Servei de Control Intern

03/03/2023 | SCI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

De conformitat amb l'establert en els seus Estatuts, la LOU i les Bases d'Execució del pressupost anual, la Universitat Jaume I assegura el control intern de les seues inversions, despeses i ingressos d'acord amb els principis de legalitat, eficàcia i eficiència, mitjançant les corresponents tècniques d'auditoria.


La funció de control intern, atribuïda al Rectorat, l’ha d’executar el Servei de Control Intern (SCI). Per a això, el SCI pot exercir totes les competències i comptar amb les prerrogatives atribuïdes a la Intervenció en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, de Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, quant a les funcions de fiscalització i auditoria.


El SCI pot exercir aquestes funcions amb plena autonomia i independència respecte de les autoritats, òrgans de gestió i govern i la resta d’entitats la gestió de la qual controla, en congruència amb el que estableixen els articles 94 de la Llei 1/2015, i 140.2 i 144 de la LGP.

A més de les competències, funcions, organització i objectius del SCI, en aquest web, com a aspecte significatiu, consten les bases d'execució del pressupost de l'UJI, les circulars i els documents de gestió elaborats per aquest Servei de Control Intern amb l'objectiu que constituïsquen instruments eficaços de gestió i control dels recursos econòmics de la nostra universitat.
 

Informació proporcionada per: Servei de Control Intern