Economia

18/09/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
  • Economia internacional: Estructura de mercat i competitivitat, comerç i mobilitat de factors

Comerç internacional, fixació estratègica de preus, mobilitat de factors, fluxos migratoris i comerç, inversió directa estrangera i EMN, decisió d'entrada i eixida de mercats internacionals, productivitat i competitivitat internacional, localització espacial de l'activitat econòmica, clústers, economia de la salut. International trade, price to market, factor mobility, migration flows and trade, foreign direct investment and MNE, entry and exit decisions in foreign markets, productivity and international competitiveness, spatial location of economic activity, clusters, health economics.

  • Comerç internacional 

Política comercial, comerç i costos de transport, integració regional, economia marítima, modelització de fluxos comercials. Trade policy, trade and transport costs, regional integration, maritime economics, trade modeling.

  • Economia experimental i computacional

Anàlisi experimental del comportament econòmic dels agents en el mercat. Efectes de la responsabilitat social dels agents en el funcionament dels mercats. Distribució en mercats diferenciats verticalment. Anàlisi sobre l'estabilitat de càrtels. Teoria d'oligopoli aplicada a casos de política i dret de la competència. Estabilitat de càrtels. Relacions entre aversió al risc i comportaments estratègics. El gènere com a factor determinant de les diferències en la presa de decisions. Sistemes de remuneració i incentius. Anàlisi experimental dels mercats financers. Anàlisi del comportament de les entitats de crèdit: assumpció de riscos i crèdit a l'economia real. Anàlisi intercultural de la propensió a cooperar. Aversió a la desigualtat de guanys i d'oportunitats. Anàlisi intercultural de la propensió a redistribuir i de l'avaluació del mèrit individual. Fisioeconomia. Psicologia econòmica. Economia de la corrupció. Eficiència energètica i comportament humà. Negociació. Economia del medi ambient. El gènere des d'una perspectiva experimental. Entitats de crèdit. Història econòmica agrària.

  • Integració econòmica

Integració econòmica, finances internacionals, tipus de canvi real, paritat d'interessos, comerç internacional, sèries temporals, dades de panel. Economic integration, international finance, real exchange rate, interest rate parities, international trade, time series econometrics, panel data

 

 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus