Consell de Planificació i Qualitat

11/01/2023 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Composició:

El Consell de Planificació i Qualitat de la Universitat Jaume I està integrada per:

Presidència:

 • La rectora.

Secretaria:

 • Una persona de l’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat.

Vocalies:

 • El vicerector de Planificació Econòmica i Estratègica
 • La vicerectora d’Estudis i Formació Permanent
 • Gerent
 • Vicerector adjunt de Planificació i Qualitat
 • Vicerectora adjunt d’Estudis
 • Un professor o professora designat per cada centre i per l’Escola de Doctorat
 • Un professor o professora amb responsabilitat en gestió de departaments
 • Tres professors o professores especialistes i/o vinculats amb temes de planificació estratègica i qualitat
 • El personal de l’OPAQ i d’altres serveis relacionats en els assumptes a tractar en les sessions
 • El director o directora de l’Oficina d'Innovació i Auditoria TI, o persona en qui delegue
 • Una persona en representació de l’estudiantat de cada centre
 • Dos especialistes externs, prèvia consulta del Consell Social

Normativa:
 
El funcionament del Consell de Planificació i Qualitat es regirà pel Reglament d’organització i funcionament de la Universitat aprovat en la sessió 8-2017 del Consell de Govern, de 20 de juliol de 2017, i posteriors modificacions.

Membres

Informació proporcionada per: Secretaria General