Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern Sessió número 11/2015 (24 de noviembre de 2015)

24/11/2015 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El rector informa de l'elecció de Segundo Píriz com a president de la CRUE 

El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha informat al Consell de Govern de l'elecció de Segundo Píriz, rector de la Universidad de Extremadura, com a nou president de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) desprès de les eleccions celebrades el dilluns 23 de novembre. Píriz ha estat recolçat per 63 vots favorables i quatre en blanc. Actualment, la CRUE està formada pels rectors i rectores de les 50 universitats públiques espanyoles (totes) i 26 de les 32 privades.

L’UJI presenta l’informe sobre la distribució d’espais destinats a la Universitat  a l’antic edifici d’Hisenda
El vicerectorat de Campus, Infraestructures i Noves Tecnologies de l’UJI ha informat al Consell de Govern sobre la distribució dels espais destinats a la Universitat a l’antiga delegació d’Hisenda, actualment en procés de rehabilitació i l’ús de la qual comparteixen la Universitat Jaume I i l’ajuntament de Castelló.
L’edifici, que es troba situat en la plaça Hort dels Corders número 4, compta amb una superfície construïda de més de 4.000 metres quadrats distribuïts en cinc plantes. L’UJI disposarà del semisoterrani on hi haurà una sala d’exposicions i una altra planta d’ús exclusiu de la Jaume I on s’instal·laran aules de formació, seminaris, un aula d’informàtica, un aula del Centre d’autoaprenentatge de Llengües (CAL) i el museu pedagògic que, amb un caràcter innovador i interactiu, vincularà totes les etapes de l’ensenyament. A més, la Universitat i l’Ajuntament compartiran la planta baixa en la que s’ubicarà un punt d’informació de la Universitat, una sala d’actes i un espai públic de lectura, entre d’altres espais. 

L'UJI aprova un pressupost complex per a 2016 amb una despesa que creix però amb uns recursos que no es materialitzaran fins a 2017

El Consell de Govern ha aprovat la proposta de pressupost per a 2016 que ascendeix a 98.182.000 d’euros, 6.654.000 d’euros més que l’any passat, el que suposa un augment del 7,27% respecte a l’exercici econòmic de 2015, derivat, principalment, de les inversions per continuar la construcció dels dos mòduls restants de la primera fase de l’edifici de Ciències de la Salut.

Per fer aquest pressupost, l’UJI ha previst uns ingressos en concepte de subvenció nominativa de la Generalitat Valenciana quantificats en 61.754.860 €,  només un 1’1% més que l’any passat per fer front a l’augment dels sous dels funcionaris i a l’abonament del 50% de la paga extraordinària pendent de 2012. Actualment, la universitat està rebent una subvenció ordinària similar a la que es rebia l’any 2006.

El pressupost per a l’exercici de 2016 ha estat condicionat per tres circumstàncies rellevants: la no aplicació del tercer pla pluriennal de finançament (PPF) del sistema universitari públic valencià (SUPV) 2010-2017; els efectes de la modificació de 30 de desembre de 2014 del conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana (GV) i les cinc universitats públiques per al finançament de despeses corrents i d’inversió amb l’ajornament del deute de la Generalitat a favor de les universitats públiques, signat el 26 maig de 2008 i modificat el 2011; la implantació dels estudis de Ciències de la Salut i la repercussió de diferents disposicions i normatives en el comportament de les despeses de personal.

Per tot això, el pressupost s’ha dissenyat seguint un criteri de prudència, ja que, pel que fa a la subvenció ordinària i al compliment del conveni del deute antic,  encara que, és depenent d’una administració pública que es troba en un estat financer i de liquiditat delicat per l'infrafinançament de la Comunitat Valenciana. Tenint en compte aquest context economicofinancer, l’exercici de 2016 serà el més complex del període 2010-2022 amb una despesa que creix per efecte del creixement planificat de la Universitat i recursos nous per a suportar sostingudament més despesa que no es materialitzaran fins al període 2017-2022. 

Això suposarà un esforç per part de tota la comunitat universitària, encara que la universitat es proposa millorar les condicions d’allò que considera prioritari i que són les persones, a més de continuar amb la posada en marxa de les titulacions de Ciències de la Salut. Encara que l’exercici 2016 possiblement siga un dels anys de major dificultat pressupostària, l’UJI confia que siga un període de transició cap a una situació progressivament més còmode gràcies a l’activació dels pagaments per a la despesa corrent que contempla la modificació de 2014 del conveni de col·laboració de 26 de maig de 2008.

Tenint com a base aquests objectius, el pressupost preveu uns ingressos genèrics de 98.182.000 d’euros, dels quals 61.754.860 euros corresponen a la subvenció nominativa de la Generalitat Valenciana i transferències corrents i 19.890.960,02 euros provenen de la previsió d’ingressos per taxes de matrícula i altres ingressos. L’estat d’ingressos es completa amb capítols com els ingressos patrimonials, que suposen 384.000 euros, o les transferències de capital, que ascendeixen a 9.251.983,18 euros. Quant a les despeses, el document pressupostari preveu destinar, entre altres capítols, 63.184.484,03 € a despeses de personal; 18.691.475,94 € a compra de béns corrents i despeses de funció, i 8.308.635,44 € a inversions (edifici de la FCS, dotació d’equipament de l’antic edifici d’Hisenda de forma compartida amb l’Ajuntament de Castelló; obres d’ampliació i millora i adquisició d’equipament informàtic i per a laboratoris).

La proposta aprovada avui haurà de ser ratificada pel Consell Social per a la seua aprovació definitiva.

El Consell de Govern aprova la normativa de l'estudiantat visitant a l'UJI
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la normativa de l’estudiantat visitant a la Universitat que té com a objectiu regular el procediment d’admissió i matrícula i  establir unes normes bàsiques del seu règim jurídic a la Universitat Jaume I.
L’àmbit d’aplicació de la normativa és  l’estudiantat que decidisca ampliar la seua formació dins d’estudis oficials o propis de la Universitat Jaume I per un període màxim d’un curs acadèmic.
Aquesta normativa s’estructura en quatre capítols. El primer capítol estableix disposicions generals com ara l’àmbit d’aplicació de la normativa, certes definicions i principis aplicables. El segon capítol regula el procediment d’admissió d’estudiantat visitant i el tercer el procés de matrícula d’aquests estudiants. Per últim, el capítol quart regula certes particularitats dels drets i deures de l’estudiantat visitant a l’UJI.  

L'UJI estableix la normativa per a la realització de tesis doctoral en règim de cotutela internacional
El Consell de Govern ha aprovat la normativa per a la realització de tesis doctorals en règim de cotutela internacional amb la fi de desenvolupar la col·laboració científica entre els equips d’investigació de l’UJI i els d’altres universitats estrangeres, així com facilitar la mobilitat dels doctorands i doctorandes. La normativa aprovada pretén agilitzar la instrucció dels tràmits administratius associats i garantir la qualitat de les tesis doctorals que es realitzen a l’empara d’aquesta modalitat d’estudis.
La cotutela es podrà establir amb una única universitat estrangera per mitjà d’un conveni específic per a cada cas particular, basant-se en el principi de reciprocitat, en virtut del qual, cada institució reconeix la validesa de la tesi doctoral defensada amb la finalitat d’obtindre el títol de doctorat per ambdues institucions.
La cotutela internacional permet els doctorands i doctorandes formar-se en investigació treballant sobre un tema que s’ha de contemplar dins d’un context internacional. L’alumnat efectua el seu treball de tesi doctoral als dos països de la cotutela, amb una permanència mínima de sis mesos en cada institució, sota la supervisió d’un director o directora de tesi en cadascuna de les universitats corresponents.

L’alumne Jesús Sánchez Adsuara s’incorpora a la Comissió Assessora de la Unitat d'Igualtat
El Consell de Govern ha aprovat la incorporació de l’alumne Jesús Sánchez Adsuara, com a representant de l’estudiantant del Consell de Govern en la Comissió Assessora de la Unitat d’Igualtat de l’UJI. 

L’UJI concedeix dos permisos per realitzar estades superiors a tres mesos
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat dos llicències per a estades superiors a tres mesos per als departaments d’Economia i de Filosofia i Sociologia. Les estades es realitzaran a la Università Ca’Foscari de Venècia (Itàlia) i al Centro de Investigaciones Filosóficas de Caba (Argentina).

L’UJI aprova les transformacions i promocions de trenta places de professorat
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat les 30 sol·licituds de transformacions i promocions de places de professorat, d’acord amb els criteris del Document de Carrera Docent i Investigadora, corresponent a la segona convocatòria de promoció per excel·lència a Catedràtics i Catedràtiques d’Universitat de l’any 2015. En concret, s’aprovat la promoció de 17 places dels cossos de funcionariat docent i 13 del personal contractat laboral de catorze departaments universitaris.

El Consell de Govern aprova les modificacions de la RLT del PDI
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la proposta de modificació de la relació de llocs de treball (RLT) del Personal Docent i Investigador. Aquesta modificació contempla el canvi de tres places d’ajudant a ajudant doctor tipus I i II i dues places de professorat titulat d’escola universitària a professorat titular de universitat.

El Consell de Govern aprova el perfil docent i investigador de places de professorat ajudant doctor en tres departaments
El Consell de Govern ha aprovat el perfil docent i investigador i els requisits de tres places de professorat ajudant doctor en els departaments d’Enginyeria Mecànica i Construcció, d’Estudis Anglesos i Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions