UJI

Fitxa de tercers

Última modificació: 11/06/2018 | Font: SCI

A partir del 25 de maig de 2018 aquesta és la nova fitxa de tercers per a complir el nou reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016,  relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Informació del tractament: Tercers

Continuarem treballant en l'actualització i millora de la fitxa de tercers per a adaptar-la a la nova normativa.

Informació proporcionada per: