03/03/2022 | SCI
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

A partir del 25 de maig de 2018, aquesta és la nova fitxa de tercers per a complir amb el nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatius a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Normativa espanyola: Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Informació del tractament: Tercers

Aquesta fitxa han d’emplenar-la aquelles persones físiques o jurídiques que mantenen relació comptable amb la Universitat Jaume I. També han d’emplenar-la les persones que, estant donades d’alta amb anterioritat, vulguen modificar alguna de les dades inicials.

Resulta necessari que es comuniquen les possibles variacions que es produïsquen, especialment en el domicili i compte corrent, per a evitar possibles perjudicis en el moment de realitzar el pagament o de rebre la notificació on es detalle la naturalesa del pagament que es realitza.

Les següents instruccions són temporals, ja que es troben en contínua revisió.

Existeixen dues opcions de tramitació. Per a major diligència en la gestió administrativa és preferible presentar la documentació telemàticament, pel Registre Electrònic, tant si es disposa de certificat digital com si no.