IMAC

Activitats

Conferència CRDM-Guy Brousseau: Contribuciones de la TAD a la didáctica fundamental: el caso de Labinquiry.

Berta Barquero, Marianna Bosch i Nathan Lombard (Departament d’Educació Lingüística, Científica i Matemàtica de la Universitat de Barcelona), 13 de febrer de 2024, Sala TI1329DS.

Seminari IMAC de Anàlisi: Sombreamiento y recurrencia en cadena para operadores.

Alfred Peris (IUMPA, Universitat Politècnica de València), 12 de febrer de 2024. Sala: TI2328DS, 11:30h.

Xerrada Provem. La migració de les gavines del Delta de l'Ebre segueix un sorprenent patró de còpia social: un exemple de modelització

Lluís Alsedà Soler (Universitat Autònoma de Barcelona i Centre de Recerca Matemàtica)
Xerrada pertanyent al Seminari Probem
01 de Febrer de 2024, 12:30, Seminari TI2328DL .

Resum: Els canvis sobtats en les poblacions són omnipresents en els sistemes ecològics, especialment sota pertorbacions. Els agents del canvi global poden augmentar la freqüència i la gravetat de les pertorbacions antropogèniques, però les respostes complexes de les poblacions dificulten la nostra comprensió de la seva dinàmica i resiliència. A més, les dades ambientals i demogràfiques a llarg termini necessàries per estudiar aquests canvis sobtats són rares. L'ajust de models dinàmics amb un algorisme d'intel·ligència artificial a les fluctuacions de la població de més de 40 anys en un ocell social revela que la retroalimentació en la dispersió després d'una pertorbació acumulada provoca un col·lapse de la població. El col·lapse està ben descrit per una funció no lineal que imita la còpia social, per la qual la dispersió feta per uns quants individus indueix a altres a deixar el terreny en una cascada de presa de decisions envers la dispersió. Un cop superat un llindar de deteriorament de la qualitat del terreny, hi ha un punt d'inflexió per a una resposta social de dispersió desbocada corresponent a la retroalimentació de còpia social. Finalment, la dispersió disminueix a baixes densitats de població, la qual cosa es deu probablement a la falta de voluntat dels individus més filopàtrics a dispersar- se. En proporcionar l'evidència de la còpia per a l'aparició de retroalimentació en la dispersió en un organisme social, els nostres resultats suggereixen un impacte més ampli de la dispersió col·lectiva autoorganitzada en dinàmiques poblacionals complexes. Això té implicacions per a l'estudi teòric de la dinàmica no lineal de la població i la metapoblació, inclosa l'extinció de la població, i la gestió de poblacions en perill d'extinció.

Xerrada Provem. Mesurar regularitats d'atractors utilitzant ondetes

Salvador Borrós Cullell (Universitat Autònoma de Barcelona)
Xerrada pertanyent al Seminari Probem, IMAC
23 de Noviembre de 2023, 12:15, Seminari TI1328DL .

Resum: En esta xerrada començarem explorant el món dels atractors no caòtic estranys. Tradicionalment, dins un sistema dinàmic s'associava la complexitat geomètrica (p.ex. conjunts de Cantor invariants) amb la complexitat dinàmica, és a dir, amb l'existència de caos. Ara bé, a partir dels 1980s, apareixen els primers exemples d'atractors de sistemes dinàmics no caòtics amb atractors molt complicats geomètricament, els anomenats atractors no caòtic estranys (ANCEs o SNAs per les sigles en anglès). Com el seu nom indica, estos objectes són atractors de sistemes no caòtics, de fet la seva dinàmica sol ser relativament poc interessant. Ara bé, la seua geometria resulta ser molt complicada, d'aquí la noció d'estranyesa. Notablement, existeixen molt pocs resultats analítics que en demostren l'existència, i de fet la majoria dels resultats són de caire numèric. Presentarem els resultats existents més importants i algunes de les hipòtesis numèriques més rellevants. Finalment, darem un mètode per calcular l'expansió d'ondetes d'atractors que ens permetrà mesurar-ne les regularitats i inferir casos de possible estranyesa. Presentarem els resultats obtinguts i analitzarem les limitacions d'este mètode.

Xerrada Provem. Categoría de Baire Clásica

Francsico Javier Trigos Arrieta (California State University, Bakersfield)
Xerrada pertanyent al Seminari Probem, IMAC
23 de octubre de 2023, 12:10, Seminari TI1020AA.
Resum: Se da una introducción a la teoría clásica de la categoría de Baire. Se muestra por ejemplo que el conjunto de los números racionales no es la intersección numerable de abiertos. Asimismo, sin construirlos, se exhiben ejemplos de números transcendentales (números que no son raíz de ningún polinomio con coeficientes enteros) y de una función continua en el intervalo [0,1], pero diferenciable en ningún punto.

Seminari IMAC sobre Estructures Algebraiques i Teoria de codis correctors d'errors: Bounded negativity on rational surfaces.

Francisco Monserrat, Xerrada pertanyent al Seminari d'estructures algebraiques. IMAC 16 de octubre de 2023, 10:00, Seminari TI1329SD.

Jornades IMAC sobre Mètodes Topolgics en Àlgebra y Anàlisi.

Ponents convidats:

  • Lydia Aussenhofer, Univeristät Passau (Alemanya).
  • María Jesús Chasco, Universidad de Navarra (Espanya).
  • Luis Javier Hernández Paricio, Universidad de La Rioja (Espanya).
  • Elena Martín Peinador, Universidad Complutense de Madriud (Espanya).
  • Mario Pérez Maletzki, Universitat Jaume I de Castelló (Espanya)
  • Alberto Rodríguez Arenas, Universitat Jaume I de Castelló (Espanya)
  • Isabel Sepúlveda Alvarado, Universitat Jaume I de Castelló (Espanya)
  • Francisco Javier Trigos Arrieta, California State University (EUA).

Les xerrades tindràn lloc a la sala TI2328DS.

Seminari IMAC d'Anàlisi Numèrica i Dinàmica Computacional: Towards the geometric integration of the polarized radiative transfer equation in astrophysics .

Edgar S. Carlin. (Institut Astrofísic de Canaries).
Data: Dijous 21 de septiembre de 2023, a las 12:30 hores.
Lloc: Departament de Matemàtiques (Seminario TI2328SD), ESTCE. Universitat Jaume I de Castelló.

Noticies

70 years of Magnus series

In this meeting, we celebrate Magnus’ groundbreaking 1954 paper "On the exponential solution of differential equations for a linear operator" (CPAM 7 (1954) 649). It addressed a fundamental question within applied mathematics: the computation of the logarithm of the operator/matrix-valued solution to a linear initial value problem, which triggered numerous past and current developments in the mathematical sciences. Over the past 25 years, the Magnus series has garnered substantial attention in pure mathematics, owing to its rich geometric, algebraic and combinatorial structures. The objective of this meeting is to establish a platform for presenting and discussing the complete spectrum of mathematical developments rooted in Magnus' seminal work.


July 01- July 05, 2024.

Seventh Mini-Workshop IMAC-SINGACOM in La Plana: Topics in singularities and algebraic geometry

November 30- December 01, 2023.
Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones de Castellón (IMAC).

Sixth Mini-Workshop IMAC-SINGACOM in La Plana: Research topics in Singularities and Algebraic geometry

December 15th-16th, 2022 .
Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones de Castellón (IMAC).

Congrés: EACA 2022. VII Encuentro Álgebra Computacional y Aplicaciones.

June 20th-22nd, 2022 .
Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones de Castellón (IMAC).

Congrés: Fifth IMAC and Singacom Day on Algebraic Applications to Information Theory

December 14th-15th, 2021 .
Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones de Castellón (IMAC).

Llibre blanc de les Matemàtiques

Llibre blanc de les Matemàtiques 2020

RedIUM

Portal de la Xarxa d'Instituts Universitaris d'Investigació en Matemàtiques d'Espanya.

Acció de RedIUM per fomentar e incentivar la creació de nous grups de recerca interuniversitaris competitius.

L'objectiu fonamental d'aquesta acció de la Xarxa és la de facilitar recursos a investigadors de diferents Instituts membres de RedIUM per a constituir nous grups d'investigació interuniversitaris que puguen concórrer a la convocatòria de Projectes Nacionals

Cicle de Conferències RedIUM

La propera conferència del cicle de la RedIUM tindrà lloc el dia 28 de maig i correrà a càrrec de Domingo Morales González (CIO, Universitat Miguel Hernández)

Contacte:

Institut Universitari de Matemàtiques i Aplicacions
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals - Universitat Jaume I
12071 Castelló de la Plana
Espanya.

imac@uji.es | Twitter