràctica o de les seues equivalències).

 

¿Quins màsters pots cursar en la UJI relacionats amb el grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials?

La continuació natural dels estudis del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials és el màster universitari en Enginyeria Industrial, que permet obtenir les actuals atribucions professionals de l'enginyer o enginyera industrial. A més, la formació generalista i polivalent que s'obté en finalitzar els estudis, permet també l'especialització en altres màsters que s'imparteixen en la Universitat Jaume I, per exemple:

 • Màsters oficials:
  • Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat
  • Màster universitari en Disseny i Fabricació
  • Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals
  • Màster universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  • Màster universitari en Gestió de la Qualitat

Així mateix, amb el grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials també pots accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques de recerca. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca.

Més informació sobre estudis de postgrau en la UJI: https://www.uji.es/serveis/ode/

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Eixides professionals

Àmbits de treball

Els àmbits de treball dels graduats i graduades en Tecnologies Industrials són:

 • Departaments de producció i manteniment d'indústries de tots els sectors productius: químic, mecànic, elèctric, automoció, transports, materials, farmacèutic, construcció, informàtica, medi ambient, serveis: aigua, gas, electricitat, etc.
 • Centres de recerca i departaments de R+D.
 • Administració pública: municipal, autonòmica i estatal.
 • Centres d'ensenyament.
 • Exercici lliure de la professió: fonamentalment en els camps d'oficina tècnica, consultoria tècnica, peritatge tècnic i prevenció de riscos laborals, entre uns altres.

Tasques professionals

Les tasques professionals que es poden realitzar en els diferents àmbits de treball són:

 • Col·laboració en la redacció i adreça de projectes d'instal·lacions dels diferents àmbits de l'enginyeria industrial.
 • Disseny de productes, màquines i processos productius.
 • Modelització matemàtica i computació en enginyeries i en centres tecnològics.
 • Gestió de producció.
 • Gestió de manteniment.
 • Direcció i participació en equips de treball multidisciplinaris.
 • Comercial, realitzant tasques relacionades amb la venda de béns d'equip i instal·lacions i maquinàries.
 • Recerca i desenvolupament tecnològic.
 • Docència en centres d'ensenyament.

A continuació s'exposen de forma més detallada tasques que poden realitzar els enginyers i  enginyeres en Tecnologies Industrials:

 • Serveis de millora de la qualitat de vida
  • Millora de l'habitatge
   • Disseny general d'instal·lacions per a habitatges.
   • Aprofitament energètic en habitatges.
  • Seguretat ciutadana
   • Disseny i implantació de sistemes de seguretat.
  • Transports col·lectius
   • Gestió del transport col·lectiu.
   • Disseny de vehicles i mitjans de transport.
  • Revaloració dels espais urbans
   • Planejament urbà.
 • Serveis de cultura i oci
  • Turisme
   • Gestor d'empreses turístiques.
   • Disseny d'instal·lacions i infraestructures turístiques.
  • Valoració del patrimoni cultural
   • Arqueologia industrial.
  • Esport
   • Disseny d'instal·lacions i infraestructures esportives.
  • Parcs culturals
   • Gestor de parcs culturals.
   • Disseny de parcs culturals.
 • Serveis de medi ambient
  • Gestió de residus
   • Gestió de residus urbans i industrials.
   • Direcció de plantes de tractament.
   • Disseny de plantes i sistemes de tractament de residus.
  • Gestió de l'aigua
   • Gestió d'empreses de subministrament d'aigua.
   • Disseny d'instal·lacions i infraestructures per al tractament i la gestió de l'aigua.
  • Protecció de la naturalesa
   • Avaluació d'impacte ambiental d'activitats industrials.
   • Redisseny de processos per a reduir l'impacte ambiental.
  • Regulació i control de la  contaminació
   • Disseny i gestió de sistemes per a la minimització de la contaminació.
  • Gestió de l'energia i energies  alternatives
   • Disseny i gestió d'instal·lacions d'aprofitament d'energies alternatives.
   • Anàlisi i redissenye de processos i instal·lacions per a maximitzar l'eficiència energètica.
 • Nous serveis a empreses
  • Riscos laborals
   • Personal tècnic en prevenció de riscos laborals en indústries o en mútues.
   • Disseny i redisseny de processos productius i llocs de treball per a reduir riscos.
  • Intel·ligència competitiva
   • Desenvolupament d'estudis sobre l'estat i perspectives de futur de diferents tecnologies.
  • Logística
   • Direcció logística.
   • Desenvolupament d'estratègies logístiques per a empreses.
   • Disseny i implantació de sistemes de suport per a la logística.
 • Noves tecnologies
  • Domòtica
   • Disseny i implantació de sistemes domótics per a habitatges i edificis.

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

 

Qualitat del títol

Accedeix a tots els sistemes de qualitat d'aquest grau i a la informació completa del títol.

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest grau: avaluació, permanència, reconeixements, etc.