Normes sobre les taules d'equivalències

09/06/2022 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
  1. Les taules només fixen equivalències entre certificats expedits per institucions i organismes oficials basats en els nivells establerts per MECR que avaluen les quatre destreses bàsiques: comprensió escrita, expressió escrita, comprensió oral i expressió i interacció orals. Hi queden exclosos de reconeixement els certificats de llengües dels plans d’estudi de les titulacions i els cursos d’idiomes adaptats als alumnes. A més, per a aquells certificats que reflecteixen el nivell concret de cada destresa (expressió oral i escrita, així com comprensió auditiva i de lectura), es reconeix com a nivell del certificat el mínim obtingut en qualsevol de les destreses, amb independència del nivell global que figure en el document.  

  2. Es té en compte la caducitat dels certificats si així ho indica el mateix document o l’organisme que l’haja expedit.

  3. Es poden homologar altres certificats no continguts en aquestes taules, i d’altres idiomes, a petició de la persona interessada i d'acord amb la normativa vigent.

  4. Pel que fa a les llengües estrangeres, s’estableix com a taula complementària la que publica ACLES (Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior), organisme del qual forma part la Universitat Jaume I, sempre que no s’hi contradiguen amb les revalidacions pròpies.

  5. El Servei de Llengües i Terminologia pot homologar altres certificats no continguts en aquestes taules i d'altres idiomes, a petició de la persona interessada i d'acord amb la normativa vigent.

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia