UJI

Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern

Sessió número 47 (16 maig 2014)
Última modificació: 16/05/2014 | Font: SCP

El rector informa del nomenament dels nous membres del Consell Social

El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha informat el Consell de Govern de la publicació avui al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del nomenament dels nous membres del Consell Social de l’UJI. Segons s’ha publicat, els tres vocals designats per les organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de la Comunitat Valenciana són Carlos Cabrera Ahís, Emilio Marín Bellver i Rafael Montero Cuesta; el vocal designat pel Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació més representatives de la Comunitat Valenciana és Ignacio Ferrer Ros de Ursinos; el vocal designat pels col·legis professionals de la Comunitat Valenciana és José Antonio Herranz Martínez; i els dos vocal designats pel president són Tomás Molins Pavia i Pilar Chiva Jordá.

El Consell de Govern aprova la participació de l’UJI en la Conferència Estatal de Defensors Universitaris

El Consell de Govern ha aprovat la petició de la Sindicatura de Greuges de la Universitat per a participar en la Conferència Estatal de Defensors Universitaris (CEDU), associació en la que la Sindicatura de Greuges de l’UJI forma part des de la seua fundació en octubre de 2007 com a via i acreditació dels Defensors en diferents àmbits acadèmics i les relacions amb administracions estatals o europees per tal de posar en comú assumptes d’àmbit universitari, promoure el debat i contribuir a la qualitat de les universitats espanyoles.

Modificació del contracte de finançament entre l’UJI i el Banc Europeu d'Inversions

El Consell de Govern ha aprovat les condicions aplicables al Contracte de Finançament que va subscriurela Universitat Jaume I amb el Banc Europeu d’Inversions amb data 30 de juliol de 2003 per un import de fins a dotze milions vuit-cents seixanta mil euros per al Projecte Universitats de València II D, amb nombre FI 22164. Es tracta d'un préstec que cobreix la Generalitat Valenciana ja que va ser acordat per aquesta administració i el BEI a finals dels anys 90.

L’UJI aprova l’augment de dotació a la Soler i Godes per a cursos de formació de professorat de Primària

El Consell de Govern ha aprovat l’augment en 4.000 euros de la dotació econòmica de la Universitat Jaume I a la Fundació Soler i Godes, que es destinaran a la realització d’accions formatives pedagògiques adreçades a professorat d’ensenyament primari. Aquesta dotació extraordinària serà només durant l’exercici de 2014 i davant les necessitats formatives que s’han detectat.

El Consell de Govern aprova cinc comissions de servei de professorat per al curs 2014/15

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat cinc propostes de comissions de serveis de professorat pertanyent als cossos docents universitaris per al curs 2014/15. En concret, ha aprovat d’una banda la renovació de la comissió de servei en altres organismes públics de la professora María Carmen Agut del Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social en el Gabinet Tècnic de la Sala IV del Tribunal Suprem i d’altra la renovació de quatre peticions de comissions de serveis de professorat d’altres universitats per a incorporar-se a l’UJI durant el pròxim curs acadèmic en les àrees d'Infermeria, Fisiologia i Anatomia i Embriologia Humana. Es tracta de la renovació en comissió de serveis de la professora M. Isabel Orts i del catedràtic Juan Vicente Sánchez i de la incorporació dels professors Francisco Olucha i Ferran Martínez.

L’UJI concedeix set semestres sabàtics per al curs 2014/15

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat set sol·licituds de semestres sabàtics per al curs acadèmic 2014/2015 amb l’objectiu de facilitar que el professorat puga desenvolupar treballs docents i d’investigació durant aquest període en altres universitats i institucions en l’àmbit nacional i internacional. Les sol·licituds aprovades es corresponen a personal docent i investigador dels Departaments de Llenguatges i Sistemes Informàtics; Enginyeria Mecànica i Construcció; Economia; Enginyeria i Ciència dels Computadors; Estudis Anglesos; i Història, Geografia i Art. Les estades es realitzaran a la Universidad de Deusto; University of East Anglia (Regne Unit); University of Reading (Regne Unit); University of Texas at Austin (USA); University of Sheffield (Regne Unit); Centre de Ciències Humanes i Socials, Institut d’Història, Departament d’Història de l’Art del CSIC a Madrid; i Universitat Politècnica de València.

L’UJI aprova el canvi d’adscripció d’àrea de coneixement de dos membres del professorat

El Consell de Govern ha aprovat el canvi d’adscripció d’àrea de coneixement de dos  membres del personal docent i investigador (PDI). En concret, es tracta de Mario Eliseo Ventura Álvarez, que passa de l’àrea de Dret Processal del Departament de Dret Públic a l’àrea de Medicina Legal i Forense de la Unitat Predepartamental de Medicina; i Enrique Cuñat Albert que passa de l’àrea de Fisiologia a la de Cirurgia dins de la Unitat Predepartamental de Medicina.

La Jaume I canvia la dedicació docent de professorat ajudant doctor

El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat el canvi en la dedicació docent de tres membres del personal docent i investigador, en concret, de tres ajudants doctors tipus I que passen a ser ajudants doctors tipus II en els Departaments de Finances i Comptabilitat; Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny, i Filosofia i Sociologia.

La Universitat Jaume I aprova la transformació de 21 places de professorat

El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la transformació i promoció de 22 places de professorat, d’acord amb els criteris del Document de Carrera Docent i Investigadora (DCDI), corresponent a la primera convocatòria ordinària de l’any 2013 i 2014.

En concret, els canvis corresponen a nou places a la 1ª convocatòria ordinària de 2014 per als cossos funcionaris docent. D’una banda, quatre places de professor titular d’Universitat que es transformen en Catedràtic d’Universitat en els següents departaments: Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat; Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia; Economia i Matemàtiques. I d’altra, quatre places de professors contractats doctors i una d’ajudant doctor que es transformen en titular d’universitat en els departaments d’Enginyeria i Ciència dels Computadors; Química Física i Analítica, i Dret Públic.

Respecte a la primera convocatòria ordinària de l’any 2013 s’han aprovat 10 transformacions de professors ajudants doctors i professors ajudants en professorat contractat laboral en els departaments de Finances i Comptabilitat; Enginyeria Mecànica i Construcció; Administració d’Empreses i Màrqueting; Ciències de la Comunicació; Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny, i Educació.

La convocatòria d’aquestes places no està autoritzada d’acord amb la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 2014.

Per últim, el Consell de Govern ha aprovat la transformació de dos places de professor ajudant a professor ajudant doctor II en els departaments de Finances i Comptabilitat i en el d’Educació dins la 1ª convocatòria ordinària de 2014.

L’UJI concedeix la venia docendi a 96 investigadors per al curs 2014/2015

El Consell de Govern ha aprovat la concessió de la Venia Docendi a 96 investigadors de diferents departaments, per tal que puguen participar en la docència dels seus respectius departaments per al curs 2014/15

L’UJI aprova la la contractació de places temporals per a cobrir les  necessitats docents del curs 2014/2015

El Consell de Govern ha donat el vistiplau a les contractacions, transformacions i no renovacions del Personal Docent i Investigador (PDI) a temps parcial per a atendre les necessitats docents del curs 2014/2015. Per al pròxim curs l’UJI contractarà 59 professors associats i, previsiblement, no renovarà a 57. A més a més, també es realitzaran 10 contractacions d’ajudant doctor II, 6  d’ajudant doctor I i 4 d’ajudant.

La Universitat aprova 30 modificacions de la RLT del PDI

El Consell de Govern ha aprovat 30 canvis en la Relació de Llocs de treball (RLT) del Personal Docent i Investigador. En concret, s'han creat 4 places de professorat contractat doctor, a causa de la corresponent acreditació de d'altres professors ajudants doctores, s'han creat 16 places de professorat ajudant doctor i 4 d'ajudant, i s'han modificat 2 places d'ajudant i 3 d'ajudant doctor tipus I, que han passat en els cinc casos a ser places d'ajudant doctor tipus II. Així mateix, s'ha amortitzat una plaça d'ajudant a petició de la persona que l'ocupava.

L’UJI aprova els barems específics dels departaments per als concursos d’ajudants, professorat ajudant doctor i associats

El Consell de Govern ha aprovat la proposta de barems específics dels departaments per als concursos d’ajudants, professorat ajudant doctor i associats. En concret, s’han aprovat els barems per a la renovació d’unes places d’aquestes característiques en l’àrea de Psicologia Evolutiva i de l’Educació.

El Consell de Govern aprova vuit llicències superiors a 3 mesos per a estades a altres centres

El Consell de Govern ha aprovat vuit llicències superiors a tres mesos per a estades a altres centres. El professorat pertany als Departaments d’Enginyeria i Ciència dels Computadors; Química Inorgànica i Orgànica; Enginyeria Mecànica i Construcció; i Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny, i realitzarà estades a la Universidad de Coimbra (Portugal); Technische Universität Wien (Àustria); Université Montpellier 2 (França); University of East Anglia (Regne Unit); University of Birmingham (Regne Unit); University of Nottingham (Regne Unit); Universitat Politècnica de València; i Georgia Institute of Technology (USA).

El Consell de Govern aprova la modificació del pla d’estudis del Grau en Medicina

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat la modificació del pla d’estudis del Grau en Medicina, en el qual es subtitueix al representant legal i al responsable del títol i s’inclou al vicedegà Conrado Martínez, a la vegada que s’adscriu a la Facultat de Ciències de la Salut. També s’incorpora la nova normativa de permanència aprovada per l’UJI en maig de 2011 i la seua aplicació al grau, així com la normativa de reconeixement de crèdits. Per últim es modifica la denominació d’algunes assignatures, contingut, semestres, cursos i hores d’activitats. També inclou la sol·licitud al Consell d’Universitats per a l’adscripció al nivell 3 del MECES (Màster) del Grau en Medicina per l’UJI.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions