UJI

Presentació

Última modificació: 22/09/2016 | Font: SCIC

El Servei Central d’Instrumentació Científica (SCIC) de la Universitat Jaume I dóna suport als grups investigadors de la institució, així com a altres institucions públiques o privades i a la societat en general, i posa a la seva disposició una infraestructura instrumental avançada en el camp de la investigació experimental.

Les instal·lacions del SCIC es troben a l’Edifici d’Investigació del Campus del Riu Sec de la Universitat Jaume I.

El SCIC està adscrit orgànicament al Vicerectorat de Política Científica i Tecnològica de la Universitat Jaume I i està organitzat en seccions. L’organització en seccions es basa en les diferències entre les tècniques, així com també en l’afinitat entre algunes d’aquestes.

Les seccions en que s’articula el SCIC són les de Ressonància Magnètica Nuclear, Raigs X, Espectrometria de Masses, Microscòpia, Espectroscòpia Molecular, Anàlisi Tèrmica i Sòlids Porosos i Làsers i Mesura de Propietats Físiques.

Principals objectius del SCIC:

 • Posar a disposició dels diferents departaments, instituts i serveis de la Universitat Jaume I, així com d’altres centres públics o privats, una infraestructura instrumental avançada en el camp de la investigació experimental.
 • Desenvolupar la investigació metodològica pròpia en les tècniques experimentals necessàries per millorar i ampliar les prestacions, d’acord amb les directrius de la política científica de la Universitat Jaume I.
 • Proporcionar formació tècnica especialitzada en els seus àmbits de competència.

Estructura orgànica del SCIC:

 • Direcció que és la responsable del funcionament del SCIC
 • Coordinadors científics de les seccions, que són els responsables del seu funcionament ordinari
 • Comissions de secció, constituïdes per la direcció, el coordinador científic de la secció, els representants del usuaris de la secció i el personal tècnic del SCIC
 • Comissió Cientificotècnica
  • constituïda pel vicerector de Política Científica i Tecnològica, la direcció, els coordinadors científics de les seccions i un representant del personal tècnic adscrit al SCIC
  • defineix l’àmbit científic d’actuació del SCIC i els criteris generals de la seva organització

 

Informació proporcionada per: Servei Central d'Instrumentació Científica