Contractació Professorat Associat i Assistencial

31/05/2021 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Linkedin Linkedin
Whatsapp Whatsapp
Gmail Gmail
Imprimir Imprimir

Si és la primera vegada que signa un contracte amb l’UJI, heu de remetre a pdirrhh@uji.es, la documentació següent,

1. Còpia del DNI (anvers i revers)

2. Còpia de la cartilla de la Seguretat Social o SIP, MUFACE... (anvers i revers)

3. Títol o els títols oficials que es posseeixen: Llicenciatura/Grau, Màster oficial i Doctorat (anvers i revers)

4. Si el règim de seguretat social del seu lloc de treball principal és el règim general, ha d'aportar l'última nòmina.

5. Certificat d’empresa de l'horari de l'activitat principal.

6. En cas dels treballadors i treballadores autònoms hauran d'aportar l'últim rebut de pagament de la quota d’autònoms i alta de l’IAE.

A més cal aportar complimentats i signats els impresos següents :

(*) Compatibilitat: La documentació a presentar per la persona interessada segons la seua activitat principal, consultar procediment a la següent adreça :  Compatibilitats del personal docent i investigador a temps parcial

Si ha signat amb anterioritat un contracte amb l’UJI ( en un període màxim de 2 anys) heu de remetre a pdirrhh@uji.es, la documentació següent,

1. Dades personals

2. Títols oficials no aportats en contractes anteriors (Màster oficial, Doctorat).

3. Si el règim de seguretat social del seu lloc de treball principal és el règim general, ha d'aportar l'última nòmina.

4. Certificat d’empresa de l'horari de l'activitat principal.

5. En cas dels treballadors i treballadores autònoms hauran d'aportar l'últim rebut de pagament de la quota d’autònoms i alta de l’IAE.

6. Documentació per a la tramitació de compatibilitat (*)

(*) Compatibilitat: La documentació a presentar per la persona interessada segons la seua activitat principal, consultar procediment a la següent adreça :  Compatibilitats del personal docent i investigador a temps parcial

Si heu de signar una pròrroga de contracte, us arrivarà un correu electrònic per SPI amb la comunicació.  NO cal imprimir ni signar a mà res, és tot un procediment electrònic.

No més cal accedir a l'enllaç de firma del contracte, comprovar l'esborrany del document i si estas d'acord, clicar en ACEPTAR i en la següent pantalla en el botó d'ENVIAR (baix a la dreta ICONA EN FORMA DE SOBRE). 

En enviar-ho, es guarda la data d'acceptació i passa a la firma del vicerectorat.

Recordeu que com cada curs és necessari tramitar la compatibilitat, d'acord amb la legislació vigent. Per fer això podeu entrar als següents llocs web i descarregar-vos el document adient a la vostra situació professional.  Sols ens has d'enviar a pdirrhh@uji.es el document relatiu a la compatibilitat complimentat i signat.  

Tramitació renovació compatibilitat pròrroga professorat associat i assistencial

Pròrroga contractes professorat associat . 

Els documents a adjuntar per a prorrogar el contracte segons l'origen de l'activitat principal són:

  • Renovació compatibilitat professorat assistencial (DOC_ASSIST)
  • Renovació compatibilitat professorat associat activitats privades (DOC_PRIVAT)
  • Renovació compatibilitat professorat associat exercici lliure (LLIURE) i declaració responsable (DECLAR)
  • Renovació compatibilitat professorat associat activitats públiques (DOC_PUBLIC)
  • Renovació compatibilitat professorat associat Personal d'Administraciò i Serveis (PAS) UJI (DOC_PAS)

Per a consultes i tramitació : pdirrhh@uji.es

Professorat amb activitat pública principal a la Conselleria d’Educació: La persona interessada ha d'aportar al Servei de Recursos Humans la documentació requerida. Tots dos documents originals hauran de remetre's per correu intern al Servei de Recursos Humans / Gestió del PDI / Compatibilitats. Per a tramitar des de la Universitat la compatibilitat, Conselleria d'Educació requereix de l'enviament de documentació original, no s'admeten fotocòpies ni documents escanejats.S'emetrà l'informe preceptiu que acompanye els documents que s'assenyalen i tramitarà les sol·licituds a la Conselleria d'Educació.

  • Sol·licitud de compatibilitat.
  • Horari original de l’institut o centre (amb els dies i l’horari). 

Podeu trobar més informació del procediment:

Compatibilitats del personal docent i investigador a temps parcial

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans