26/10/2023 | SCI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Aquesta fitxa han d’emplenar-la aquelles persones físiques o jurídiques que mantenen relació comptable amb la Universitat Jaume I. També han d’emplenar-la les persones que, estant donades d’alta amb anterioritat, vulguen modificar alguna de les dades inicials. Per a més informació, pots dirigir-te a tercers@uji.es

No estic registrat a la Universitat Jaume I: registrar-me.

Si teniu algun problema amb l'accés, dirigeix-te al cau@uji.es o 964387400. 

Hi ha manuals disponibles per a aquestes accions:

A partir del  25 de maig de 2018 aquesta és la nova fitxa de tercers per a complir amb el nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Normativa espanyola: Llei orgànica 3/2018, de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. 

Informació del tractament: Tercers

Informació proporcionada per: Servei de Control Intern