Política d'accés a la facilitat de càlcul científic

26/01/2022 | SI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

1-. Introducció

El Servei d'Informàtica facilita a la comunitat universitària els mitjans per fer els càlculs corporatius (més informació sobre els sistemes disponibles).
Aquests sistemes disposen d'un servei de cues per gestionar els treballs batch, encara que també se'n permet l'ús en interactiu amb certes condicions.
En aquests sistemes hi ha aplicacions d'interès general i altres d'específiques instal·lades a petició dels usuaris.

2-. Finalitat

La finalitat daquest recurs de càlcul és proporcionar a la comunitat universitària una plataforma amb la qual puguin satisfer les necessitats de computació que excedeixin de la capacitat dels seus recursos (personals i/o departamentals).

3- Accés a la facilitat

Els servidors Unix abans esmentats estan disponibles per a la comunitat universitària, i per accedir-hi, com passa amb qualsevol altre servidor corporatiu, cal tenir un compte personal.

Per sol·licitar un compte per utilitzar aquest servei és indispensable que l'usuari estigui donat d'alta a la base de dades corporativa (cosa que es fa amb l'aplicació Persona).
Actualment, per disposar d'un compte als sistemes que formen part del servei de càlcul, cal estar dins d'un dels tipus d'usuari que es descriu a continuació.

  • PDI / Becaris FPI: En aquest cas el compte està vinculat a la condició de professor/becari, podent-se disposar mentre duri aquest enllaç, sense ser necessari cap tipus de renovació. Per sol·licitar el compte només cal emplenar el formulari de sol·licitud. El nom d'usuari i el grup Unix que se us assignarà és el mateix que se us haurà assignat al servidor [de correu] corporatiu
  • Becaris: Els becaris no FPI, [beca col·laboració, beca investigació, beca projecte CE] també poden sol·licitar un compte de càlcul, però en aquest cas ha d'estar avalat pel seu responsable. En aquest cas, és obligatori indicar la data de finalització del compte. Si cal, es pot sol·licitar la seva ampliació (document pdf) amb el formulari corresponent. El nom d'usuari que se us assignarà és el mateix que se us haurà assignat al servidor [de correu] corporatiu; quant al grup, serà el mateix que té assignat la persona que l'avala.
  • Estudiants de doctorat o amb projecte final de carrera: Aquests alumnes també poden sol·licitar un compte, que ha d'estar avalat pel director de tesi/projecte. En aquest cas, serà obligatori indicar la data de finalització del compte. Si cal, podeu sol·licitar l'ampliació amb el formulari corresponent. En aquest cas serà obligatori indicar la data de finalització del compte. En cas de ser necessari, es podrà fer amb el formulari corresponent. S'assignarà un nom d'usuari personalitzat (no del tipus alxxxxxxx, que correspon al servidor corporatiu de docència; quant al grup, serà el mateix que té assignat la persona que l'avala. Els formularis un cop emplenats hauran de ser remesos per correu intern al Servei d´Informàtica.

En cas de necessitar una compte als servidors de càlcul i no formar part de cap dels supòsits anteriors, cal posar-se en contacte amb el Servei d'Informàtica per estudiar una solució.

L'accés dels usuaris abans esmentats al sistema es farà en igualtat de condicions, sense imposar límits en funció del tipus d'usuari.

Els usuaris d'aquests servidors han d'acceptar que coneixen les normes d'ús que es comprometen a respectar-los.

Informació proporcionada per: Servei d'Informàtica