UJI
  • UJI
  • Actualitat

Actualitat

Nou format de la fitxa de tercers
Última modificació: 06/06/2019 | Font: SCI

A partir del 25 de maig de 2018 ha entrat en vigor el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
D'acord amb aquest hem modificat la fitxa de tercerrs. A partir del 25 de maig hi ha dos models nous, un en valencià-castellà i un altre en anglès.

Fitxa de tercers actualitzada

Informació proporcionada per: Servei de Control Intern