UJI

Sindicatura de Greuges

Última modificació: 08/02/2021 | Font:

La Sindicatura de Greuges de la Universitat Jaume I, d’acord amb els seus Estatuts, és l'òrgan encarregat de vetlar pel respecte dels drets i llibertats de tots els membres de la comunitat universitària, això és, de l’estudiantat, del personal docent i investigador, i del personal d’administració i serveis, a fi de millorar la qualitat universitària en tots els seus àmbits.

En aquest sentit, la Sindicatura identificarà les qüestions que afecten aquests drets i formularà, en el seu cas, les recomanacions a l’òrgan o servei corresponent, proposant l’adopció de les mesures escaients. Pot, també, assumir una funció mediadora entre les distintes persones i els col·lectius de la comunitat universitària, vetllant pel respecte als drets i deures de cadascun.

L’actuació de la Sindicatura no està sotmesa a mandat imperatiu de cap instància universitària i es basa en els principis d'independència i autonomia, així com d’objectivitat, imparcialitat, neutralitat i respecte.

Agraïm la confiança dipositada en nosaltres i us animem a continuar en la trajectòria de les bones pràctiques en les nostres tasques diàries en la Universitat, quedant a la vostra total disposició per a atendre les peticions que ens plantegeu.

Cordialment,

Francisco López Benet
Síndic de Greuges de la Universitat Jaume I

Actualitat


Oficina de la Sindicatura de Greuges

Despatxos RR0103SD - RR0104SD
A la primera planta de l'Edifici del Rectorat

Telèfons: 964 728861 i 964 728862
E-mail: sindicatura-greuges@uji.es

 

Informació proporcionada per: Sindicatura de Greuges