Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern Sessió número 02/2018 (20 de març de 2018)

20/03/2018 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El gerent informa de la liquidació del pressupost 2017, que compleix els principis d'estabilitat pressupostària

El gerent de la Universitat Jaume I, Andrés Marzal, ha informat al Consell de Govern de la liquidació del pressupost de 2017, que compleix els principis d'estabilitat pressupostària, tant pel que fa als comptes de l’UJI com de les seues entitats depenents. Així mateix, ha estimat que l’UJI serà capaç de finançar els compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit i deute. Finalment, el gerent ha destacat la important reducció del deute de la Universitat, que ha passat de 42,9 milions d'euros a la fi de 2016 a 12,8 milions d'euros al tancament de l'exercici de 2017. D'aquesta quantitat, el 81%, més de 10 milions d'euros, correspon a un deute amb el Banc Europeu d'Inversions i sobre el qual la Generalitat Valenciana té adquirit un compromís de pagament irrevocable, amb el que realment el deute de la Universitat representa un percentatge mínim del seu pressupost global i és completament assumible a llarg termini sempre que la Generalitat Valenciana complisca amb els seus compromisos de pagaments.

El Consell de Govern aprova la proposta d’adjudicació de retribucions addicionals al professorat

El Consell de Govern ha aprovat la proposta d’assignació singular i individual de complements retributius als sol·licitants a la convocatòria del Pla d’Incentius a la Qualitat i Reconeixement de la tasca personal docent i investigadora a temps complet corresponent a l’any 2017, regulades pel decret 174/2002 del Govern Valencià.

Les assignacions proposades s’han realitzat tenint en compte els mèrits estimats i notificats individualment en experiència docent i investigadora, de productivitat investigadora, mèrits docents i investigadors lligats a la producción acadèmica, de mobilitat docent i investigadora i de dedicació a la gestió universitària.

L’UJI aprova el calendari electoral per la direcció del Departament de Dret Públic i informa del vot anticipat per a les eleccions a Claustre i Rectorat

El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat el calendari electoral per a elegir la direcció del Departament de Dret Públic. El cens es publicarà el 21 de març i les candidatures podran presentar-se del 12 al 16 d’abril. Els dies 23 i 24 d’abril es podrà votar anticipadament i el dia 25 d’abril es realitzarà l’elecció. El resultat provisional es publicarà el 26 d’abril i el dia 2 de maig serà la proclamació definitiva. Si fóra necessària una segona volta es realitzaria el 7 de maig de 2018.

Per altra banda, el Consell de Govern ha aprovat la proposta de vot anticipat electrònic per a les eleccions a Claustre i Rectorat, que se celebraran el pròxim 16 de maig, segons ha informat el rector, Vicent Climent.

El Consell de Govern aprova la derogació de les normatives per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau per a persones majors de 25 anys, 40 i 45 anys

El Consell de Govern ha aprovat la derogació de les normatives per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau per a persones majors de 25 anys, persones majors de 40 anys mitjançant l’acreditació d’experiència laboral o professional i  persones majors de 45 anys. Aquestos accessos queden regulats en el RD 412/2014 de 6 de juny i la Universitat Jaume I establirà els procediments en cadascun dels casos.

L'UJI aprova la modificació del pla d'estudis del Màster Universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària

El Consell de Govern de l'UJI ha aprovat diverses modificacions en el pla d'estudis del Màster Universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària. Entre els canvis està la incorporació de les noves normatives de permanència i reconeixement; la reducció de les places de nou ingrés a 45; la modificació del sistema d’avaluació; la reducció d’hores de pràctiques externes o el canvi en la direcció, que ostentava Alfonso R. Barrós Loscertales i que actualment ostenta el professor Miguel Ángel Gimeno Navarro.

L’UJI oferirà 32 graus i 44 màsters oficials el curs 2018/2019

El Consell de Govern ha aprovat l'oferta acadèmica de graus i màsters per al pròxim curs, que inclou 11 graus en l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, tres en la Facultat de Ciències de la Salut, 9 en la Facultat de Ciències Humanes i Socials, i 9 en la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, incloent el doble grau de ADE i Dret. Pel que fa a l'oferta de màsters, aquesta arriba als 44 títols, que es distribueixen de la següent forma: en l'Escola de Tecnologia i Ciències Experimentals, 14 màsters, dels quals 6 són interuniversitaris; en la Facultat de Ciències de la Salut, 6 màsters; en la Facultat de Ciències Humanes i Socials, 14 màsters, dels quals 3 són interuniversitaris; i en la Faculta de Ciències Jurídiques i Econòmiques, 10 màsters, dels quals 6 són interuniversitaris.

L’UJI modifica el Programa de suport a les activitats d’investigació i transferència del PDI de la Universitat Jaume I

El Consell de Govern de l'UJI ha aprovat la modificació del Programa de suport a les activitats d’investigació i transferència del PDI per eliminar la reducció màxima abastable per l'aplicació de les diferents activitats contemplades en el programa.

El Consell de Govern modifica la composició de la comissió de contractació del professorat emèrit

El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la proposta de modificació de la composició de la Comissió de contractació del professorat emèrit, seguint l’article 3 de la Normativa sobre professorat emèrit de l’UJI.

La composició de la comissió aprovada està formada pel vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, Francisco López; el vicerector d’Investigació i Doctorat, Jesús Lancis; i els catedràtics Manuel Sanchis, de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals; Germán Orón, de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques; Amparo Alcina, de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, i Generós Ortet, de la Facultat de Ciències de la Salut.

L'UJI aprova la concessió d’una llicència superior a tres mesos

El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la concessió d’una llicència superior a tres mesos per a realitzar una estada fora de la universitat a una professora ajudant del Departament d’Educació que realitzarà una estada en l’Instituto Superior de Educação e Ciencias a Lisboa.

L'UJI aprova la concessió del segell «Grup Internacional UJI» per a les titulacions d'Economia, Administració d'empreses i Finances i Comptabilitat

El Consell de Govern ha aprovat la concessió del segell «Grup Internacional UJI», inclòs en el Pla de Multilingüisme de la universitat pública de Castelló, per al grup amb docència en anglès dels Graus d'Economia, Administració d'empreses i Finances i Comptabilitat. En ells existeix un grup comú en el qual s'imparteix docència en anglès en 17 matèries (102 crèdits), en concret 7 de primer curs i 10 de segon curs.

Des del curs 2015/2016 els tres graus ofereixen a l’estudiantat la possibilitat de cursar algunes matèries en inglès. Actualment, és possible cursar en aquesta llengua el 70% dels crèdits de primer i el 100% dels crèdits de segon. Aquesta oferta, que té caràcter voluntari, se suma a les matèries que obligatòriament han de cursar en anglès tot l'alumnat (18 crèdits).

El 91,4% del professorat de l’UJI supera el notable en l'avaluació de l'activitat docent del curs 2016/2017

El Consell de Govern ha estat informat del resultat de l’avaluació docent del curs acadèmic 2016/2016 de professors i professores de grau i màster en el qual s’eleva a un 91,4% el percentatge de professorats que assoleixen la qualificació de notable o d’excel·lent. El percentatge suposa un increment respecte al curs anterior, quan la suma d’aquestes dues qualificacions se situava en un 87,7%, i resulta significatiu l’increment del professorat que obté un excel·lent, que passa d’un 29,9 a un 34,5%. De nou la categoria que predomina en els resultats obtinguts és la de notable, el que suposa que la major part del professorat avaluat, un 56,9%, ha obtingut una valoració superior a 3 sobre 5 per part de l’alumnat i una puntuació de més de 50 a partir dels diferents indicadors establerts al programa Docentia que inclou, a més de l’enquesta de l’alumnat, diverses dades objectives, un autoinforme per part del professorat i informes dels responsables acadèmics.

El model Docentia-UJI contempla tres dimensions. La primera d’elles fa referència a la «Planificació, coordinació i materials» i està relacionada amb l’activitat prèvia a l’exercici en l’aula, així com amb la productivitat docent del professorat i la formació rebuda i representa el 30% de la puntuació global del model. Una segona dimensió que s’analitza és la d’«Aptituds i desenvolupament de l’ensenyament», que està relacionada amb  l’avaluació per part de l’alumnat i amb diverses accions d’índole docent, suposant un 50% de la puntuació global del model. Finalment, la dimensió de «Resultats i satisfacció», que equival al 20% restant, està vinculada amb la satisfacció de l’alumnat i amb el seu aprenentatge acadèmic. L’avaluació de l’activitat docent del professorat a partir de la valoració de l’alumnat és un procés consolidat a l’UJI, dependent del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat i del Vicerectorat de Planificació Estratègica, Qualitat i Igualtat, que té com a objectiu final obtenir informació que permeta la millora contínua de l’activitat docent.

L’UJI estalvia 4,3 milions d’euros gràcies a les mesures d'eficiència energètica adoptades des de l'any 2009

El vicerectorat de Campus, Infraestructures i Noves Tecnologies ha presentat al Consell de Govern l’informe de la Gestió energètica de 2017 elaborat per l'Oficina Tècnica d'Obres i Projectes (OTOP) i en el que s’estudien els consums i costos energètics i d’aigua dels últims anys al campus de Riu Sec i es fixen els objectius per a 2018.

L'informe conclou que les mesures d'eficiència energètica preses per l’UJI des de l'any 2009 han permès un estalvi en el consum elèctric de 4.396.604  euros tenint en compte l’entrada en servei dels nous edificis i les contínues pujades del preu de l’electricitat. De fet, la superfície construïda s’ha incrementat en 38.146 metres quadrats des de 2009 mentre que el valor del kWh/m2 s’ha reduït en un 31,46%. L’estalvi en 2017 ha sigut de 629.363 euros.  

En 2017 el consum elèctric s’ha incrementat un 2,65% més que l’any anterior a causa de la climatologia, amb un mes de gener amb temperatures properes als 0º i un estiu calorós i llarg. No obstant, el consum continua sent inferior en un 16,69% respecte al de 2009. En canvi, l’increment del preu de l’energia ha fet que l'augment en cost fora superior, d’un 8,83 respecte l’any anterior. De fet, segons l’informe, el preu de l’electricitat s’ha incrementat un 22,17% des de 2009.

Pel que fa al consum de gas, aquest va pujar un 14,2% en 2017 respecte a l’any anterior a causa de les ones de fred de desembre i gener. El cost total del gas es va incrementar un 10,98%, situant-se en 191.352 euros. Quant al consum d’aigua, la despesa s’ha incrementat en 775 euros en haver d’omplir els circuits de climatització i extinció d’incendis de la nova facultat de Ciències de la Salut.

Entre les principals mesures d’estalvi adoptades en 2017, l’informe destaca la instal·lació de detectors de presència en corredors per a control de l’enllumenat en la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques i Biblioteca, la continuació de control de temperatura i llum en aules, ajustat a la seua ocupació, la instal·lació d’una nova bomba de calor en l’edifici de Biblioteca i la substitució d’equips de producció de fred per altres més eficients, en l’aulari de la FCJE i l’edifici d’investigació I amb ajudes de l’IVACE.

Per finalitzar, l’informe recull els objectius per a 2018 que passen per mantenir el consum anual màxim entre 14.500.000 I 15.000.000 kWh amb la implantació de la nova FCS, mantenir la potencia màxima contractada en cada moment per reduir els costos per excés de potència, continuar amb la renovació d’aparells de climatització amb subvencions de l’IVACE i optimitzar els circuits d’enllumenat amb instal·lació de detectors de lluminositat i presència, entre d’altres.

El Pla de Responsabilitat Social Universitària de l’UJI desenvolupa la Comissió i la Línia Ètica

El comissionat del rector per al Desenvolupament de la Responsabilitat Social Universitària (RSU), Domingo García Marzá, ha informat al Consell de Govern de l’estat actual del Pla RSUJI que passa per la creació de la Comissió d’Ètica i RSU (CERSU), l’entrada en funcionament de la Línia Ètica i la presentació de la Memòria d’RSU. Aquests elements formen part del sistema d’ètica i compliment recollit en el Codi Ètic de l’UJI aprovat pel Consell de Govern el passat 27 de juny de 2017.

La Comissió d’Ètica tindrà com a principals funcions promoure i assessorar en aquells temes relacionats amb l'aplicació del Codi Ètic i rebre i gestionar els suggeriments i denúncies d'irregularitats. La composició i funcionalment del CERSU es portarà a aprovació al Claustre d’aquest dijous 22 de març. En aquest mateix Claustre s’explicarà també el funcionament de la Línia d’Ètica, un canal de comunicació obert a tota la comunitat universitària per plantejar suggeriments, propostes de millora i advertències d’incompliments del Codi Ètic de la Universitat. Tant la Comissió d’Ètica com la Línia Ètica són dos dels mecanismes recollits en el Codi Ètic de l’UJI per garantir el seu compliment.

Els mecanismes que conformen l’innovador sistema d’ètica i compliment de l’UJI es completen amb la Memòria d’RSU que es troba en fase final d’elaboració. Segons ha informat el comissionat als membres del Consell de Govern, està previst fer en les pròximes setmanes una presentació pública de la Memòria d’RSU, que ha estat realitzada amb la metodologia Global Reporting Initiative (GRI), utilitzada majoritàriament per empreses i institucions a nivell internacional. La memòria recull els indicadors establerts pel GRI, destacant aquells que són més rellevants per als diferents col·lectius de la comunitat universitària.  En aquest sentit, tant el Codi Ètic com la Memòria d’RSU són el resultat d’un procés de participació i consulta obert a tota la comunitat.

 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions