Capacitacions lingüístiques

01/12/2023 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’Ordre 3/2020, de 6 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l’accés i l’exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià, deroga l’Ordre 17/2013, de 15 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l’ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries en la Comunitat Valenciana.

L’ordre 17/2013 facultava les universitats valencianes a expedir certificats de capacitació per a l’ensenyament en valencià, diplomes de mestre de valencià i certificats de capacitació de llengua estrangera. Atenent la derogació de l’esmentada ordre, la Universitat Jaume I no expedirà cap més d’aquests certificats.

En concret, segons l’article 4 de L’Ordre 3/2020, la competència lingüística mínima és:

“El certificat de nivell C1 de coneixements de valencià de la JQCV o equivalents, d’acord amb la normativa vigent, serà la competència idiomàtica necessària per a vehicular àrees no lingüístiques en valencià en les etapes d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, cicles formatius de formació professional i formació de les persones adultes.

El certificat de nivell C1, d’acord amb el MECRL i amb el Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s’estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d’Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres, serà la competència idiomàtica necessària per a vehicular àrees no lingüístiques en la llengua estrangera del certificat corresponent, en les etapes d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, cicles formatius de formació professional i formació de les persones adultes.”

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia