UJI

Curs d'anglès oral nivell mitjà (G.V.)

Última modificació: 12/09/2019 | Font: RRHH

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l’UJI

Objectius: Activar els coneixements ja adquirits de la llengua, millorar la fluïdesa oral i la correcció fonètica i lèxica.

Continguts: Els següents continguts temàtics s’adaptaran al nivell del curs:

- Identificació personal: dades personals necessàries per identificar-se i actuar en els àmbits personal i públic.

- Habitatge, llar i entorn: l’habitatge. En aquest nivell es poden incloure temes sobre la flora i fauna de l’entorn.

- Activitats de la vida diària a casa i al treball; activitats de temps lliure; les professions.

- Viatges: transport privat i públic.

- Relacions humanes i socials.

- Salut: física i mental.

- Educació.

- Compres i activitats comercials.

- Alimentació i dietes.

- Béns i serveis: transports, hospitals, etc.

- Llengua i comunicació.

- Fenòmens atmosfèrics més comuns, prediccions i cura del medi ambient.

- Ciència i tecnologia: avanços científics, mitjans tecnològics.

Durada: 15 hores

Participants: mínim 10 i màxim 20 persones

Lloc: JAA204AA (FCJE)

Calendari: Del 17 de setembre al 24 d'octubre de 2019

17, 19, 24 i 26 de setembre

1, 3, 15, 17, 22 i 24 d'octubre

Dies: Dimarts i dijous

Horari: Setembre de 13:00 a 14:30 hores i Octubre de 13:30 a 15:00 hores

Professorat: Leon Goffe

Termini d'inscripció: Del 16 al 25 d'abril de 2019

NOU Termini d’inscripció: Del 29 de maig al 5 de setembre de juny 2019

Avaluació: al final del curs es farà una prova final en la que seran avaluats els coneixements dels estudiants. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificat: aquells estudiants que hagen assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i hagen obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindran dret a que els siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans