Coordinació d'equips en teletreball

13/06/2022 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial.

Dirigit a

Caps de servei, caps de secció i tècnics i tècniques superiors d’unitats administratives.

Competència/es a desenvolupar

Competències específiques.

Objectius

Aprendre a crear un sistema de treball productiu (Sistema adocc) per a que l’equip conega com coordinar i diferenciar: acció, documentació i comunicació.
Analitzar i definir l’organització del treball mitjançant un nou enfoc o mindset, per a liderar el treball en equip en els nous entorns d'incertesa.
Adquirir habilitat per a gestionar els projectes en equip amb eines col·laboratives i àgils.

Continguts

UNITAT 1: Nous models d'organització: Treball híbrid.
- Definició i característiques del model de treball híbrid.
- Elements clau per a un equip de treball híbrid.
- El treball col·laboratiu com a filosofia de coordinació en equip.
- Eines digitals com a medi indispensable al treball híbrid: Google, Workspace i Trello.


UNITAT 2: Nous enfocaments de lideratge: Lideratge Transformacional.
- Estils de lideratge.
- Enfocament transformacional del lideratge.
- Com superar les barreres i la resistència al canvi.
- Habilitats clau per al lideratge transformacional.
- Habilitats eficients de comunicació sincrònica i asincrònica.
- Estratègies motivacionals en models de treball híbrid.
- Resolució de conflictes i gestió de l’estrès.
- Foment de l'autolideratge i l'autogestió.

UNITAT 3: Configuració del sistema de treball.
- Introducció al Sistema EDTP®: Acció, documentació i comunicació.
- El MMP Mètode Moments Productius® per a organitzar l'activitat i la informació de l'equip.
- Coordinació de la "acció" de l'equip a través de Trello.

UNITAT 4: Rutines clau per a coordinar un equip de treball híbrid.
- Planificació setmanal de tasques.
- Organització de reunions operatives.
- Desenvolupament de reunions lean coffee per a prendre decisions.
- La retrospectiva com a mitjà per a la millora contínua.
- Altres dinàmiques per a generar cohesió i sentiment de pertinença.
- Coordinació de la "documentació" de l'equip a través de Google Drive.
- Coordinació dels canals de "comunicació" de l'equip a través de Trello,
- Google Drive, Google Meet i Google Xat.

Durada

8 hores.

Participants

Màxim 20 persones.

Lloc

Aula HA0207AI (Facultat de Ciències Humanes i Socials).

Calendari

13 i 14 de juliol de 2022.

Horari

de 9:30 a 13:30 hores

Professorat

Javier Cantos Cañete (Titulat en Enginyeria Tècnica informàtica i Màster en Tecnologies Web, per l'Escola Superior d'Enginyeria Informàtica d'Albacete (UCLM), i Màster en Direcció d'Empreses en Internet (MBAi) pel IEBS)

Termini d'inscripció

Del 13 de juny al 5 de juliol de 2022

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la qual seran avaluats els coneixements del personal admès. Per a poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal admès que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans