17/06/2024 | SCI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Aquesta fitxa han d'emplenar-la aquelles persones físiques o jurídiques que mantenen relació comptable amb la Universitat Jaume I. També han d'emplenar-la les persones que, estant donades d'alta amb anterioritat, desitgen modificar algun de les dades inicials (dades de contacte, compte bancari, etc.). Per a més informació, pots dirigir-te a tercers@uji.es.

Si és la primera vegada que accedeix, ha de registrar-se per a obtenir un usuari i contrasenya: registrar-me.

Si té algun problema amb l'accés, contacte amb:  cau@uji.es  o  964387400. 

ESTRANGERS/ES (persones físiques i jurídiques). Davant possibles dificultats amb l'accés a la plataforma, es pot remetre la sol·licitud a tercers@uji.es, adjuntant la següent documentació:

  • Fitxa de tercers emplenada i signada manualment o amb certificat digital,  on s'inquique si és pime o no.
  • Identificació:
    • Persones físiques: passaport, document d'identitat del seu país.
    • Persones jurídiques: Identificació del seu país (EIN, TIN, VAT NUMBER) - Certificat del Registre Mercantil relatiu al nomenament de la persona que signa com administrador o representant legal, o el poder notarial de representació.
  • Certificat de titularitat bancària a nom del tercer (IBAN per a ciutadans de la Unió Europea, resta de països: codi SWIFT/BIC, nom del banc i número de compte)

Fitxa de tercers - model en anglès

 

Hi ha manuals disponibles per a aquestes accions:

A partir del 25  de maig de 2018 aquesta és la nova fitxa de tercers per a complir amb el nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Normativa espanyola: Llei orgànica 3/2018, de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. 

Informació del tractament: Tercers

Informació proporcionada per: Servei de Control Intern