Secció d'Espectrometria de Masses

05/10/2023 | SCIC
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Unitat d'Espectrometria de Masses Molecular

Tècnica

L'espectrometria de masses (MS) es basa en la ionització dels components de la mostra i en la posterior separació dels ions obtinguts en funció de la seva relació massa/càrrega. Els ions són transportats mitjançant camps elèctrics i canals de buit fins a l'analitzador de masses.

L'acoblament d'un espectròmetre de masses com a detector a un cromatògraf de líquids o a un cromatògraf de gasos permet la realització d'una amplíssima varietat d'anàlisis per LC-MS i GC-MS, respectivament.

Actualment, l'espectrometria de masses és, en molts casos, el mètode més sensible d'anàlisi molecular, que aporta, a més, informació sobre la massa i l'estructura de la molècula estudiada. Permet estudiar compostos de naturalesa diversa, orgànica, inorgánica, supramolecular o biològica, amb l’únic requisit de que puguin ser ionitzats.

Prestacions

Les possibilitats d'aquesta tècnica analítica abracen gairebé tots els camps de la química, la biologia, la bioquímica, la geoquímica, la bromatologia, la medicina, etc. Intervé, per exemple, en les aplicacions següents:

 • Detecció i identificació d'una gran varietat de compostos naturals, com ara sacàrids, vitamines, toxines, alcaloides, etc.
 • Caracterització de proteïnes i pèptids, nucleòsids, nucleòtids i oligonucleòtids.
 • Anàlisi de pesticides i altres contaminants i de tensioactius en mostres ambientals.
 • Anàlisi de compostos de coordianció.

Instrumentació

La instrumentació de la unitat està ubicada a l’Edifici d’Investigació del Campus del Riu Sec de la Universitat Jaume I.

Espectròmetre de masses amb analitzador de triple quadrupol Xevo TQ-GC

Accessoris:

 • Cromatògraf Gasos Agilent 7890B.
 • CTC PAL3 PALSYSTEMS

El sistema consta d’un espectròmetre de masses en tàndem amb una configuració de triple quadrupol acoblat a un cromatògraf de gasos (Agilent 7890B) a través d’una font d’ionització d’impacte electrònic (EI). El sistema d'introducció de mostra és un injector multimode, amb possibilitat d’injecció split/splitless i PTV i un sistema robotitzat CTC PAL, que permet aplicacions de tipus Headspace i SPME.

El sistema Xevo TQ-GC compta amb un analitzador triple quadrupol amb un rang de masses fins a 1250 Da. Permet dur a terme distints tipus d’anàlisis (full scan, SIR, MRM, cerca d’ions producte o ions precursors, full scan i MRM simultanis RADAR), amb l’objectiu d’identificar, quantificar, confirmar o obtindre informació estructural del compost d’interés.

Aquest equip ha estat cofinançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).


Espectròmetre de masses amb analitzador híbrid quadrupol temps de vol  Xevo-G2XS QTOF

Accessoris:

 • Cromatògraf de gasos Agilent 7890B, amb injector MMI i CTC PAL.
 • Font de ionització APGC

El sistema Xevo-G2XS QTOF consta d’un espectròmetre de masses amb analitzador híbrid quadrupol-temps de vol (QTOF) i font d’ionització APGC. El sistema està acoblat a un cromatògraf de gasos equipat amb injector multimode, amb possibilitat d’injecció split/splitless i PTV. El cromatògraf també compta amb un sistema d’introducció de mostra robotitzat CTC PAL, que permet aplicacions de tipus Headspace i SPME.

L’espectrometre de masses compta amb un quadrupol que permet la filtració ràpida i precisa de l’ió precursor amb un rang de masses de 20 a 4.000 m/z. En cas de no seleccionar ió precursor, el rang de masses del quadrupol s’amplia fins a 16.000 m/z. En sistema Xevo-G2XS QTOF també compta amb una òptica de transferència StepWave i una cel·la de col·lisió XS que possibiliten una millor transferència dels ions a l’analitzador de masses i el canvi ràpid entre experiments de MS/MS, augmentant la sensibilitat i disminuint el soroll. Permet dur a terme distints tipus d’anàlisis (full scan, cerca d’ions producte o ions precursors, adquisició depenent de dades DDA, MSE, mode d’adquisició de dades SONAR, pèrdues de molècules neutres així com canvi automàtic de mode MS a mode MS/MS, amb temps d’adquisició molt ràpids i amb elevada sensibilitat), amb l’objectiu d’identificar, quantificar, confirmar o obtindre informació estructural del compost d’interés.

L'elevada resolució espectral (~40.000 FWHM) juntament amb una exactitud millor que 1 ppm permet la identificació i quantificació dels compostos en un rang ampli de concentracions en matrius de mostres complexes. 

Aquest equip ha estat cofinançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

 

Espectròmetre de masses amb analitzador de triple quadrupol TQD (Waters)

Espectròmetre de masses amb analitzador de triple quadrupol TQD (Waters)Accessoris:

 • Bomba d’infusió de xeringa incorporada.
 • Cromatògraf líquid Waters Acquity.

El sistema consta d’un espectròmetre de masses en tàndem amb una configuració de triple quadrupol acoblat a un cromatògraf líquid (Acquity) a través d’una font d’ionització combinada electrospray i APCI amb disseny Z-spray. Analitzador triple quadrupol fins a 2000 Da.  Permet treballar simultàniament tant en mode d’ions positius com negatius, així com dur a terme distints tipus d’anàlisis (full scan, SIR, SRM, cerca d’ions producte o ions precursors, pèrdues de molècules neutres amb temps d’adquisició molt ràpids), amb l’objectiu d’identificar, quantificar, confirmar o obtenir informació estructural del compost d’interès.

Espectròmetre de masses Xevo TQ-S (Waters)

Espectròmetre de masses Xevo TQ-S (Waters)Accessoris:

 • Bomba d’infusió de xeringa incorporada.
 • Cromatògraf líquid Waters Acquity.
 • Cromatògraf de gasos Agilent 7890A GC.

El sistema consta d’un espectròmetre de masses en tàndem amb una configuració de triple quadrupol (Xevo TQS) acoblat a un cromatògraf líquid (Acquity) a través d’una font d’ionització combinada electrospray i APCI amb disseny Z-spray. Analitzador triple quadrupol fins a 2000 Da. Es pot acoblar a un cromatograf de gasos (Agilent 7890A GC) a través de la font d´ionitzacio APGC. Permet treballar simultàniament tant en mode d’ions positius com negatius, així com dur a terme distints tipus d’anàlisis (full scan, SIR, SRM, cerca d’ions producte o ions precursors, pèrdues de molècules neutres així com canvi automàtic de mode MS a mode MS/MS, amb temps d’adquisició molt ràpids i amb elevada sensibilitat), amb l’objectiu d’identificar, quantificar, confirmar o obtenir informació estructural del compost d’interès.

Espectròmetre de masses SYNAPT XS HDMS (Waters) amb analitzador híbrid quadrupol temps de vol i capacitat per a mesurar mobilitat iònica dels ions

Accessoris:

 • Sistema de fluidica integrat en l'equip i basat en Intellistart (Waters)
 • Cromatògraf líquid Waters Acquity I-Class

El sistema consta d'un espectròmetre de masses amb una configuració quadrupol-temps de vol acoblat a un cromatògraf líquid (Acquity I-Class) a través de diferents fonts de ionització: Electrospray (ESI), Atmospheric Pressure Chemical Ionization (APCI) o Unispray (US). Permet dur a terme diferents tipus d'adquisició (full Scan, MS-MS, MSE, etc.) amb una elevada resolució i exactitud en la determinació de la relació càrrega/massa. També incorpora la tecnologia Triwave (Waters) que permet estudiar la movilitat iònica dels ions d'interés. Aquestes característiques fan ideal a l'equip per a la determinació de la composició elemental de compostos desconeguts. 

Aquest equip ha estat cofinançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Normativa Funcionament (PDF)

Coordinador científic

Dr. Juan Vicente Sancho Llopis. Departament Química Física i Analítica.

Personal tècnic

Cristian Vicent Barrera
Adreça electrònica: barrera@uji.es
 

 

Tarifes

Impresos de sol·licitud

Informació proporcionada per: Servei Central d'Instrumentació Científica