Altres òrgans col·legiats

Junta Electoral
Última modificació: 21/06/2016 | Font: Junta Electoral

La Junta Electoral, d'acord amb l'article 164.1 dels Estatuts de la Universitat Jaume I, té com a competències l'organització, el control, la proclamació dels resultats i la resolució de les impugnacions de tots els processos electorals de la Universitat Jaume I.

La Junta Electoral està formada per:

  1. El president o la presidenta, que ha d'elegir el Claustre.
  2. Cinc persones elegides pel Claustre, assegurant la representació del personal d'administració i serveis, del personal docent i investigador i de l'estudiantat de la Universitat.

En aquest moment les següents persones formen part de la Junta Electoral:

President:
Joaquín Castelló Benavent (PDI)

President suplent:
Andrés Arnau Paradís (PDI)

Vocals:
Beatriz Tomás Mallén (PDI)
Manuel Orenga Suliano (PAS)
Soledad Ten Bachero (PAS)
María Cuenca Ramírez (Estudiantat)
Salvador Hugo López Bernardó (Estudiantat)


 

Vocals suplents:
Diego González Ortiz (PDI)
Mª José Senent Galmés (PAS)
Sergio Gil Capedevila (PAS)
Marta Gordo Soldevilla (Estudiantat)
David Redón Martí (Estudiantat)
 

Segons l'article 164.3 dels Estatuts, la durada del mandat de la Junta Electoral és de quatre anys, excepte la representació de l'estudiantat, que s'ha de renovar cada dos anys.

Junta Electoral
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
Planta primera
Campus del Riu Sec
12071 Castelló de la Plana
Telèfon: +34 964 728 856
Fax: +34 964 728 863
Telèfon president: +34 964728 815
Adreça electrònica:
info-elec@uji.es

Informació proporcionada per: Junta Electoral
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16