Consell Assessor d'Inserció Professional

16/06/2023 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Composició:

El Consell Assessor d’Inserció Professional està integrat per:

Presidència:

El rector o rectora o el vicerector o vicerectora amb competències en ocupabilitat en qui delegue.

Secretaria:

El o la responsable de l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques

Vocalies:     

 • Per cada centre, un vicedegà o vicedegana o vicedirector o vicedirectora o un coordinador o coordinadora de pràctiques externes a proposta de la junta de centre.
 • Per cada centre, un vicedegà o vicedegana amb competències en màster a proposta de la junta de centre. 
 • Els coordinadors o coordinadores de pràctiques externes internacionals de cada centre. 
 • El vicerector o vicerectora amb competències en pràctiques internacionals. 
 • El vicerector o vicerectora amb competències en emprenedoria.
 • Una persona en representació del Consell de l’Estudiantat. 
 • Per a cada centre, una persona en representació de l’estudiantat a proposta de la junta de centre.
 • Una persona en representació del Consell Social.
 • Una persona en representació del Servei Públic d’Ocupació.
 • Tres empreses cooperadores en programes de pràctiques/inserció professional.

Funcions:

 1. Assessorar en programes d’ocupabilitat d’estudiantat i titulats/des, pràctiques externes i pràctiques internacionals.
 2. Proposar accions de millora, valorar noves propostes i assegurar la difusió i coordinació d’aquests programes entre els centres i les titulacions.
 3. Assessorar el Rectorat o vicerectorat competent respecte dels assumptes i qüestions vinculats a les pràctiques externes/ocupabilitat.
 4. Les altres funcions que siguen atribuïdes a aquesta comissió per la normativa aplicable.

Membres

Informació proporcionada per: Secretaria General