Política d'accés a la facilitat de càlcul científic Política d'accés a la facilitat de càlcul científic

03/06/2015 | SI
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

1-. Introducció

El Servei d'Informàtica facilita, a la comunitat universitària, els mitjans per portar a terme els càlculs corporatius (més informació sobre els sistemes disponibles).

Aquests sistemes disposen d'un servei de cues per gestionar els treballs batch, encaraque també es permet l'ús en interactiu amb certes condicions.

En aquests sistemes es disposa d'aplicacions d'interès general i d'altresespecífiques instal·lades a petició dels usuaris.

2-. Finalitat

La finalitat d'aquest recurs de càlcul és proporcionar a la comunitat universitàriauna plataforma amb què puguen satisfer les necessitats de computació que excedisquen lacapacitat dels seus recursos (personals i/o departamentals).

3- Accés a la facilitat

Els servidors Unix abans esmentats estan disponibles per a la comunitat universitària, i per accedir-hi, com ocorre amb qualsevol altre servidor corporatiu, és necessari disposar d'un compte personal.

Per sol·licitar un compte per usar aquest servei és indispensable que l'usuari estiga donat d'alta en la base de dades corporativa (cosa que es fa amb l'aplicació Persona **).

Actualment, per disposar d'un compte en els sistemes que formen part del servei de càlcul, cal estar dins d'un dels tipus d'usuari que es descriu a continuació.

  • PDI / Becaris FPI: En aquest cas el compte està vinculat a la condició de professor/becari, i se'n podrà disposar mentre dure aquest vincle, sense ser necessari cap tipus de renovació. Per sol·licitar el compte només cal emplenar el formulari de sol·licitud (1)(document pdf). El nom d'usuari i el grup Unix que se li assignarà és el mateix que se li haurà assignat en el servidor [de correu] corporatiu (2)
  • Becaris: Els becaris no FPI, [beca col·laboració, beca investigació, beca projecte CE] també poden sol·licitar un compte de càlcul, però en aquest cas cal que estiga avalat pel seu responsable. En aquest cas és obligatori indicar la data de finalització del compte. Si cal, se'n pot sol·licitar l'ampliació (document pdf) amb el formulari corresponent (3). El nom d'usuari que se li assignarà és el mateix que se li haurà assignat en el servidor [de correu] corporatiu (2); pel que fa al grup, serà el mateix que té assignat la persona que l'avala.
  • Estudiants de doctorat o amb projecte final de carrera: Aquests alumnes també poden sol·licitar un compte, que ha d'estar avalat pel seu director de tesi/projecte. En aquest cas serà obligatori indicar la data de finalització del compte. Si cal, se'n pot sol·licitar l'ampliació (document PDF) amb el formulari corresponent (3).En aquest cas serà obligatori indicar la data de finalització del compte. En cas de ser necessari, es podrà amb el formulari corresponent . S'assignarà un nom d'usuari personalitzat (no del tipus alxxxxxxx, que correspon al servidor corporatiu de docència (2); pel que fa al grup, serà el mateix que té assignat la persona que l'avala.

Els formularis una vegada omplits hauran de ser remesos per correu intern al Servei d'Informàtica.

En cas de necessitar un compte en els servidors de càlcul i no formarpart de cap dels supòsits anteriors, cal posar-se en contacte amb el Serveid'Informàtica (adm-calcul@uji.es) per estudiar una solució.

L'accés dels usuaris abans esmentats al sistema es farà en igualtat de condicions, sense imposar límits en funció del tipus d'usuari.

Els usuaris d'aquests servidors han d'acceptar que coneixen les normes d'ús que es comprometen a respectar-les (4).


** Més informació sobre el programa Persona en http://www.si.uji.es/correu/persona.thtml.
(1) El formulari de petició de compte es troba en http://www.si.uji.es/docs/compte.pdf.
(2) És requisit indispensable disposar d'un compte primari en elservidor corporatiu corresponent al tipus d'usuari (professor, convidat o alumne), ja que el compte de càlcul té la consideració de secundari.
(3) El formulari d'ampliació de compte es troba en http://www.si.uji.es/docs/acompte.pdf.
(4) Les normes d'ús es troben en http://www.si.uji.es/norm/norm.thtml.


 

Informació proporcionada per: Servei d'Informàtica