Jesús Peiró Palomino: «The implications of social capital for economic development: new insights using different measures and geographical contexts»

12/09/2016 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Un dels conceptes que més atenció ha despertat en les ciències socials en els últims anys és el de capital social, entès com un conjunt d'elements com la confiança social, la participació cívica i normes no escrites que defineixen una societat. En el camp de l'economia, l'interès acadèmic ha estat principalment centrat en els vincles entre el capital social i el desenvolupament econòmic, context en el qual se centra aquesta tesi titulada The implications of social capital for economic development: new insights using different measures and geographical contexts. Les conclusions generals estan en la línia d'anteriors treballs; així, s'ha trobat un efecte positiu del capital social sobre el creixement econòmic i la convergència en PIB per capita. No obstant això, s'hi afigen matisos encara inexplorats mitjançant l'aplicació de noves tècniques estadístiques i economètriques.  

La tesi s'estructura en sis capítols. El primer és una introducció en la qual es realitza una àmplia revisió bibliogràfica i s'identifiquen les llacunes de coneixement existents. Aquestes llacunes s'aborden mitjançant quatre estudis empírics. En particular, el segon capítol estudia l'efecte del capital social sobre el creixement de les províncies espanyoles per al període 1985-2005. El tercer capítol aborda l'efecte de tres indicadors de capital social sobre el creixement de 85 regions europees durant els anys 1995-2008, mentre que en el capítol quart s'analitza el mateix context geogràfic i els mateixos indicadors però centrant-se en l'impacte sobre la convergència en termes de renda per capita. El cinquè capítol avalua l'efecte del capital social per a un conjunt de països durant el període 1981 i 2007, tenint en compte l'estadi de desenvolupament en què es troben mitjançant l'ús de la regressió quantil. Finalment, el sisè capítol comprèn les conclusions, aportacions de la tesi i futures línies de recerca.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions