Curs sobre la incidència de les normes tributàries en els ingressos i despeses universitaris. 1a edició

12/07/2022 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial.

Dirigit a

PAS de l’UJI amb preferència dels grups A1 i A2 i caps de negociat dels següents serveis: Servei de Gestió Econòmica, Unitats de Gestió, Servei d’Informació Comptable, Servei de Recursos Humans i Servei de Control Intern.

Competència/es a desenvolupar

Competències específiques.

Objectius

El curs té com a objectiu analitzar la incidència que les normes tributàries tenen sobre els ingressos i despeses de les Universitats.

Continguts

- L'aplicació de l'IRPF en les despeses de la Universitat. IRPF Residents i no residents. Convenis de doble imposició.
- L'IRPF en les diferents modalitats de beques.
- L'aplicació de l'IVA en els ingressos per activitats i en les despeses de la Universitat. Operacions subjectes, tipus de gravamen, exempcions.
- L'IVA en importacions i en adquisicions intracomunitàries.
- La deducció de l'IVA suportat en activitats d’investigació i de docència. La deducció en els sectors diferenciats d’activitat i en activitats comuns.
- Aplicació del Reglament de facturació.

Durada

6 hores.

Participants

Mínim 10 i màxim 25 persones.

Lloc

Aula TD1019AA (ESTCE)

Calendari

21, 26 i 28 de setembre de 2022.

Horari

de 12:30 a 14:30 hores

Professorat

Modesto Fabra Valls (Professor de Dret financer i tributari, departament de Dret Públic) i Germán Orón Moratal (Catedràtic de Dret financer i tributari, departament de Dret Públic).

Termini d'inscripció

Del 2 de juny al 8 de juliol de 2022.

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la qual seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per a poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans