Referències Legals SCI

07/02/2022 | SCI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Llei 2/2003, de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes.

Article 3. Competències i funcions d’índole econòmica.

Li corresponen les següents funcions:

i.- Supervisar les funcions ordinàries de control intern dels comptes de la institució. Amb aquesta finalitat, la intervenció de la universitat, la comissió de control de comptes o l’òrgan equivalent, que exercisca les funcions de control de la despesa, ha d’informar anualment el Consell Social de les seues actuacions. Així mateix, el Consell Social pot demanar la realització d’auditories dels comptes de la universitat i de les entitats que puguen dependre d’aquesta i d’aquelles en les quals la universitat tinga participació majoritària en el capital o fons patrimonial equivalent, sense perjudici de la legislació mercantil o una altra legislació a la qual aquestes entitats puguen estar sotmeses en funció de la seua personalitat jurídica.

 

Decret 95/2021, de 9 de juliol, del Consell, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló.

Article 156.

1. La Universitat Jaume I ha d’assegurar el control intern de les seues inversions, despeses i ingressos, d’acord amb els principis de legalitat, eficàcia i eficiència, control que ha d’efectuar la unitat administrativa corresponent, sota la direcció del Rectorat, únic òrgan competent per a exercir-lo.

2. El control s’ha de realitzar amb les corresponents tècniques d’auditoria, que ha de supervisar el Consell Social.

3. Correspon a la Generalitat aprovar les normes i els procediments sobre control d’estes matèries, que seran desplegades i adaptades, si és el cas, pel Rectorat.

4. Independentment de les facultats de control extern que exercixen els òrgans competents, també poden fer auditories financeres o d'una altra naturalesa professionals capacitats i independents.

 

Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.

Article 82. Desenvolupament i execució dels pressupostos.

Les Comunitats Autònomes establiran les normes i procediments per al desenvolupament i execució del pressupost de les Universitats, així com per al control de les inversions, despeses i ingressos d'aquelles, mitjançant les corresponents tècniques d'auditoria, sota la supervisió dels Consells Socials.

Informació proporcionada per: Servei de Control Intern