Activitats

29/04/2021 | imac
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Introducción al transporte de jet y sus aplicaciones

El proper dilluns 19 de juliol hi haurà un seminari d'Anàlisi numèric i dinàmica computacional a càrrec de Daniel Pérez Palau (Universidad Internacional de la Rioja). Tindrà lloc al seminari TI2328 a les 12:00.

Modelització matemàtica de l’obesitat a Espanya com a fenomen social

Marc Jornet Sanz (UJI)
Xerrada Probemos, IMAC
12 de maig de 2021
Resumen: Encara que l’excés de pes és un problema freqüentment menystingut, aquest suposa la mort d’uns 2.8 milions de persones arreu del món i un impacte econòmic gens negligible. Es fa per això necessari tenir un coneixement de la seua evolució al llarg dels anys i establir les millors estratègies de control. L’Enquesta Nacional de Salut d’Espanya (ENSE) mostra l’evolució del sobrepés i l’obesitat al llarg dels darrers trenta anys. En aquesta xerrada, modelitzarem l’excés de pes mitjançant un sistema compartimental d’equacions diferencials. Tindrem en compte la interacció entre gent amb i sense sobrepés, ja que estudis mèdics, sociològics, etc. ens parlen d’un fenomen transmissible, per imitació del mal hàbit. Farem una anàlisi determinista del model. Després l’aleatoritzarem i hi aplicarem regressió no-lineal i inferència Bayesiana. En tots els casos, ajustarem les dades, predirem, i analitzarem la sensibilitat als paràmetres.

Seminari d'Anàlisi: Is the Bloch space always well-behaved?

Alejandro Miralles, IMAC, 1 de juny de 2021

Propiedades ergódicas de semigrupos de operadores de composición dados por semigrupos de funciones

Alberto Rodríguez Arenas (UJI)
Xerrada Probemos, IMAC
12 de maig de 2021
Resumen: En el contexto de las funciones holomorfas sobre el disco unidad complejo es sencillo definir un operador de composición a partir de una función holomorfa del disco en sí mismo. Estudiaremos cómo se comporta la iteración del operador y cómo extenderlo al contexto de semigrupos. El problema se centra en estudiar las propiedades de la(s) función(es) holomorfas. Partiendo del Lema de Schwarz, pasando por el Teorema de Denjoy-Wolff, llegaremos a los resultados de Berkson y Porta y, centrándonos en el álgebra del disco, a los de Contreras y Díaz-Madrigal.

Seminari d'Anàlisi: An introduction to Arens (ir)regularity.

Reza Esmailvandi, IMAC, 6-13 de maig de 2021

El problema de Centro-Foco: Soluciones desde el álgebra computacional

Carlos Jesús Moreno Ávila
Xerrada Probemos, IMAC
21 d'abril de 2021
Resumen: En esta charla estudiaremos cualitativamente las soluciones del sistema diferencial \({(u^\prime(t),v^\prime(t))=X(u(t),v(t))}\) en un entorno del origen, donde \(X(u,v)=(P(u,v),Q(u,v)),\) y \(P\) y \(Q\) son polinomios de dos variables que cumplen \(P(0,0)=Q(0,0)=0\) y tal que la matriz jacobiana de \(X\) valorada en el origen tiene determinante no nulo y autovalores complejos imaginarios puros. Este sistema nos permitirá describir la dinámica de las soluciones de una familia de sistemas diferenciales tridimensionales conocidos como sistemas de Moon-Rand y otros sistemas procedentes de física e ingeniería. Para llevar esto acabo, recurriremos a herramientas procedentes del álgebra conmutativa computacional. Este es un trabajo conjunto con José Luis Bravo e Ignacio Ojeda.

Seminari d'Anàlisi: On (recent advances in) norm-attaining theory

Sheldon Dantas, IMAC 22 de abril de 2021, 11:15 am

Jornadas sobre la enseñanza de las matemáticas a distancia. 4 y 5 de noviembre 2019

El lunes 4 y martes 5 de noviembre tendran lugar en el seminario del imac unas jorenadas sobre la educación a distancia .

El limite invers no-autonómo. 22, Octubre 2019

Gerardo Acosta, UNAM Data prevista: 22, Octubre 11.00 am Conferència: El limite invers no-autonómo

Singularidades e Interpolación. 24, Septiembre 2019

Antonio Campillo, Catedrático de la Universidad de Valladolid, dara una charla el dia 24 de Septiembre a las 11:00.