UJI

Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern

Sessió número 45 (15 abril 2014)
Última modificació: 15/04/2014 | Font: SCP

El rector de l’UJI informa de la renovació de la representació de les Juntes de Centre
El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha informat al Consell de Govern de l’índex de participació en les eleccions celebrades el passat 17 de març als quatre centres per a renovar les Juntes de Centre, així com de l’elecció de les persones que ocuparan els deganats i la direcció de les tres facultats i de l’Escola: Rafael Lapiedra, José Joaquín Gual, Rosa María Agost i Rafael Ballester, als qui ha felicitat.

Vicent Climent informa de la creació de la Xarxa Valenciana d’Universitats Públiques Saludables i l’aposta de set universitats valencianes per l’esport
El rector de l’UJI ha informat al Consell de Govern de la signatura per part de les cinc universitats públiques valencianes de la carta d’adhesió a la Xarxa Valenciana d’Universitats Públiques Saludables, creada per a esdevenir motor en l’àmbit de la promoció de la salut a la Comunitat Valenciana i afavorir el treball conjunt entre els organismes de salut pública, les institucions comunitàries i les universitats.

Així mateix, el rector ha informat del conveni signat per set universitats valencianes per a fomentar l’esport universitari i afavorir l’organització i participació en el Campionat Autonòmic d’Esport Universitari.

El rector informa de la constitució de la Comissió Interuniversitària per a la Restitució de la RTV Pública Valenciana
El rector ha informat de la constitució de la Radiotelevisió Pública Valenciana a proposta de la Conferència de Rectors de les Universitats Públiques Valencianes amb l’objectiu de generar un espai de reflexió, anàlisi i ordenació de la diversitat d’iniciatives per tal d’integrar recursos, sinergies i propostes a fi de garantir un servei bàsic de comunicació audiovisual en valencià i propiciar les bases de la futura radiotelevisió pública valenciana.

El Consell de Govern nomena Santiago Posteguillo ambaixador honorífic de l’UJI
El Consell de Govern ha aprovat la proposta de nomenament de Santiago Posteguillo com a ambaixador honorífic de la Universitat Jaume I. Posteguillo és un dels escriptors més coneguts del nostre país, activitat que compagina amb la seua tasca com a professor de l’UJI, amb la qual cosa enriqueix la formació del seu estudiantat. A més a més, Santiago Posteguillo sempre té en compte la Universitat Jaume I en les seues entrevistes i reconeix sovint que una part important del seu èxit la deu a la seua tasca investigadora a la Universitat. Per tot això, el Consell de Govern ha volgut reconèixer la seua tasca de donar a conèixer el nom de la Universitat Jaume I allà per on va amb el seu nomenament com a primer ambaixador honorífic de l’UJI. Santiago Posteguillo Gómez és professor de la Universitat Jaume I des de 1993 i professor titular d’universitat des de 1998. En aquest moment, imparteix assignatures de Llengua Anglesa i Literatura Anglesa i Nord-americana en el  grau d’Estudis Anglesos, amb atenció especial a la narrativa anglesa del segle XIX, el teatre isabelí i la relació entre la literatura anglesa i nord-americana amb el cinema, la música i altres arts.

Santiago Posteguillo ha estudiat literatura creativa als Estats Units i lingüística i traducció en diverses universitats del Regne Unit. Autor de més de setanta publicacions acadèmiques que comprenen des d’articles d’investigació a monografies i diccionaris especialitzats, el 2006 va publicar la seua primera novel·la, Africanus, el hijo del cónsul, primera part d’una trilogia que continua amb Las legiones malditas (2008) i La traición de Roma (2009). L’any 2008 va quedar finalista del Premi Internacional de Novel·la Històrica Ciutat de Saragossa amb Las legiones malditas, entre d’altres molts premis. Des de març de 2008 totes les seues novel·les romanen entre les 200 més venudes de l’índex de vendes Nielsen a Espanya, i han arribat a estar en alguns moments entre les 10 més venudes. A la tardor de 2013, Santiago Posteguillo va publicar la seua última novel·la fins a la data, Circo Máximo.

El Consell de Govern aprova els comptes anuals 2013 de l'UJI i de les entitats dependents
El Consell de Govern ha aprovat els comptes anuals de la Universitat Jaume I corresponents a l’exercici 2013. El pressupost definitiu ha ascendit a 119.618.449 euros sobre un pressupost inicial que era de 98.109.000 euros i l'UJI ha aconseguit un romanent de 8.164.350,69 euros. 

En l’apartat d’ingressos, els drets reconeguts nets han ascendit a 97.398.868 euros, la qual cosa implica un grau d’execució del 81,42%  del pressupost definitiu, mentre que els cobraments nets s’han fixat en 73.177.335, corresponents a un percentatge del grau de cobrament del 75,13%  dels drets reconeguts totals. El principal problema en l’execució dels ingressos ha sigut l’estat financer de la Generalitat Valenciana, principal deutor de la Universitat. 

Pel que fa a l’apartat de despeses, les obligacions reconegudes netes ascendeixen a 99.770.717 euros i els pagaments nets s’han situat en 94.845.140 euros, una xifra que representa un grau de  pagaments del 95% de les obligacions reconegudes.

Com a conseqüència de l'important esforç de sanejament pressupostari realitzat per tota la comunitat universitària i formalitzat en els corresponents Plans Econòmic-financers de Reequilibri des de l’any 2010, en 2012 la magnitud del romanent de tresoreria no afectat va aconseguir signe positiu per import de 3.674.944,48 euros i en 2013 s’ha aconseguit situar en 8.164.350,69 euros. Aquest prudent estalvi pressupostari obtingut en el període 2010-2013 haurà d'ajudar a afrontar a curt i mitjà termini la preocupant incertesa derivada de l'actual context econòmic-financer, tenint en compte la substancial reducció de les transferències rebudes de la Generalitat, que configuren al voltant del 75% dels ingressos ordinaris de la Universitat.

D’altra banda, el Consell de Govern ha aprovat els comptes anuals de 2013 de les entitats dependents de l’UJI: Fundació General, Parc Tecnològic Empresarial de l’UJI, L’Àgora Universitària S.L., Fundació Germà Colón i Fundació Isonomia.

La Fundació General de l’UJI ha finalitzat 2013 amb un resultat positiu de 28.703,56. El Parc Científic, Tecnològic i Empresarial, Espaitec ha tancat amb un resultat positiu de 7.967,40 euros. Per la seua part, L’Àgora Universitària, S.L. ha finalitzat l’exercici amb uns beneficis després d’impostos de 116.372,45 euros. La Fundació Germà Colón Domènech ha tingut un resultat negatiu de 3.349 euros, no obstant això el fons de maniobra de l’entitat es positiu ja que arriba als 8.000 euros. Finalment, la Fundació Isonomia ha tancat 2013 amb una situació d’equilibri entre ingressos i despeses.

L’UJI aprova el procediment i els criteris per a la concessió de venia docendi al personal investigador per al curs 2014/2015
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat el procediment i els criteris per a la concessió de venia docendi al personal investigador per al curs acadèmic 2014/15. La venia docendi és una autorització que els òrgans de govern de l’UJI atorguen al personal investigador que compleix determinats requisits perquè puga impartir docència en assignatures de títols oficials, tant de grau com de màster. El document recull les instruccions que sobre aquest tema ja s’estableixen en el document d’organització del curs i estableix en un document específic el procediment de sol·licitud i concessió; el tipus d’ajudes que són susceptibles de gaudiment de la venia docendi i  els criteris de concessió, extinció i modificació.

L’UJI aprova la proposta de convocatòria d’una plaça d’ajudant doctor en el Departament d’Educació
El Consell de Govern ha aprovat la proposta de convocatòria d’una plaça d’ajudant doctor a l’àrea de Didàctica i Organització Escolar del Departament d’Educació i la corresponent modificació de la Relació de Llocs de Treball.

El Consell de Govern modifica la Normativa d’Avaluació de l’activitat docent del professorat

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat la modificació de la Normativa d’Avaluació de l’activitat docent del professorat en el capítol V dedicat als resultats d’avaluació. En aquest sentit, la normativa contempla a partir d’ara que per a atorgar una valoració de l’activitat docent a un professor o professora en un curs acadèmic és necessari que tinga més de 10 respostes en el conjunt de les seues valoracions d’assignatures.

L’UJI aprova dues llicències per a estades  superiors a tres mesos
La Universitat Jaume I ha aprovat la concessió de dues llicències per a estades superiors a tres mesos per a dos membres del PDI de la Unitat Predepartamental d’Infermeria i del Departament d’Estudis Anglesos que es desplaçaran a la Universitat d’Alacant i a la University of London.

La Universitat Jaume I modifica el pla d'estudis d'Infermeria per a incloure radiologia
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I, a proposta de la comissió de titulació del Grau d'Infermeria, ha aprovat modificar el pla d'estudis d'aquest grau per a incorporar continguts i competències relacionats amb la radiologia. En concret, els nous continguts s'incorporaran en l'assignatura Anatomia Humana i els alumnes adquiriran competències per a conèixer i identificar les tècniques i procediments en l'àmbit de la radiologia, així com conèixer la implicació del professional d'infermeria en el transcurs dels mateixos, i identificar les necessitats derivades de les diferents tècniques d'exploració radiològica.

L’UJI aprova la normativa per a gestionar convenis de doble titulació
El Consell de Govern ha aprovat la normativa que estableix el procediment i condicions per a gestionar convenis de doble titulació amb altres universitats o institucions estrangeres d’educació superior, tant per als títols de grau com de màster i doctorat. La normativa estableix els convenis que s’han de subscriure en cada cas, així com el sistema de reconeixement de crèdits, taxes, expedició de títols i sistema de qualificacions.

L’UJI aprova l’extinció de tres màsters universitaris
La Universitat Jaume I ha aprovat l’extinció de tres màsters universitaris: el Màster en Protecció Integrada de Cultius (Pla de 2010), el Màster en Química Teòrica i Modelització Computacional (Pla de 2009) i Màster en Història i Identitats Hispàniques en la Mediterrània Occidental.

La Universitat presenta l’informe sobre indicadors de títols de grau implantats a l’UJI
El vicerectorat d’Estudis i Espai Europeu d’Educació Superior de l’UJI ha presentat al Consell de Govern l’informe sobre indicadors de títols de grau implantats fins al curs 2012/2013 a la Universitat, elaborat per l’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat. 

L’informe avalua la taxa d’èxit i rendiment, les taxes d’oferta, demanda i matriculació, i la taxa d’abandonament dels 31 graus  implantats a l’UJI fins al curs 2012/2013. L’objectiu de l’informe és fer una revisió agregada dels resultats a nivell d’Universitat, conèixer l’evolució de les taxes analitzades i disposar d’informació objectiva per a poder iniciar accions de millora en els graus oficials i recolzar el procés de preses de decisions.

De l’informe es desprèn que en general les taxes d’èxit, rendiment i abandonament han experimentat una variació positiva durant el curs 2012/2013 respecte el curs acadèmic anterior, mentre que en el cas de les taxes d’oferta i demanda i de matrícula es produeix un descens de les mateixes.

La taxa d’èxit, és a dir, el percentatge entre el número d’estudiants aprovats en una assignatura i el número total d’alumnes avaluats en totes les seues convocatòries ordinàries, oscil·la per centres entre el 90,07% i el 75,53%.

Pel que fa a la taxa de rendiment, és a dir, la relació percentual entre el número d’estudiants aprovats en una assignatura sobre el total d’estudiants matriculats en els grups de la mateixa assignatura, se sitúa per centres entre el 88,03% i el 67,21%, mentre que la taxa d’abandonament és d’entre el 13,74% i el 29,86%.

Per últim, en relació a la taxa d’oferta i demanda el valor més alt correspon a la FCS amb un 352,17% i el més baix a l’ESTCE amb un 102,83%, mentre que la taxa de matrícula oscil·la entre el 99,75% i el 88,53%.

 

 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions