UJI

Accés als estudis de màster universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes

Última modificació: 24/07/2018 | Font: SGDE
Requisits d'accés obligatoris per al màster universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes

Acreditar el domini d'una llengua estrangera, distinta de la llengua materna, equivalent al nivell B1 o superior del Marc europeu comú de referència per a les llengües. Es pot consultar la taula d'equivalències per a aclarir qualsevol dubte sobre l’acreditació del domini d’una llengua. 

Per altra banda, es considerarà acreditat el nivell sempre que l'estudiant estiga en possessió del títol de llicenciatura o grau en Filologia o Traducció en qualsevol de les llengües europees de fora del nostre Estat.

L'estudiantat que no dispose de l’acreditació pertinent podrà obtenir-la, prèviament a la preinscripció, superant la prova que realitzarà la Universitat Jaume I habitualment durant el mes de juny i la convocatòria del qual es publica en el Servei de Llengües.

 

Requisits generals d’accés a màsters universitaris

Les persones sol·licitants han d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 

A) Amb titulacions universitàries oficials espanyoles o expedides per un país de l’espai europeu d’educació superior (EEES).

  • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
  • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
  • Grau.
  • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).

 

B) Accés amb estudis estrangers homologats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport espanyol.

  • Títol oficial que dóna accés al màster. 
  • Credencial d’homologació del títol estranger pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

 

C) Amb titulacions universitàries oficials fora de l’EEES.

  • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
  • Certificat de la universitat d’origen que acredite que aquells estudis corresponen a un nivell de formació equivalent als estudis de grau i que faculten l’alumnat per a l’accés a estudis de màster.

 

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, l'estudiantat amb titulació espanyola que es trobe finalitzant els estudis d’accés al màster, s’hi podrà preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no haja realitzat el dipòsit del títol. Si és admés per acord de la comissió de titulació, ho serà amb caràcter condicional, ja que haurà d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol. Haver realitzat el dipòsit del títol és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

L'estudiantat amb titulació d'accés estrangera ha de tenir finalitzats necessàriament els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

 

Criteris d’admissió específics

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. La dita informació es pot consultar en la web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris. Criteris d'admissió.

 

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants