Comissió de Formació del PTGAS

30/10/2023 | UFIE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Comissió de Formació del PTGAS

 • Presidència: Delegat de la rectora per a la Transformació Docent, la Comunicació i la Direcció del Gabinet.
 • Vocal i secretària de la comissió: Tècnica superior de Formació del PTGAS.
 • Vocal: Vicegerent de Personal i Organització.
 • Vocal: Cap del Servei de Recursos Humans.
 • En representació dels sindicats, 4 vocalies:
  • Vocal en representació de CCOO.
  • Vocal en representació d'UGT.
  • Vocal en representació d'STEPV-IV.
  • Vocal en representació de CSIF.

 

Reglament de la Comissió de Formació del PTGAS

Article 1

La comissió de Formació és una comissió de treball creada en virtut de l’article 4.3 de la Normativa de la Mesa Negociadora de la Universitat Jaume I, per a la promoció, desenvolupament i coordinació de la formació del personal d’administració i serveis de la Universitat Jaume I, assumint, per això, les següents funcions:

a) Assessorar en les matèries relacionades amb l’activitat formativa.

b) Participar en el procés selectiu de les persones aspirants.

c) Coordinar l’activitat formativa que es duga a terme en la Universitat Jaume I.

d) Informar sobre les propostes de programes i activitats formatives presentades, participar en la investigació de les necessitats formatives i en el disseny de la formació.

e) Elaborar, anualment, la memòria de les activitats formatives realitzades.

f) Informar de tots aquells assumptes propis de la seua competència que la Mesa Negociadora crega necessari sotmetre a la consideració d’aquesta.

g) Decidir, en última instància, la resolució de qualsevol tipus de problema que puga sorgir (excés de demanda, etc.).

Article 2

La Comissió de Formació serà una comissió paritària, i estarà composta per un representant de cada una de les organitzacions sindicals presents en la Mesa Negociadora i, el mateix nombre de membres de la administració de la Universitat.

Article 3

3.1. La Comissió de Formació es reunirà per a la deliberació i acord sobre matèries de la seua competència, en sessions de caràcter ordinari i extraordinari.

3.2. La Comissió realitzarà, almenys, tres sessions ordinàries durant cada trimestre del curs acadèmic;  així mateix, podrà reunir-se en sessió extraordinària quan haja de resoldre qüestions que, per la seua urgència o excepcionalitat, no puguen ser normalment ateses en el sessions ordinàries.

3.3. Tant en el règim de convocatòries, com en la constitució i funcionament de les reunions s’estarà a allò que s’ha establit en els articles 3 i 4 de la Normativa de la Mesa Negociadora de la Universitat Jaume I.

Informació proporcionada per: Unitat de Formació i Innovació Educativa