Contractació Professorat Associat i Assistencial

01/03/2022 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
Guia d'acollida del PDI
 
Gestions administratives que heu de fer:

Si és la primera vegada que signa un contracte amb l’UJI, heu de remetre a pdirrhh@uji.es, la documentació següent,

1. Còpia del DNI (anvers i revers)

2. Còpia de la cartilla de la Seguretat Social o SIP, MUFACE... (anvers i revers)

3. Títol o els títols oficials que es posseeixen: Llicenciatura/Grau, Màster oficial i Doctorat (anvers i revers)

4. Si el règim de seguretat social del seu lloc de treball principal és el règim general, ha d'aportar l'última nòmina.

5. Certificat d’empresa de l'horari de l'activitat principal (nomès activitats privades).

6. En cas dels treballadors i treballadores autònoms hauran d'aportar l'últim rebut de pagament de la quota d’autònoms i alta de l’IAE.

A més cal aportar complimentats i signats els impresos següents :

https://www.uji.es/serveis/rrhh/base/pdi/impresos/#impresos_gestio

  • Dades personals
  • Domiciliació de nòmines
  • IRPF Retencions del treball personal. Comunicació de dades al pagador
  • Exàmens de salut. Assenyalar la realització o no de l’exàmen de salut.
  • Documentació per a la tramitació de compatibilitat (*)

(*) Compatibilitat:  No es tramitarà cap contracte per a la signatura sense el justificant de registre d'haver sol·licitat la compatibilitat davant l'administració que calgue: UJI ( si es tracta d'activitats privades), Conselleria d'Educació, Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, Ministeri d'Administracions Públiques.....

La documentació a presentar per registre electrònic per la persona interessada segons la seua activitat principal, consultar procediment a la següent adreça :  Compatibilitats del personal docent i investigador a temps parcial

 
==========

 

Si ha signat amb anterioritat un contracte amb l’UJI ( en un període màxim de 2 anys) heu de remetre a pdirrhh@uji.es, la documentació següent,

1. Dades personals

2. Títols oficials no aportats en contractes anteriors (Màster oficial, Doctorat).

3. Si el règim de seguretat social del seu lloc de treball principal és el règim general, ha d'aportar l'última nòmina.

4. Certificat d’empresa de l'horari de l'activitat principal.

5. En cas dels treballadors i treballadores autònoms hauran d'aportar l'últim rebut de pagament de la quota d’autònoms i alta de l’IAE.

6. Documentació per a la tramitació de compatibilitat (*) Presentar per registre electrònic UJI

(*) Compatibilitat: La documentació a presentar per la persona interessada segons la seua activitat principal, consultar procediment a la següent adreça :  Compatibilitats del personal docent i investigador a temps parcial

 

==========

 

Si heu de signar una pròrroga de contracte, us arrivarà un correu electrònic per SPI amb la comunicació.  NO cal imprimir ni signar a mà res, és tot un procediment electrònic.

Només cal accedir a aquest enllaç de signatura del contracte, comprovar l'esborrany del document i, si estàs d'acord, clicar en Acceptar i signar. A continuació, en la següent pantalla, en la línia Document de compatibilitat heu d'adjuntar el document de compatibilitat corresponent a la vostra situació, clicant en el botó Seleccionar arxiu. Per últim, feu clic en el botó d'ENVIAR (baix a la dreta ICONA EN FORMA DE SOBRE). En enviar-ho, es guarda la data d'acceptació i passa a la signatura del Vicerectorat.

Recordeu que, com cada curs, és necessari tramitar la compatibilitat, d'acord amb la legislació vigent. Per fer això, podeu entrar als següents llocs web i descarregar-vos el document adient a la vostra situació professional.

Els documents a adjuntar per a prorrogar el contracte segons l'origen de l'actividad principal son:

  • Renovació compatibilitat professorat assistencial (DOC_ASSIST)
  • Renovació compatibilitat professorat associat activitats privades (DOC_PRIVAT)
  • Renovació compatibilitat professorat associat exercici lliure (DOC_PRIVAT)
  • Renovació compatibilitat professorat associat activitats públiques (DOC_PUBLIC)
  • Renovació compatibilitat professorat associat Personal d'Administraciò i Serveis (PAS) UJI (DOC_PAS)
Per altra banda, i d'acord amb la disposició addicional cinquena del Reial Decret Llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa de l'ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms, la renovació per part de les universitats dels contractes de professorat associat per al curs 2021-2022, excepcionalment, per motius justificats i amb un àmbit temporal limitat al curs 2021-2022, podrà realitzar-se sense que siga necessari acreditar per part de la persona contractada l'exercici d'una activitat professional fora de l'àmbit acadèmic universitari.
 
En aquest supòsit, el document que heu d'adjuntar en la línia Document de compatibilitat haurà de ser l'informe de la vida laboral.

 

Podeu trobar més informació del procediment:

Compatibilitats del personal docent i investigador a temps parcial

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans