UJI

Informació dels assumptes tractas en el Consell de Govern

Sessió número 36 (25 juny de 2013)
Última modificació: 25/06/2013 | Font: SCP

El rector felicita al nou president del Consell Social

El rector de l’UJI, Vicent Climent, ha felicitat José Luis Breva pel seu nomenament com a nou president del Consell Social en substitució de Rafael Benavent.


Climent informa de l’acord amb el Consell per a la implementació del mapa de titulacions

El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha informat al Consell de Govern de l’acord marc signat el passat 19 de juny entre el Consell i les universitats publiques valencianes per a la implementació del mapa de titulacions.


El rector informa al Consell de Govern del posicionament de la CRUE en relació al projecte de Reial Decret de Beques

El rector ha comunicat al Consell de Govern del posicionament de l’assemblea de la CRUE i de la decisió de no informar favorablement el projecte de Reial Decret de Beques presentat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport en la seua redacció original.


Vicent Climent informa de la modificació dels Estatuts de l’UJI

El rector de l’UJI, Vicent Climent, ha informat al Consell de Govern del a modificació dels Estatuts de la Universitat publicada en el DOCV el passat 10 de juny admetent el terme «acadèmicament llengua catalana».

Felix Hernández llegirà la lliçò inaugural del curs 2013/2014

El rector ha comunicat al Consell de Govern que el catedràtic de Química Analítica i director del IUPA, Félix Hernández, serà l’encarregat de pronunciar la lliçó inaugural en l’acte d’obertura del curs acadèmic 2013/2014 i que enguany correspon a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. 

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I aprova el reglament de funcionament de la Unitat Predepartamental de Medicina

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I aprova el reglament de funcionament de la Unitat Predepartamental de Medicina que és la unitat de docència i investigació encarregada de coordinar els ensenyaments universitaris de les àrees de coneixement que el componen: l’àrea d’Anatomia, l’àrea de Fisiologia, l’àrea de Medicina i aquelles altres àrees pendents de creació.

El reglament estableix la composició i competències de la Unitat Predepartamental, els seus òrgans de govern i règim econòmic.

La normativa entrarà en vigor a l’endemà de la seua aprovació pel Consell de Govern.

L’UJI aprova el reglament de la Facultat de Ciències de la Salut

El consell de Govern ha aprovat el reglament de la Facultat de Ciències de la Salut de l’UJI creada en 2011 en la que es recullen els estudis dels àmbits de nova creació d’Infermeria i Medicina, i de l’àmbit de la Psicologia, adscrits fins aleshores a la Facultat de Ciències Humanes i Socials.

La nova normativa conclou definitivament la creació del règim de funcionament de la Facultat de Ciències de la Salut adaptada a les previsions contingudes en els Estatuts de l’UJI actualment vigents. Aquesta determina en primer lloc, la naturalesa, composició i competències d’aquest centre que es defineix com la institució encarregada de l’organització dels estudis dels seus àmbits i que condueixen a l’obtenció de títols de caràcter oficial, de grau i màster, així com també de títols propis, i del desenvolupament dels procediments acadèmics, administratius i de gestió universitària.

D’altra banda, el reglament estableix els òrgans de govern (col·legiats i unipersonals) i les seues competències i funcionament. Per últim regula el règim econòmic del centre. El reglament entrarà en vigor a l’endemà de la seua aprovació pel Consell de Govern.

L’UJI modifica el reglament del Servei d’Esports

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat la modificació del reglament del Servei d’Esports  per incorporar algunes puntualitzacions amb l’objectiu de millorar el servei que es presta als usuaris.

La normativa, d’aplicació tant al personal com als usuaris i usuàries del Servei d’Esports, i també a les persones que tinguen l’autorització d’ocupació temporal; defineix l’estructura i organització del servei, el règim de funcionament del seu personal així com la condició d’usuari i la suspensió d’aquesta condició, i altres aspectes relacionats amb les tarifes, les instal·lacions, el material, activitats, competicions o assistència sanitària. Per últim, també regula el reconeixement de crèdits per activitats extraacadèmiques i la figura d’esportista d’elit.

El Consell de Govern aprova el pla d'estudis del Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

El Consell de Govern ha aprovat el pla d’estudis del futur Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, la implantació del qual es justifica davant l’elevat i creixent interès social pel fenomen esportiu, així com la forta incidència de l'esport en la salut i en la seguretat de les persones que ho practiquen. En aquests dos últims anys a la Comunitat Valenciana s'han ofert 400 places a les tres universitats públiques que imparteixen aquest grau, quedant un total d'estudiants en llista d'espera d'1.747 en l'any 2010, de 992 en l'any 2011 i 904 en 2012; xifres que confirmen la forta demanda d'aquesta titulació en la societat valenciana. L'interès per la implantació d'aquest grau en la Universitat Jaume I ve motivada per diverses causes, entre les quals destaquen les excel·lents infraestructures esportives i docents de que disposa l'UJI. Així mateix, la UJI compta amb experiència docent en aquest àmbit a partir de la titulació de mestre especialitat en Educació Física, que s'ha estat impartint des de l'any de creació de la Universitat Jaume I i que garanteix una base de professorat en matèries d'aquest àmbit que asseguren una adequada implantació del grau.

Quant a les sortides professionals, la memòria del pla d'estudis d'aquest grau destaca la docència de l'educació física, l'entrenament esportiu, la gestió esportiva i la recreació esportiva, entre altres àmbits. El pla d'estudis ha estat elaborat per una comissió acadèmica interna (CAI), presidida pel Dr. Carlos Hernando Domingo, professor titular de l'àrea de Didàctica de l'Expressió Corporal i director del Servei d'Esports, i que ha tingut en compte les aportacions de la Comissió Mixta Universitat-Societat (CMUS), de la qual han format part representants del sector esportiu.

El pla d'estudis s'organitza en un Grau de quatre anys i 240 crèdits, i la previsió és que pugui implementar-se el primer any en el curs 2014/2015.

L’UJI aprova la convocatòria d’ajudes per a projectes d’innovació educativa

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat la convocatòria d’ajudes per a projectes d’innovació educativa del curs 2013/14.  Una convocatòria que romandrà oberta fins al 18 de setembre de 2013.

La Jaume I ofereix al seu professorat, òrgans i comissions docents, la convocatòria d’ajudes per a projectes d’innovació educativa per al curs acadèmic 2013/14. Aquesta convocatòria torna a oferir suport per a portar a terme accions d’innovació i millora de la qualitat docent a la nostra universitat. En aquesta nova convocatòria d’ajudes per a la innovació educativa s’ofereixen línies d’ajudes exclusives per als grups d’innovació educativa (GIE) i els seminaris permanents d’innovació educativa (SPIE). A més a més, en aquesta convocatòria es manté la línia d’ajudes general, però es preveu eliminar-la en convocatòries posteriors, amb l’objectiu que tots els participants s’integren en GIE o SPIE per tal que les iniciatives d’innovació educativa es porten a terme en equips docents coordinats. Un any més, també s’ofereix la línia d’ajudes exclusiva per al PDI en formació que es trobe participant oficialment en el segon any del Programa de formació del professorat novell de l’UJI.

L’UJI dona el vistiplau als reglaments dels Grups d’Innovació Educativa i Seminaris Permanents d’Innovació Educativa de l’UJI

El dia 22 de febrer de 2012 el Consell de Govern de la Universitat Jaume I va aprovar el Programa de reconeixement de grups d’innovació educativa (GIE) i seminaris permanents d’innovació educativa (SPIE) de la Universitat Jaume I per a oferir reconeixement a les trajectòries d’aquells equips docents que han portat i encara porten a cap bones practiques educatives i que demostren estar interessats a millorar de forma contínua la seua tasca i la qualitat de la docència en aquesta universitat.

En el primer any de vigència del programa la resposta del professorat de l’UJI ha estat altament positiva: més de 400 docents s’han incorporat a algun dels equips docents oficialment reconeguts. És a dir, més d’un terç de la plantilla global de professorat s'han compromès per a innovar en la docència durant dos cursos acadèmics consecutius.

Donada la important i positiva acollida que ha tingut aquest programa, l’UJI aprova ara un reglament que permeta la seua implantació amb transparència i màxima efectivitat, al mateix temps que tracta de facilitar la participació als docents.

L’UJI actualitza les normatives acadèmiques generals de l’estudiantat de grau, màster i primer i segon cicle

El Consell de Govern ha aprovat les modificacions en les normatives acadèmiques generals de l’estudiantat de grau, màster i primer i segon cicle de la Universitat Jaume I. Com és preceptiu abans de la matrícula de cada any, la universitat ha de fer públiques a tot l’estudiantat els tràmits reglamentaris establerts que permeten actuar amb més seguretat i eficiència en la gestió dels procediments. Per això cada any es revisa la normativa per tal d’actualitzar-la d’acord amb la normativa estatal i els criteris de caràcter intern que haguen pogut modificar-se respecte al curs anterior. Les tres normatives inclouen punts referents a la matrícula, les beques, les convocatòries d’avaluació, la valoració d’expedients, els certificats acadèmics, o l’expedició de títols i, en la normativa de primer i segon cicle, s’inclouen també temes com els estudis realitzats a l’estranger, les estades en pràctiques o les assignatures d’estil, entre altres. Cal destacar en l’actualització aspectes com l’increment dels terminis per als pagaments de la matricula fins a set i la possibilitat d’ampliar i anular matrícula.

L’UJI aprova la normativa de compensació curricular als estudis de grau

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat la normativa de compensació curricular adaptada a la configuració acadèmica dels nous graus en el marc d’ensenyances de l’espai europeu d’educació superior.

La normativa regula el procediment per a l’avaluació curricular. Aquesta constitueix el fonament dels tribunals de compensació que intenten respondre a certes situacions acadèmiques particulars que impedeixen a un estudiant obtindre el títol a què aspira per no haver superat un assignatura.  Segons la normativa, la compensació serà aplicable en aquells casos en què l’estudiant haja cursat el pla d’estudis corresponent a la seua titulació de grau i, esgotats els procediments habituals, li falte superar només una assignatura de formació bàsica o obligatòria. A més, caldrà que haja realitzat almenys dos cursos acadèmics en la Universitat Jaume I.

El reglament també regula la constitució del tribunal de compensació de qualificacions, els criteris d’actuació del mateix i les normes de procediment per a l’alumnat.

El Consell de Govern modifica la normativa de compensació per a Diplomatures, Llicenciatures i Enginyeries

El Consell de Govern ha modificat la normativa de compensació per a Diplomatures, Llicenciatures i Enginyeries que estableix l’àmbit d’aplicació de la compensació, la composició del tribunal de compensació de qualificacions i els criteris generals d’actuació del mateix.

El Consell de Govern aprova la modificació de la Normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits en els estudis de grau i màster

La Universitat Jaume ha fet pública la normativa actualitzada sobre reconeixement i transferència de crèdits en els estudis universitaris oficials de grau i màster. La universitat pública de Castelló, amb la finalitat de fomentar la mobilitat de l’estudiantat entre les universitats espanyoles i estrangeres, estableix en aquesta normativa el reconeixement i transferència de crèdits que haurà de constar en la memòria dels títols oficials que es presenten a la verificació.

L’UJI aprova les noves figures docents relacionades amb la docència de pràctiques clíniques dels graus en Ciències de la Salut

Les característiques específiques i diferencials de les pràctiques clíniques dels graus en Ciències de la Salut requereixen de la participació de figures docents no existents fins aquest moment en la Universitat Jaume I, i que estan definides en la legislació vigent i els convenis de les universitats amb les institucions sanitàries, com es el professorat associat assistencial en Ciències de la Salut i el col·laborador/a docent de pràctiques clíniques de grau. La Universitat aprova ara aquest acord per establir les condicions en què aquestes noves figures docents participaran en les activitats acadèmiques universitàries.

L’UJI modifica la normativa dels concursos de selecció d'ajudants, de professorat ajudant doctor i associat

El Consell de Govern ha aprovat la modificació de la normativa dels concursos de selecció d’ajudants, professorat ajudant doctor i associat de la Universitat Jaume I amb l’objecte  d’incloure la nova figura de professorat associat assistencial de Ciències de la Salut

L’UJI aprova la convocatòria per a contractar 22 professors associats assistencials de Ciències de la Salut

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat la convocatòria per a contractar 22 professors associast assistencials de Ciències de la Salut per al curs 2013/2014 dels diferents serveis i centres sanitaris de la província. D’aquests contractes, quatre estan vinculats al Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia; set a la Unitat Predepartamental d’Infermeria, i 11 a la Unitat Predepartamental de Medicina.

El Consell de Govern aprova els barems de contractació de tres departaments

El Consell de Govern ha aprovat els barems específics de professor associat assistencial dels departaments de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia i la Unitat Predepartamental d’Infermeria, així com el barem d’associat de l’àrea de Dret Mercantil del departament de  Dret Privat.

El Consell de Govern aprova quatre llicències superiors a tres mesos

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat quatre llicències per a estades superiors a tres mesos per als departaments d’Educació, Química Inorgànica i Orgànica, Enginyeria Mecànica i Construcció,  i Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia. Les estades es realitzaran a la Universitat de Jaén, el Centre d’Investigacions Biològiques del CSIC; la Technische Universität München d’Alemanya; i la Universitat de Florida dels Estats Units.

La Jaume I implantarà els màsters universitaris en Enginyeria Industrial i en Química Teòrica i Modelització Computacional

El Consell de Govern ha aprovat les memòries d'implantació de dos nous màsters universitaris: el MU en Enginyeria Industrial i el MU en Química Teòrica i Modelització Computacional. El primer suposa l’equivalent, després de la implantació de l'Espai Europeu d'Educació Superior, a l’antiga titulació d'Enginyer Industrial i dona continuïtat als estudis actuals dels graus d'Enginyeria Mecànica, d'Enginyeria Elèctrica, d'Enginyeria Química i d'Enginyeria en Tecnologies Industrials.

La Universitat aprova l'extinció de tres màsters universitaris

El Consell de Govern ha aprovat el procés d’extinció de tres màsters universitaris. En concret, es tracta del Màster Universitari en Nanociència i Nanotecnologia Molecular; el Màster Universitari en Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica; i el Màster en Internacionalització Econòmica: Integració i Comerç Internacional.

El Consell de Govern aprova l'autorització del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

El Consell de Govern ha aprovat l'autorització del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària d'acord als requisits establerts pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, de manera que habilite per a l'exercici de la professió sanitària titulada i regulada de Psicòleg General Sanitari.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions