UJI

Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern

Sessió número 06/2019 (20 juny 2019)
Última modificació: 21/06/2019 | Font: SCP

L’UJI aprova el Pla d’acció de govern 2019/2022
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat el Pla d’acció de govern per al període 2019/2022. El Pla es presenta com un instrument que defineix el futur cap al qual es vol encaminar la institució, i també les grans línies d’actuació que dinamitzaran la Universitat en els pròxims anys amb l’objectiu d’avançar en la construcció de l’UJI i de contribuir a la millora de la societat.

En aquest sentit, el Pla estableix sis eixos estratègics amb objectius prioritaris: formació; generació de coneixement, transferència i innovació; persones; projecció local i global; compromís social i cultural, i governança i sostenibilitat.

En el primer eix estratègic, de formació, els objectius es centraran a millorar i actualitzar l’oferta d’estudis oficials, impulsar l’oferta de titulacions no oficials, definir i desplegar l’estratègia de difusió de l’oferta formativa, millorar els processos de qualitat i gestió acadèmica i afavorir la innovació educativa.

El segon eix, de generació de coneixement i transferència i innovació, pretén potenciar la investigació de qualitat, enfortir els recursos humans dedicats a la investigació; facilitar l’activitat del personal investigador; promoure l’emprenedoria, la transferència de coneixement i la innovació entre el personal investigador, i apropar el coneixement generat en la universitat a la societat.

A l’eix estratègic persones el propòsit és millorar les condicions de treball, reconèixer l’esforç i la dedicació del personal,  impulsar la captació de talent i el relleu generacional i millorar la plantilla i la carrera universitària del PDI, així com impulsar la participació de l’estudiantat i incentivar les seues oportunitats d’aprenentatge.

El quart eix, de projecció local i global, pretén millorar la formació de llengües estrangeres,   promoure i millorar el repertori lingüístic de la comunitat universitària, incrementar l’oferta docent en valencià i incentivar el seu ús, incrementar la presència de l’UJI a l’entorn, internacionalitzar el Model Cultural UJI, potenciar la mobilitat internacional, impulsar la dimensió internacional dels estudis i aconseguir un posicionament estratègic en l’àmbit internacional.

Pel que fa al cinquè eix, compromís social i cultural, els objectius estratègics són consolidar el programa de voluntariat i participació de l’estudiantat, dissenyar i implementar polítiques i accions responsables socialment, potenciar les accions de cooperació al desenvolupament, impulsar la cultura de la pau i de la convivència, fomentar el respecte a la diversitat, la transversalitat i l’equitat de gènere; integrar la cultura com a valor i com a referent en la vida universitària i enfortir la xarxa d’alumni i de PDI i PAS jubilat.

Per últim en l’eix de governança i sostenibilitat es pretén consolidar la participació de la comunitat i la transparència institucional; adaptar i millorar la normativa i simplificar els procediments, assegurar la sostenibilitat econòmica, millorar la sostenibilitat i habitabilitat del campus i consolidar i renovar les infraestructures i equipaments del campus.

El Pla també vincula les accions definides per a aconseguir en els pròxims quatre anys els objectius de futur prioritzats i preveu una avaluació anual de l’evolució tant dels objectius com de les accions establertes.


L’UJI aprova una estratègia de convivència i promoció lingüística (ECOPOL)
El Consell de Govern ha aprovat una estratègia de convivència i promoció lingüística (ECOPOL) que contempla la diversitat i complexitat de l’ús i el coneixement de les llengües a l’UJI i promou actituds favorables envers les llengües i la seua utilitat en la transferència de coneixement, la identitat, i sobretot, la comunicació, amb la finalitat de refermar el seu compromís amb la llengua pròpia i, a la vegada, fomentar el coneixement de l’anglès, atesa la seua importància en el món científic i acadèmic, i altres llengües estrangeres.

L’estratègia serà transversal i afectarà diversos àmbits, com ara: estudis, professorat, la internacionalització, la investigació, el personal d’administració i serveis, el campus, la comunicació i les relacions institucionals i el col·lectiu que és la raó de ser de la universitat: l’estudiantat. Es durà a terme mitjançant diverses accions com la modificació o nova creació de normativa; la creació del Portal de les Llengües, on es visibilitzaran les opcions de formació i acreditació lingüística a l’UJI, tant presencial com virtual, i es promourà el Centre de Llengües, el llançament de campanyes per a fomentar l’ús i la conscienciació lingüística o la col·laboració amb institucions i associacions d’àmbit nacional i internacional.

El Consell de Govern aprova una actualització del Reglament de l’Arxiu General de la l’UJI
La Universitat Jaume I va aprovar en 1997 el Reglament de l'Arxiu General, el qual va ser posteriorment modificat en 2001. Vist el temps transcorregut i a fi de millorar el funcionament dels serveis universitaris, s’ha considerat dotar l'Arxiu d'una nova normativa de funcionament, així com determinar el sistema de gestió de documents i delimitar les responsabilitats i funcions i del seu personal.

El reglament regula aspectes com a la dependència i direcció de l’arxiu; la seua finalitat, contingut i estructura; la figura de l’arxiver/a, i els recursos del mateix. També aborda el funcionament de la Comissió de Valoració Documental, la gestió documental i l’accés als documents i serveis de l’Arxiu.
 

El Consell de Govern aprova la modificació de la normativa de pràctiques acadèmiques externes de l’UJI
El Consell de Govern ha aprovat la modificació de la normativa de pràctiques acadèmiques externes de la Universitat Jaume I que regula les pràctiques externes dels estudis de graus i máster de l’UJI, per tal d’adaptar-la al que disposa la legislació vigent i al marc legal existent en aquesta matèria.

La normativa regula tant les pràctiques externes curriculars com les extracurriculars, a nivell nacional o internacional.

La Universitat Jaume I organitza, gestiona i coordina les pràctiques curriculars des de l’any 1991.

L’UJI aprova les modificacions de les Directrius acadèmiques dels estudis de grau de l’UJI per al curs acadèmic 2019-2020
El Consell de Govern ha aprovat el nou document amb les directrius acadèmiques dels estudis de grau per al curs acadèmic 2019-2020. Les modificacions fan referència al canvi de denominació del ministeri, que ara és Educació i Formació Professional; a la modificació de la matrícula, que es realitzarà únicament mitjançant l’aplicació de matrícula; a la inclusió d'un apartat específic per a recollir els supòsits d'anul·lació de matrícula; a la impossibilitat de matricular-se de pràctiques externes de primer semestre i de pràctiques externes anuals en les titulacions de Mestre (Pla 2018) en període d’ampliació de matrícula; o a l’establiment dels mesos de juny i juliol com la segona convocatòria d’avaluació per assignatures de segon semestre i anuals.

L'UJI aprova les modificacions de les Directrius acadèmiques dels estudis de màster de l'UJI per al curs acadèmic 2019-2020
El Consell de Govern ha aprovat el nou document amb les directrius acadèmiques dels estudis de màster per al curs acadèmic 2019-2020. Les modificacions fan referència al canvi de denominació del ministeri, que ara és Educació i Formació Professional; a la modificació de la matrícula, que es realitzarà únicament mitjançant l'aplicació de matrícula; a la inclusió d'un apartat específic per a recollir els supòsits d'anul·lació de matrícula o la impossibilitat de matricular-se de pràctiques externes de primer semestre o anuals en període d'ampliació de matrícula.

El Consell de Govern aprova l’extinció de quatre màsters universitaris
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat l’extinció dels estudis de màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics, de màster universitari Erasmus Mundus en Robòtica Avançada, el màster universitari en Didàctica de la Música, i de l’actual màster universitari en Ciències de la Infermeria.

L’UJI oferta cinc nous cursos de formació continuada
El Consell de Govern ha aprovat cinc noves propostes de cursos de formació continuada: Protocol Unificat per al Tractament Transdiagnòstic dels Trastorns Emocionals, dirigit per Juana María Bretón López, del departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia; Gestió i Organització Empresarial, dirigit per Rafael Lapiedra Alcamí, del departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting; Curs teòric-pràctic en Cirurgia Oncològica Abdomino-Pèlvica per a Infermeria, dirigit per Eladio Joaquin Collado Boira, de la Unitat Predepartamental d’Infermeria; Intervenció Psicosocial en Desastres, dirigit per Raquel Flores Buils, del departament de Psicologia Educativa, i Resiliència i Dol en el Context Educatiu, dirigit per Raquel Flores Buils i Rosa Mateu, un curs coordinat pels departaments de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia, i Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura.

L’UJI aprova una modificació del calendari acadèmic del curs 2019/2020
El Consell de Govern ha aprovat una modificació puntual del calendari acadèmic per al curs 2019/2020, de manera que el període d'avaluació de la segona convocatòria ordinària tindrà lloc del 15 de juny al 8 de juliol, en lloc del 7 de juliol com es va determinar inicialment.

Cal recordar que les classes començaran el dilluns 9 de setembre de 2019 i finalitzaran el 22 de maig de 2020. 

La inauguració del curs serà el 27 de setembre i l'encarregada de realitzar la lliçó inaugural serà la professora Marisa Salanova, catedràtica de Psicologia Social de l'UJI. 

El Consell de Govern aprova el nomenament de professorat col·laborador honorífic per al curs 2019/2010
El Consell de Govern ha aprovat el nomenament de dos docents com a professors col·laboradors honorífics per al curs 2019/2020. Es tracta de Jesús Fermín Rosel Remírez del Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia; i de Jesús Bermúdez Ramiro, del Departament de Filologia i Cultures Europees.

A més, s’ha aprovat la renovació com a professorat col·laborador honorífic per al pròxim curs de Manuel Ricardo Bañó Aracil, de la Unitat Predepartamental de Medicina; Rosa Monlleó Peris, del Departament d’Història, Geografia i Art, i José Manuel Gil Beltrán, del Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia.

Informe del Conveni col·lectiu del personal laboral de les Universitats públiques de la Comunitat Valenciana per a l’elevació al Consell Social
El Consell de Govern ha sigut informat del Conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana que serà d’aplicació a tot el personal laboral que preste serveis retribuïts en alguna de les cinc universitats públiques firmants del conveni. La seua vigència s’estendrà fins al 30 de setembre de 2023 i es prorrogarà d’any en any. El document contempla aspectes com la selecció de personal, l’horari, la classificació professional, l’organització del treball o les retribucions del personal.

La Jaume I concedeix dues llicències superiors a tres mesos
La Universitat ha aprovat la concessió de dues llicències superiors a tres mesos per a estades a la Swansea University, de Regne Unit; i al Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, dels Estats Units.

L’UJI aprova els calendaris electorals a consell i direcció del Departament d’Economia
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat els calendaris electorals per elegir consell i direcció del Departament d’Economia.

Les eleccions al consell es celebraran el 3 de setembre de 2019. La presentació de candidatures es podrà realitzar del 18 al 24 de juliol i la proclamació definitiva de resultats serà el 9 de setembre. A continuació, es celebraran eleccions a la direcció del Departament. Les candidatures es podran presentar del 17 al 23 de setembre, sent l’elecció el 8 d’octubre, amb vot anticipat de l’1 al 7 d’octubre. La proclamació definitiva de resultats serà el 15 d’octubre i, en cas de fer falta una segona volta, aquesta es realitzaria el 18 d’octubre.

El Consell de Govern aprova la declaració de bé demanial del local A2.2 de l’área de serveis comuns de la la Universitat
El Consell de Govern ha aprovat l’afectació al domini públic del local A2.2 situat en l’Àgora Universitària del campus del Riu Sec.

L’UJI s’adhereix a l’Associació del Sistema Internacional de Certificació de l’Espanyol com a Llengua Estrangera (SICELE)
El Consell de Govern ha aprovat l’adhesió de l’UJI a l’Associació del Sistema Internacional de Certificació de l’Espanyol com a Llengua Estrangera (SICELE), una iniciativa multilateral d’una xarxa d’organitzacions d’ensenyament de grau superior de països de parla hispana amb l’Institut Cervantes. L’organisme internacional no governamental té com a principal finalitat assegurar la qualitat, transparència i coherència dels certificats que s’incloguen en el sistema i entre les seues activitats està incrementar la importància de la llengua espanyola en el món, fomentar l’interés en el seu aprenentatge, garantir el reconeixement transnacional de les certificacions que porten el segell SICELE o promoure la cooperació en matèria de formació del professorat i projectes d’investigació.

L’UJI aprova els preus per als cursos de la Universitat d’Estiu
El Consell de Govern ha aprovat les tarifes d’inscripció per als cursos de la Universitat d’Estiu. Les tarifes oscil·len entre els 50 i els 90 euros, en funció del vincle amb la Universitat. Així, l’estudiantat podrà inscriure’s amb una tarifa de 50 euros, els Alumni-SAUJI Premium i estudiantat de la Xarxa Vives, 60 euros, Estudiantat, PAS, PDI de l’UJI i de la Xarxa Vives, 70 euros mentre que per al PAS i PDI d’altres centres universitaris i educatius la inscripció serà de 80 euros i per al públic en general, 90 euros.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions