La Universitat Jaume I se situa entre les universitats destacades en STEM segons el Rànquing CYD L’UJI ha posicionat el 22% dels indicadors institucionals i el 25% dels indicadors per àmbits de coneixement en el grup de major rendiment

23/06/2022 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els resultats del Rànquing CYD 2022 realitzat per la Fundación Conocimiento y Desarrollo mostren que la Universitat Jaume I ha aconseguit situar el 22% dels seus indicadors institucionals en el grup de major rendiment de la classificació, i sobreïx en vuit indicadors institucionals en les dimensions d’ensenyament i aprenentatge; investigació, transferència de coneixement; orientació internacional i contribució al desenvolupament regional.

La universitat pública de Castelló també destaca en altres 81 indicadors entre els sis àmbits de coneixement en què participa: Enginyeria Informàtica, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Industrial, Química i Enginyeria Química. Si es té en compte la puntuació per àmbits i titulacions, l’UJI aconsegueix situar el 25% dels seus indicadors en el grup de major rendiment, en concret, en el percentil de rendiment superior al 66%.

A més, el rànquing CYD també ha actualitzat informació sobre 10 àmbits vinculats als ensenyaments STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques) i l’UJI és una de les universitats destacades pel nombre més alt d'indicadors de major rendiment en l’àmbit de la Química junt amb les universitats de Girona, Alcalá, Rovira i Virgili i Múrcia.

En la dimensió d’«Investigació» l’UJI aconsegueix la qualificació d'alt rendiment en cinc dels nou indicadors, com ara publicacions per professor/a; impacte normalitzat de les publicacions; publicacions altament citades; nombre de postdoctorats; i l’escàs nombre de professorat sense trams d’investigació entre el seu personal docent i investigador. A més, obté la qualificació mitjana en captació i liquidació de fons externs per a recerca, i publicacions interdisciplinàries.

En la dimensió d’«Ensenyament i aprenentatge», la universitat pública castellonenca destaca especialment en taxa de graduació, rendiment i èxit en els estudis de grau; i en el nombre d'estudiantat d'altres comunitats autònomes en els estudis de màster. En l'àmbit de «Transferència del coneixement», l'UJI obté una posició destacada en el percentatge de publicacions citades en patents internacionals i una posició intermèdia en aspectes com els recursos externs privats obtinguts, el nombre de les patents obtingudes pel professorat i els ingressos per llicències.

Quant a la dimensió «Orientació internacional», la Jaume I ocupa una posició destacada en el percentatge de màsters impartits en un idioma estranger, i una posició intermèdia en el percentatge de graus impartits en un idioma estranger; professorat estranger i pràctiques exteriors, tesis doctorals internacionals o publicacions en col·laboració amb personal investigador internacional. En la dimensió «Contribució al desenvolupament regional», l'UJI destaca en l'obtenció d'ingressos regionals i se situa en la mitjana respecte a pràctiques en empreses de la regió.

NOVENA EDICIÓ

En la seua novena edició, el Rànquing CYD ha inclòs 79 universitats espanyoles, 28 àmbits de coneixement i 3.052 titulacions. Ha actualitzat les dades de 10 àmbits de coneixement vinculats als ensenyaments STEM (Biologia, Química, Física, Matemàtiques, i les Enginyeries: Química, Informàtica, Civil, Elèctrica, Mecànica i Industrial), que a més mostren quina és l’evolució de la trajectòria acadèmica de les dones en aqueixes disciplines. S’ha incorporat un nou àmbit, l’Arquitectura, i s’ha analitzat com s’han adaptat els centres docents al format híbrid en l’ensenyament i avaluació, entre altres aspectes.

El Rànquing CYD permet identificar els nivells de rendiment en 37 indicadors d’àmbit institucional i fins a 49 per àmbits de coneixement, tots construïts amb variables relatives a la grandària de la universitat. Els resultats dels indicadors per universitats s'actualitzen anualment. Els àmbits de coneixement s'actualitzen en cicles de 2 o 3 anys i es defineixen a partir de l'agregació de títols acadèmics. Els indicadors institucionals ofereixen una visió de la diversitat de perfils de les universitats espanyoles, ja que els àmbits de coneixement són la unitat més adequada per a comparar el rendiment de la universitat.

Els indicadors s'agrupen en sis dimensions (Ensenyament i Aprenentatge, Recerca, Transferència de Coneixement, Orientació Internacional i Contribució al Desenvolupament Regional i Inserció Laboral) i el seu rendiment relatiu s'expressa en tres trams. Les dades incloses en el Rànquing CYD provenen de diverses fonts amb l'objectiu de possibilitar una àmplia informació: dades facilitades per les mateixes institucions, dades del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, dades bibliomètriques, publicacions indexades en la base de dades Web of Science i de la base de dades EPO-PATSTAT sobre patents, i enquesta a l’estudiantat.

Pàgina web del rànquing: https://www.rankingcyd.org/

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions