L’UJI inicia una campanya d’exposició del seu Codi Ètic i l’obri a les propostes de la comunitat universitària Un centenar de persones han participat en les reunions informatives i de debat

08/05/2017 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Universitat Jaume I ha obert fins al 20 de maig de 2017 una campanya de presentació de la seua proposta de Codi Ètic per tal d’exposar-lo a la comunitat universitària i obrir-lo a la seua participació. Així, durant aquest període totes les persones que ho desitgen podran plantejar les seues observacions i propostes de modificació i millora mitjançant un missatge a codietic@uji.es. El Codi Ètic elaborat pel Comissionat del Rector per al Desenvolupament de la Responsabilitat Social Universitària (RSU) es pot consultar ja en línia a la web www.codietic.uji.es i es realitzaran reunions de presentació i debat per als diferents col·lectius universitaris.

El Codi Ètic té com a objectiu actualitzar els valors que defineixen el caràcter i la identitat de l’UJI, així com les normes que han d’inspirar la conducta dels membres de la comunitat universitària. Per a la seua elaboració s’han tingut en compte els valors arreplegats en els Estatuts de l’UJI, així com en altres documents que han marcat la identitat i el desenvolupament de la Jaume I al llarg dels seus 25 anys d’història, com ara el Pla Estratègic i el Model Educatiu. El document és fruit, a més, de la participació de la comunitat universitària, ja que prop de 400 persones han contribuït a la seua elaboració mitjançant la campanya participativa realitzada a finals de 2016 que va comptar amb 384 respostes al qüestionari en obert, 14 entrevistes en profunditat realitzades a agents estratègics i 84 representants dels diferents grups d’interès que van participar en els set grups de discussió realitzats.

Per tal de presentar la proposta de Codi Ètic a la comunitat universitària s'han realitzat dues reunions informatives i de debat, celebrades els dies 2 i 3 de maig, en les quals han participat prop d’un centenar de persones entre estudiantat, personal docent i investigador (PDI) i personal d'administració i serveis (PAS).

En les dues reunions informatives i de debat, el comissionat del Rector per al Desenvolupament de la Responsabilitat Social Universitària (RSU), el catedràtic d'Ètica Domingo García Marzá, ha sigut l'encarregat d'explicar el Pla de Responsabilitat Social Universitària, «amb el qual l’UJI renova el seu compromís amb la societat», així com la proposta de Codi Ètic elaborada. García Marzá ha destacat que l’UJI serà la primera universitat amb un codi ètic que incorpore un sistema de compliment, de manera que serà la mateixa comunitat universitària la que puga supervisar-lo i plantejar els seus suggeriments i denúncies d'incompliment a través d'una Línia Ètica que serà gestionada per la Comissió d'Ètica i RSU. «Es tracta d'un instrument de cultura participativa», ha explicat el comissionat.

Valors i conductes

El Codi Ètic proposat actualitza els valors que defineixen la Universitat Jaume I i que orienten la seua activitat en els següents: lideratge, respecte, inclusió, humanisme, innovació i responsabilitat. El lideratge planteja la voluntat de l’UJI d’actuar com a referent i encapçalar la transformació social a través de la generació i transmissió de coneixement, la formació professional, tècnica i humana i el desenvolupament cultural. Amb el respecte com a valor, l’UJI situa la dignitat de les persones com la base de tota la seua activitat educativa, investigadora i social; mentre que el valor de la inclusió posa l’accent en el caràcter públic, obert i accessible d'una universitat que té el seu horitzó d’actuació en la igualtat, el pluralisme i la participació. Amb l’humanisme, l’UJI pretén desenvolupar tota la seua activitat des de la defensa dels valors humans i del pensament crític, apostant per la tolerància i el lliure desenvolupament de les capacitats humanes com la millor forma de contribuir al treball per la pau, la solidaritat entre les persones i els pobles i l’avanç cap a una societat més justa i plural. Amb el valor de la innovació, l’UJI es reivindica com una institució jove que manté des dels seus orígens un esperit emprenedor i dinàmic, que trasllada activament a la comunitat universitària i a la societat en conjunt. La responsabilitat, entesa com un exercici de bon govern, transparència, comunicació proactiva i participació, completa els valors establerts en el Codi Ètic.

D’acord amb aquests valors, el Codi Ètic proposat estableix les normes o estàndards mínims d’exigència que cal observar en el comportament de totes aquelles persones que formen part de la comunitat universitària. Així, el lideratge estableix les conductes que arrepleguen el caràcter social i de servei públic de l’UJI i el seu compromís amb el bon govern, la transparència i la integritat institucional. El respecte inclou tant el respecte a la dignitat de les persones, la tolerància i la no-violència com les conductes referents a autoria i honestedat, incloent-hi la necessitat de combatre el plagi i garantir la confidencialitat i la privacitat. El valor de la inclusió requereix una conducta compromesa amb la justícia i la igualtat d’oportunitats i una actitud de participació i corresponsabilitat per part de la comunitat universitària. Les conductes establertes en el Codi Ètic abasten també la convivència i valors universals, mitjançant la priorització del diàleg i la cordialitat. Es recull, a més, la necessitat d’actuar amb honestedat davant els conflictes d’interessos, regulant les conductes d’incompatibilitats. El document arreplega, així mateix, la responsabilitat acadèmica i de gestió i el compromís de l’UJI amb la investigació i la innovació responsables. Les conductes es completen amb els apartats referents a la sostenibilitat i la gestió de la reputació de la Universitat lligats tots dos al valor de la responsabilitat.

Primer codi ètic universitari amb sistema de compliment

La proposta de Codi Ètic de l’UJI resulta especialment innovadora pel sistema de compliment que incorpora i que queda arreplegat en el document, que consisteix en la creació d’un canal de comunicació anomenat Línia Ètica, oberta a tota la comunitat universitària per a plantejar suggeriments i advertències d'incompliments; l’elaboració de la Memòria de Responsabilitat Social Universitària i la creació de la Comissió d’Ètica i Responsabilitat Social Universitària. Amb la seua aprovació, una volta incorporades les propostes plantejades per la comunitat universitària en la campanya d’exposició i participació, l’UJI es convertirà en la primera universitat amb un Codi Ètic que incorpore un sistema per a garantir el seu compliment.

Aquest codi representa el primer pas del Pla de Responsabilitat Social Universitària (RSUJI) que va ser presentat al Claustre el 13 de juny de 2016 i que s'emmarca en el Pla Estratègic 2018 de l’UJI. El Pla RSUJI està coordinat pel Comissionat del Rector per al Desenvolupament de l’RSU, el catedràtic d'Ètica Domingo García-Marzá.

Pla RSUJI

Document de proposta de Codi Ètic

Més informació

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions