Què fem?

31/01/2022 | Sindicatura de Greuges
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

Són funcions de la Sindicatura de Greuges:

a. Actuar d’ofici o a instància de part davant els òrgans de govern, de representació i d’administració de la Universitat Jaume I, en relació amb la defensa dels drets dels membres de la comunitat universitària.

b. Rebre les consultes, queixes i reclamacions que se li formulen.

c. Admetre o no a tràmit les consultes, queixes i reclamacions, després de valorar la sol·licitud; així com prioritzar les seues pròpies actuacions.

d. Sol·licitar i rebre informació dels òrgans de govern, de representació i d’administració de la Universitat Jaume I, així com de qualsevol membre de la comunitat universitària que en cada cas estime convenient o necessari.

e. Davant de qualsevol problemàtica pot impulsar les accions que considere més oportunes, així com recomanar actuacions concretes per tal de trobar una adequada solució a cada cas.

f. Redactar informes amb caràcter no vinculant davant els òrgans competents, fent recomanacions sobre aquells assumptes que s’han sotmès al seu coneixement, i presentar fórmules que en faciliten una adequada solució.

g. Establir contactes i intercanvis d’informació de les seues activitats, si escau, amb les sindicatures de greuges d’altres universitats i amb la Sindicatura de la Comunitat Valenciana.

h. Presentar anualment un informe al Claustre i a altres òrgans previstos en la legislació vigent, sobre les actuacions realitzades en matèries de la seua competència.

i. Dur a terme totes les altres funcions que se li atribueixen en els Estatuts de la Universitat i en aquest Reglament.

 

Enllaç al Reglament de la Sindicatura de Greuges: Fes click ací

Informació proporcionada per: Sindicatura de Greuges