Actualitat Nou format de la fitxa de tercers

25/11/2020 | SCI
Compartir

Compartir

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Linkedin Linkedin
Whatsapp Whatsapp
Gmail Gmail
Imprimir Imprimir

A partir del 25 de maig de 2018 ha entrat en vigor el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
D'acord amb aquest hem modificat la fitxa de tercerrs. A partir del 25 de maig hi ha dos models nous, un en valencià-castellà i un altre en anglès.

Fitxa de tercers actualitzada

L'imprés haurà de enviarse a tercers@uji.es, conjuntament amb la fotocòpia del document acreditatiu de la identitat.

 

Informació proporcionada per: Servei de Control Intern